• Média
  • Tiskové zprávy a vyjádření

Tiskové zprávy a vyjádření

21. června 2023

4EU+ Prague Summer Scientific Symposium

Nové koncepty a přístupy k řešení pandemie diabetu v městských oblastech: od fyziologie k úspěšné implementaci


www.lf3.cuni.cz/4passVe dnech 15.-17. června 2023 se v Praze v prostorách Karolina uskutečnilo vědecké sympozium podpořené 4EU+ meziuniverzitní aliancí. 4EU+ Prague Summer Scientific Symposium: Emerging new concepts and approaches to target diabetes pandemic in urban areas: from physiology to successful implementation.


Sympózium bylo organizováno na platformě 4EU+ aliance partnerskými univerzitami v Praze, Paříži, Kodani a Miláně.


Sympozium bylo zaměřeno na představení linií výzkumu směřující k implementaci výsledků základního i aplikovaného výzkumu v oblasti metabolizmu a veřejného zdraví do praxe reálného života a podporu netowrkingu vědců/kyň na začátku kariéry.


Nad celou akcí převzala záštitu rektorka Univerzity Karlovy, která se také osobně zúčastnila slavnostního zahájení a pozdravila účastníky/ce. Zástupce hostitelské univerzity a hlavní organizátor sympózia Jan Gojda představil Prahu a její alchymistickou minulost ve vztahu k sympóziu.


V sekci ‚Úspěšná implementace v reálném světě‘ se představily následující řečnice. Prof. Wendy Russel z University of Aberdeen, s přednáškou Nature-Based Food Solutions for Human Health, zabývající se spoluprací zemědělců a spotřebitelského řetězce s cílem ovlivnění lidského zdraví a environmentální udržitelnosti. Dr. Michaela James ze Swansea Univesity s přednáškou Giving Young People A Voice via Research: The Wants and Need of Young People from Physical Activity představila komplexní komunitní projekt zaměřený na intervenční programy fyzickou aktivitou u mladistvých. Dr. Esmée Bijnens z Hasselt University přednesla sděleníHuman health benefits associated with green space exposure sumarizující efekty zeleného prostředí a pobytu v přírodě na lidské zdraví.


Zvanými řečníky v sekci ‚Léčba: životosprávné intervence‘ byli prof. Patrick Schrauwen z Maastrichtu: Stimulating energy metabolism to combat type 2 diabetes; insight from human translational interventions. Shrnul dekády vlastního výzkumu energetického metabolizmu a možnosti, jak ho v reálném světě modulovat s cílem léčby obezity a diabetu. Druhou přednášející potom byla dr. Ramona de Amicis z University of Milan, která v přednášce Chronotype, nutrition, nutritional status and eating behaviour představila koncept chrononutrice a jak ho využít v prevenci a léčbě diabetu.


Poslední sekce ‚Diagnistika a predikce v době precizní medicíny: omics/genetika, mikrobiom a epidemiologie vystoupila doc. Monika Cahová z IKEM s přednáškou There and Back Again: The Story of Civilization Through the Lens of Microbiome představující koncept mikrobiálních přátel a jak ho využít v prevenci a léčbě. Druhým řečníkem byl dr. Ben Stocks z Kodaňské Univerzity, který v přednášce Proteomics basics and apllication shrnul svoje přístupy a aplikace v diabetologickém výzkumu.

Těžištěm sympózia však nebyly zvané přednášky, ale aktivní participace postgradudálních studentů/tek. Všichni z nich prezentovali abstrakta vlastních výsledků nebo přístupů k vlastním projektům. Na základě jejich expertízy následně pracovali ve skupinách a pod vedením mentorů z řad organizačního týmu a  zvaných přednášejících na přípravě nových kolaborativních projektů . Tyto projekty byly na závěr sympózia představeny a podrobeny odborné kritice.  

 

V průběhu celé akce panovala tvořivá a přátelská atmosféra, která tak přispěla k tomu, že se z akce stal pro řadu účastnic/ků nezapomenutelný zážitek.


Velké poděkování patří podporovatelům sympózia: 4EU+ alianci, České diabetologické společnosti, České mikrobiomové společnosti, spolku Trimed 3. lékařské fakulty a Univerzitě Karlově.


Jan Gojda, doc. MUDr., Ph.D., 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Tisková zpráva ke stažení

Sdílet na:  


Archiv tiskových zpráv, RSS kanálprint
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor