• Aktuality

Aktuality


Otvíráme dva nové studijní programy - Intenzivní péče a Nutriční terapie

Jedná se o nový magisterský obor pro sestry a o nový bakalářský studijní program. Přijďte na Den otevřených dveří 11. 1. 2019 a dozvíte se více.

10. ledna 2019


Klinická výživa a intenzivní metabolická péče

Nenechte si ujít příležitost seznámit se se současnými poznatky, trendy, kontroverzemi a doporučenými postupy v oboru, který integruje medicínu. II. interní klinika 3. LF UK a FNKV zve kolegy lékaře, vědecké pracovníky, studenty i ostatní zaměstnance naší lékařské fakulty na Syllabův večer České lékařské společnosti J. E. Purkyně

22. února 2019


Prof. Anděl nemá rád biflování

Prof. Anděl a Arnošt z Pardubic! Kdo jiný než bývalý děkan 3. LF prof. Anděl by měl být navržen na cenu Arnošta z Pardubic, celouniverzitní ocenění pro vynikajícího učitele? Člověk, kterého vyučovat jednoduše baví, a proto to baví i studenty. Nemá rád biflování a rozdíl mezi současnými studenty a studenty v 90. letech téměř nevidí. „Kvalitních studentů s mimořádným zájmem oproti dřívějšku přibývá,“ prozradil Anděl redaktorce Z. Keményové pro Hospodářské noviny.

13. února 2019


Onkologie: Učební text pro studenty 3. LF UK, 2. zcela přepracované vyd.

Kolektiv autorů z Radioterapeutické a onkologické kliniky připravil pro studenty 3. ročníku 3. LF UK novou verzi učebnice onkologie, která zpracovává nejnovější informace z oblasti radiační a klinické onkologie. Materiál je vhodný nejen ke zkoušce z onkologie ve 3. ročníku, ale může být užitečný i ve vyšších ročnících event. v lékařské praxi.

12. února 2019


Gastroenterologické semináře 2. interní kliniky, letní semestr 2018/2019

Semináře slouží k celoživotnímu vzdělávání v gastroenterologii a jsou součástí specializační předatestační přípravy v oboru. Jedná se o přehledné, převážně klinicky laděné literární semináře, informace z kongresů (EUGW, DDW...), guidelines, krátká přehledná sdělení, novinky v diagnostice a terapii, prezentace zajímavých kazuistik, sdělení typu “jak na to“ a videoprezentace zajímavých či neobvyklých endoskopických nálezů. Součástí seminářů jsou vyzvané přednášky expertů i z jiných oborů úzce souvisejících s gastroenterologií a hepatologií.

7. února 2019


Kurzy Společnosti terapie ruky a Kliniky plastické chirurgie 3. LF UK

Společnost terapie ruky ve spolupráci s Klinikou plastické chirurgie 3. LF UK pořádá dva odborné kurzy na téma ošetřování a rehabilitace rukou.

6. února 2019


Fyziologická konference na naší fakultě

3. lékařská fakulta ve dnech 5.-7. února hostí konferenci 95. Fyziologické dny. Konference se účastní 150 fyziologů z fakult a výzkumných ústavů České a Slovenské republiky. Přednášky a postery probíhají v několika sekcích. Nejhojněji zastoupená je sekce neurofyziologie, následuje kardiofyziologie, buněčná fyziologie, metabolismus a varia. Vedle vědeckých sekcí se v rámci konference koná i diskusní fórum na téma Výuka fyziologie. Dvě hlavní zvané přednášky přednesly zástupkyně naší fakulty; Purkyňovu přednášku prof. Romana Šlamberová na téma "Mých sedmnáct let s pervitinem" a pedagogickou přednášku doc. Anna Yamamotová na téma"Endogenní antinocicepční systém a možnosti jeho ovlivnění". Zahraničním hostem konference je prof. Jeffery John GR na téma "Epilepsy as an extreme form of physiology".

6. února 2019


Podpora internacionalizace UK

Rádi bychom Vám představili novou aktivitu, jejímž účelem je financování krátkodobých zahraničních výjezdů a dalších aktivit vztahujících se k internacionalizaci UK, konkrétně lze žádat o podporu aktivit studentů a podporu aktivit klinik a ústavů.

5. února 2019


Mobilitní semináře IPSC

Vážené studentky, vážení studenti, rádi bychom Vás informovali o mobilitních seminářích IPSC, na nichž získáte informace o možnostech studia/stáží v zahraničí.

5. února 2019


Devět setkání o lidské důstojnosti

"Paliativní tým vinohradské nemocnice do současnosti ošetřil již 521 pacientů", uvedl primář I. interní kliniky 3. LF a FNKV MUDr. M. Havrda. Na této interní klinice umírá podle jeho slov nejvíc pacientů z celé Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, kdy nemocným selhávají z nejrůznějších důvodů základní orgány. Proto se stal jakýmsi průkopníkem paliativní léčby a na klinice vybudoval díky podpoře programu "Spolu až do konce" Nadačního fondu Avast paliativní tým, který dnes poskytuje péči pacientům napříč celou nemocnicí.

1. února 2019


Velké semináře interních oborů, letní semestr 2018/2019

Zveme Vás na Velké semináře interních oborů, které se konají vždy ve čtvrtek v 8:00 – 9:00 hod. (vč. diskuse) v Burianově posluchárně v přízemí budovy děkanátu 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha 10, Ruská 87. Všichni jsou co nejsrdečněji zváni.

17. ledna 2019


Vita Nostra Revue 2018/4

Vážení čtenáři, 16. ledna uplyne přesně 50 let ode dne, kdy se na protest proti sovětské okupaci upálil student Jan Palach. V nejnovějším vydání Vita Nostra Revue v textu Půlstoletí Jana Palacha na lednové události 1969 vzpomíná tehdejší student medicíny, dnešní děkan 2. lékařské fakulty, profesor Vladimír Komárek. Jeho vzpomínky doplňuje dr. Tomáš Roith, který spolu s dalšími tehdy držel na Václavském náměstí protestní hladovku. Historii, ačkoli jinému období, se věnuje také dr. Pavel Čech a nový přednosta Ústavu jazyků dr. Petr Honč. Vita Nostra samozřejmě informuje také o věcech aktuálních. Profesor Widimský shrnuje změny, které se udály v posledních měsících na fakultě, zároveň nastiňuje, kam by měla fakulta dále směřovat. Nechybí ani studentské texty popisují aktivity studentů na fakultě i mimo ni. Téma stáří otevírá studentská vědecká konference Stárnutí a text dr. Šeblové se zabývá problematikou stáří v rámci urgentní medicíny. V neposlední řadě nutno upozornit na článek dr. Lukáše Malého, který vysvětluje motivaci studentů dobrovolně pracovat v nemocnici v africkém Itibo. A ani tento výčet není vše, co se dočtete v novém vydání Vita Nostra Revue. Přejeme příjemné počtení!

9. ledna 2019


V Keni nemá lékař takové vybavení jako tady, musí více improvizovat

Metoděj Renza, student 3. LF UK, hovoří v Českém rozhlase Vysočina o misi Itibo, které se studenti a lékaři 3. lékařské fakulty zúčastnili.

3. ledna 2019


Zkušební přístup do databáze DynaMed Plus

Využijte zkušební přístup - až do 28. února 2019 máte možnost otestovat databázi DynaMed Plus. Faktografická databáze DynaMed Plus je klinickým referenčním nástrojem z oblasti medicíny; je založená na důkazech a její obsah je průběžně aktualizovaný mezinárodním týmem lékařů a vědců.

30. října 2018
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor