• Aktuality

Aktuality


Nabídka ubytování na Hlávkově koleji


V souladu s nadační listinou „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“ a příslušnou smlouvou, uzavřenou mezi touto nadací a ČVUT, bude pro Univerzitu Karlovu vyhrazeno v tomto roce 60 míst na Hlávkově koleji. Tato místa jsou určena pro studenty doktorských studijních programů nebo mladých akademických či vědeckých pracovníků (i těch, kteří pracují v ústavech Akademie věd ČR), kteří dle výše zmíněné smlouvy dosahují výborných studijních nebo vědeckých a pedagogických výsledků, jsou nemajetní, nemají byt v Praze a nejsou podnikateli. Zároveň lze předkládat i žádosti o ubytování, které se týkají studentů magisterských a bakalářských studijních programů (v tomto případě je třeba výborný prospěch doložit výpisem studijních povinností, včetně hodnocení). Počet zahraničních žadatelů nesmí překročit 10% z počtu podaných žádostí. Odůvodnění (doporučení) žádostí musí být v souladu s již zmíněnými principy.


Věnujte prosím odpovídající pozornost této žádosti a zajištění informovanosti cílové skupiny studentů (včetně studentů hlásících se do doktorských studijních programů). Nepochybujeme o tom, že na vaší fakultě je dostatečný počet vhodných kandidátů pro tuto výběrovou kolej.


Žádosti podepsané děkanem příslušné fakulty je třeba doručit na rektorát UK (Odbor pro studium a záležitosti studentů) do 12.5.2017. S případnými dotazy je možno se obracet na ing. Richarda Jiráska email: . Vzor přihlášky v elektronické podobě najdete zde.


Upozornění: výše uvedené limity, týkající se především počtu žádostí zahraničních studentů, ze strany organizátorů budou striktně dodržovány.


Další informace o možnostech ubytování na http://www.lf3.cuni.cz/3LF-304.html.
2. 5. 2017

Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor