• Aktuality

Aktuality

30. března 2022

Informace pro zájemce o studium na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy z řad uprchlíků z Ukrajiny

Univerzita Karlova umožňuje studentům, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle 67/2022 Sb. Zákona ze dne 17. března 2022 zapsat se ke krátkodobé stáži v rámci programu FREEMOVERS.


Dotazník pro uchazeče o freemover program


V rámci této stáže studenti zůstávají studenty své domovské univerzity na Ukrajině a absolvují na 3. lékařské fakultě UK individuálně stanovený stážový program, v rámci kterého se zpravidla účastní jazykové přípravy (výuka češtiny) na Ústavu jazykové a odborné přípravy UK v Poděbradech či Praze, případně se účastní výuky v rámci studijního programu Všeobecné lékařství.


Postup při podávání žádosti

Zájemce podá osobně přihlášku na studijním oddělení 3. LF UK, a to kterýkoliv všední den 8 - 11,30 a 13,00 - 15,30 na adrese Ruská 87, 100 00 Praha 10 Vršovice, budova B fakulty, 1. vchod 2. nadzemní podlaží, kontaktní osoba Jan Hudák/Ing. Pavla Blaszczyková, podání přihlášky je osvobozeno od poplatku.


K přihlášce zájemce dokládá potvrzení o studiu a přehled svých dosavadních studijních výsledků na příslušné lékařské fakultě na Ukrajině, pokud tato potvrzení nelze z objektivních důvodů dodat, je možné je nahradit čestným prohlášením.


V den podání přihlášky je žádost posouzena a do 24 hodin je žadatel zapsán do matriky UK, zůstává studentem VŠ na Ukrajině, je zařazen do Freemover programu a má tedy nárok na měsíční finanční podporu MŠMT ve výši 15 tis. Kč za 1 kalendářní měsíc, případně jeho poměrnou část vyplácenou prostřednictvím fakulty v hotovosti nebo převodem na bankovní účet.


Účastníku krátkodobé stáže Freemover je pak stanoven obsah stáže, jehož součástí je vždy účast v intenzívním kurzu českého jazyka na ÚJOP, který si hradí z prostředků vyplácené finanční podpory. Výše poplatku je zvýhodněná v maximální možné výši. Odkaz pro přihlášení a podrobné informace zde: https://ujop.cuni.cz/kurz/cestina-pro-ukrajinske-freemovery-a-studenty-uk


Účastník krátkodobé stáže je tzv. Freemoverem do 30. 9. 2022.


Další informace je možno získat osobně na studijním oddělení, na e-mailu , případně telefonicky na číslech 267 102 189, 267 102 191 a 725 812 057


Інформація для тих біженців з України, які зацікавлені у навчанні на третьому медичному факультеті Карлового університету (3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy)

Карлів університет відкриває доступ до запису на короткострокове стажування FREEMOVERS, тим студентам, яким було надано тимчасовий захист у Чеській Республіці відповідно до статті 67/2022 збірника законів (Sbírka zákonů) Чеської республіки, від 17 березня 2022 року.


Анкета


У рамках цього стажування студенти залишаються студентами свого університету в Україні та проходять на третьому медичному факультеті Карлового університету індивідуальну програму стажування, в рамках якої, як правило, вони беруть участь у мовній підготовці (вивчення чеської мови) в інституті мовної та професійної підготовки Карлового університету у Подебрадах або Празі, студенти також можуть взяти участь у рамках навчальної програми загальної медицини.

Процедура подання заявки

Заявник подає заяву особисто до навчального відділу третього медичного факультету, в будь-який будній день з 8:00 до 11:30 та з 13:00 до 15:30 за адресою вулиця Ruská 87, 100 00 Praha 10 Vršovice, корпус B, 1. вхід, 2. надземний поверх, контактна особа Ян Гудак (Jan Hudák) / iнж. Павла Блащикова (Ing. Pavla Blaszczykova), заява подається безкоштовно.


До заяви заявник додає підтвердження про навчання та документи щодо результатів його навчання в українському ВУЗі, якщо ці документи не можуть бути надані з об'єктивних причин, вони можуть бути замінені на чесне висловлювання.


У день подання заяви заява розглядається, протягом 24 годин заявник реєструється в системі Карлового університету, залишаючись студентом університету в Україні, бере участь у програмі Freemover та відтак має право на щомісячну фінансову підтримку Міністерства освіти і науки у розмірі 15 000 чеських крон за 1 календарний місяць, або його пропорційну частину, яка оплачується через факультет готівкою або переказом на банківський рахунок.


Після цього учаснику короткострокового стажування freemover складається програма стажування, яка завжди включає участь в інтенсивному курсі чеської мови в ÚJOP (інституті мовної та професійної підготовки), який оплачується за рахунок коштів виплаченої фінансової підтримки. Сума оплати навчання є мінімально можливою. Посилання для входу в систему та докладна інформація тут: https://ujop.cuni.cz/kurz/cestina-pro-ukrajinske-freemovery-a-studenty-uk


Участь у стажуванні проходитиме до 30. 9. 2022.


Додаткову інформацію можна отримати особисто у навчальному відділі, електронною поштою , або за телефонами +420 267 102 189, +420 267 102 191 та +420 725 812 057


Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor