Přihláška ke studiu 2024/2025Elektronická přihláška ke studiu pro akademický rok 2024/2025 je dostupná na adrese https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/. Na každý zvolený program je nutné podat samostatnou přihlášku.

Obecný postup

Termín podání elektronické přihlášky je do 29. února 2024 včetně.


Postup pro podání přihlášky:

 1. Založte přihlášku

 2. Potvrďte přihlášku

 3. Uhraďte poplatek.

  Přihlášku netiskněte, neposílejte ani nedoručujte osobně na fakultu!

 4. Vyčkejte na pozvánku k přijímacímu řízení (cca polovina měsíce května)


Žádné další náležitosti fakulta nevyžaduje a nepřijímá (tj. životopis, kopie vysvědčení, potvrzení od lékaře, apod.).


Podmínky pro úspěšné podání přihlášky:

 • K přijímacímu řízení se lze přihlásit pouze elektronickou přihláškou.

 • Přihláška se stává platnou po jejím vyplnění, uzavření a uhrazení poplatku – toto vše musí být nejpozději do 29. 2. 2024 včetně. Známky ze střední školy není nutné vyplňovat, vyplňují pouze uchazeči s žádostí o upuštění od přijímací zkoušky.

 • Pokud nebude do 29. 2. 2024 včetně přihláška uzavřena, má se za to, že přihláška podána nebyla.

 • Pokud poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením nebude uhrazen v termínu do 29. 2. 2024 včetně a ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, má se za to, že přihláška nebyla podána.Podmínky pro upuštění od přijímací zkoušky

tj. ověření splnění podmínek jiným způsobem než přijímací zkouškou (tzv. přijetí bez přijímací zkoušky)


Týká se pouze uchazečů o program Všeobecné lékařství splňující VŠECHNY níže uvedené podmínky:


  a. 

Podání písemné žádosti o upuštění od přijímací zkoušky s vlastnoručním podpisem, nejpozději do 29. února 2024 na studijní oddělení fakulty nebo prostřednictvím provozovatele poštovní přepravy (rozhodující je datum odeslání žádosti).

  b. 

Uchazeč musí být studentem posledního ročníku (4. r. čtyřletého studia, 6. ročníku šestiletého studia nebo 8. ročníku osmiletého studia) ve školním roce 2023/2024 střední školy v České republice, zřízené podle § 8 zákona c. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

  c. 

Průměrný prospěch do 1,20 (započítávají se výsledky za: 1. r./kvinta – 2. pololetí, 2. r./sexta – 2. pololetí, 3. r./septima – 2. pololetí, 4. r./oktáva – 1. pololetí; nepovinné předměty se do těchto průměrů nezapočítávají (stejně jako známka z chování), aritmetický průměr se počítá součtem 4 výše uvedených průměrů děleno 4 a zaokrouhluje se na dvě desetinná místa). Tyto výsledky musí uchazeč doložit katalogovým listem nebo ověřenou kopií vysvědčení.

  d. 

 Umístění v průběhu posledních čtyř let středoškolského studia (tedy v době od 1. 9. 2020 do 29. 2. 2024) v jedné z kategorií:

  a. 

do 3. místa v krajském kole české nebo slovenské středoškolské předmětové soutěže nebo olympiády anebo české nebo slovenské středoškolské odborné činnosti (SOČ); za ekvivalent těchto soutěží se považují soutěže kategorie A a B - od roku 2021 označení 1, 2, 3, které vyhlašuje každoročně MŠMT;

  b. 

do 5. místa v celostátním kole české nebo slovenské středoškolské předmětové soutěže nebo olympiády anebo české nebo slovenské středoškolské odborné činnosti (SOČ), za ekvivalent těchto soutěží se považují soutěže kategorie A a B - od roku 2021 označení 1, 2, 3, které vyhlašuje každoročně MŠMT;

  c. 

do 7. místa na mezinárodních olympiádách nebo obdobných mezinárodních soutěžích;

  d. 

do 3. místa v celostátních uměleckých soutěžích;

  e. 

dále do 5. místa při mistrovství České republiky ve sportovních disciplínách, mistrovství Evropy a mistrovství světa ve sportovních disciplínách nebo obdobných soutěžích;

  f. 

nebo uchazeč, který byl odměněn za hrdinský čin prezidentem republiky, Parlamentem ČR, ústředním orgánem státní správy, krajem, Policejním prezídiem, krajským orgánem Policie ČR, Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru, Hasičským záchranným sborem kraje, Červeným křížem, Olympijským výborem nebo obdobným orgánem, a to do 29. února 2024.

Umístění je třeba doložit fotokopií diplomu (ověřenou úředně nebo institucí, která jej vydala), případně jiným dokladem. V případě, že se jedná o umístění družstva či skupiny, je třeba dodat potvrzení o členství uchazeče a účasti.

Pro splnění této podmínky stačí umístění pouze v jedné kategorii, umístění ve více kategoriích uchazeče nikterak nezvýhodňuje.

  e. 

 Uchazeč musí absolvovat alespoň v jednom z posledních dvou let středoškolského studia výuku fyziky, chemie a biologie (jako povinného předmětu). Hodnocení uvedených předmětů nesmí být horší než chvalitebné po celou dobu studia (týká se obou pololetí). Tyto výsledky musí uchazeč doložit katalogovým listem nebo ověřenými kopiemi vysvědčení.

  f. 

Od přijímací zkoušky bude upuštěno u 50 nejlépe hodnocených uchazečů v pořadí podle shora uvedených kritérií, přičemž všem uchazečům, kteří dosáhli stejného výsledku, bude vydáno rozhodnutí se stejným obsahem výroku.


Pro přijetí je třeba splnit všechny výše uvedené podmínky.


Konečné pořadí uchazečů se provede podle průměrného prospěchu.


Postup pro podání přihlášky:

 1. Založte přihlášku

 2. V přihlášce zatrhněte, že žádáte o přijetí bez přijímací zkoušky.

 3. Potvrďte přihlášku

 4. Uhraďte poplatek.

 5. Napište žádost o přijetí bez přijímací zkoušky (ke stažení v .pdf a .doc), vlastnoručně podepište!

 6. Přiložte potvrzení o umístnění (ověřené úředně nebo institucí, která jej vydala).

 7. Žádost o přijetí bez přijímací zkoušky, úředně ověřené kopie vysvědčení nebo katalogový list a doklady o umístnění odešlete do 29. 2. 2024 včetně na adresu:


  3. lékařská fakulta UK

  Studijní oddělení

  Ruská 87

  100 00 Praha 10

 8. Vyčkejte na rozhodnutí, zdali bylo upuštěno od přijímací zkoušky (cca v polovině měsíce května 2024). Pokud obdržíte rozhodnutí o neupuštění od přijímací zkoušky, bude Vám poslána pozvánka k přijímací zkoušce.


Podmínky pro úspěšné podání přihlášky:

 • K přijímacímu řízení se lze přihlásit pouze elektronickou přihláškou

 • Přihláška se stává platnou po jejím vyplnění, uzavření a uhrazení poplatku – toto vše musí být nejpozději do 29. 2. 2024 včetně.

 • Pokud nebude do 29. 2. 2024 včetně přihláška uzavřena, má se za to, že přihláška podána nebyla.

 • Pokud poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením nebude uhrazen v termínu do 29. 2. 2024 včetně a ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, má se za to, že přihláška nebyla podána.

 • Pokud nebude do 29. 2. 2024 včetně odeslána žádost o přijetí bez přijímací zkoušky, má se za to, že uchazeč o přijetí bez přijímací zkoušky nežádal.Uchazeči se zvláštními vzdělávacími potřebami

Termín podání přihlášky je do 29. února 2024 včetně.

Postup pro podání přihlášky:

 1. Založte přihlášku

 2. V přihlášce

    a. 

  zatrhněte „Požadavky na zvláštní zacházení z důvodu zdravotního handicapu“

    b. 

  vyplňte „Zdravotní omezení“

    c. 

  popište požadavek (např. bezbariérová posluchárna, apod.)

 3. Potvrďte přihlášku

 4. Uhraďte poplatek.

 5. Doklad o Vašem zdravotním handicapu k Vašemu požadavku na zvláštní zacházení (potvrzení od lékaře nebo od pedagogicko-psychologické poradny v případě poruch učení) zašlete na adresu:


  3. lékařská fakulta UK

  Studijní oddělení

  k rukám vedoucí oddělení

  Ruská 87

  100 00  Praha 10


  Přihlášku netiskněte, neposílejte ani nedoručujte osobně na fakultu!

 6. Vyčkejte na pozvánku k přijímacímu řízení (cca polovina měsíce května)


Podmínky pro úspěšné podání přihlášky:

 • Žádné další náležitosti fakulta nevyžaduje a nepřijímá (tj. životopis, kopie vysvědčení, potvrzení od lékaře, apod.).

 • K přijímacímu řízení se lze přihlásit pouze elektronickou přihláškou

 • Přihláška se stává platnou po jejím vyplnění, uzavření a uhrazení poplatku – toto vše musí být nejpozději do 29. 2. 2024

 • Pokud nebude do 29. 2. 2024 přihláška uzavřena, má se za to, že přihláška podána nebyla.

 • Pokud poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením nebude uhrazen v termínu do 29. 2. 2024 a ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, má se za to, že přihláška nebyla podána.


Poslední změna: 22. březen 2024 09:57 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor