• Média
  • Tiskové zprávy a vyjádření

Tiskové zprávy a vyjádření

12. dubna 2021

Cena Bedřicha Hrozného UK za tvůrčí počin putuje na 3. LF

U příležitosti oslav Dne vzdělanosti udělila 7. dubna Univerzita Karlova prestižní cenu Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin týmu klinických vědců vedených doc. MUDr. Pavlem Osmančíkem, Ph.D., z 3. lékařské fakulty za multicentrickou prospektivní randomizovanou studii porovnávající možnost prevence cévní mozkové příhody u pacientů s fibrilací síní pomocí katetrizačního uzávěru ouška levé síně s léčbou novými antikoagulancii (studie „PRAGUE-17“). Studie probíhala na 4 z 5 lékařských fakult Univerzity Karlovy: 3.LF, 1.LF, LF Plzeň, LF Hradec Králové, v příslušných fakultních nemocnicích a její výsledky byly v r. 2020 publikovány v prestižním vědeckém časopise Journal of the American College of Cardiology.


Vedoucí týmu doc. Osmančík dodává: „Tato cena rektora UK znamená velké ocenění pro celý studijní tým za naší téměř 5 let trvající klinickou studii v oblasti prevence cévní mozkové příhody u pacientů s fibrilací síní. Jsem rád zejména za to, že jsme byli schopni se jednotně domluvit, zorganizovat a zrealizovat multicentrickou akademickou studii v celkem 10 kardiocentrech České republiky, tedy skoro ve všech, které námi studované zákroky provádějí. Dokumentuje to možnost dobré spolupráce a provedení klinicky významné studie i v menší zemi v dnešní spíše individualisticky zaměřené době.“


Studie zkoumala novou metodu, která by měla účinně předcházet riziku mozkové mrtvice u nemocných s poruchou srdečního rytmu – tzv. fibrilací síní. Fibrilace síní je nejčastější srdeční arytmií a trpí jí cca 2% populace. Ve výchlipce levé síně, která se nazývá ouško, stagnuje při fibrilaci síní krev, což může vést ke vzniku sraženin. Ty se pak krevním oběhem dostanou do mozku a způsobí mrtvici. Vzniku mozkové mrtvice při fibrilaci síní lze předcházet trvalým užíváním léků proti krevnímu srážení. Tyto léky však u části pacientů mohou způsobovat krvácení jako komplikaci léčby (v nejhorší formě paradoxně právě krvácení do mozku). Proto pro nemocné s velkým rizikem krvácení byla vyvinuta metoda katetrizačního uzávěru ouška levé síně. Ze žíly v třísle se do ouška zavede tzv. okludér, který vstup do ouška „ucpe“ a krevní sraženina nemá kde vzniknout. Pacienti po tomto zákroku nemusí trvale užívat silné protisrážlivé léky (či berou jen méně nebezpečné tzv. protidestičkové léky) a riziko krvácení je tak u nich výrazně sníženo.


Studie „PRAGUE-17“ byla multicentrická prospektivní randomizovaná studie, porovnávající u vysoce rizikových pacientů s fibrilací síní efekt katetrizačního uzávěru ouška oproti dlouhodobé léčbě nejmodernějšími protisrážlivými léky. Studie byla podpořena grantem Agentury pro zdravotnický výzkum České republiky. Celkem 402 pacientů ze všech krajů ČR bylo náhodně rozděleno do dvou stejně velkých skupin a byl sledován účinek těchto dvou různých léčebných metod. Léčba pomocí katetrizačního uzávěru ouška byla srovnatelně účinná i srovnatelně bezpečná s léčbou protisrážlivými léky. Ambulantní sledování trvalo v průměru 20 měsíců a již na konci této doby byla pozorována nižší četnost krvácení u pacientů, kteří byli zařazeni do větve katetrizačního uzávěru ouška. Výsledky skýtají velmi dobrou perspektivu v tom, že se při dalším sledování tento rozdíl pravděpodobně ještě zvýrazní. Tím se tato nová metoda léčby může ukázat jako výrazně výhodnější, neboť protisrážlivou léčbu u pacientů s fibrilací síní je nutno jinak podávat trvale (tedy doživotně), jedná se o pacienty starší, fragilní a riziko krvácení v čase u nich stále roste. Pacienti s fibrilací síní, kteří nechtějí nebo kvůli krvácení nemohou užívat denně doživotně protisrážlivě působící léky, tak mají nyní možnost nefarmakologické prevence před mozkovou mrtvicí, říká docent MUDr. Pavel Osmančík, PhD. z Kardiocentra 3. LF UK a FNKV, autor a hlavní organizátor studie.


Vedoucí pracovníci v jednotlivých spolupracujících centrech: doc. MUDr. Pavel Osmančík, Ph.D (3. LF UK, vedoucí studijního týmu), doc. MUDr. Tomáš Kovárník, PhD. (1. LF UK), MUDr. Vlastimil Vančura, PhD. (LF UK Plzeň), doc. MUDr. Josef Šťásek, CSc. (LF UK Hradec Králové), prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc. (LF UP Olomouc), doc. MUDr. Petr Kala, Ph.D. (LF MU Brno), prof. MUDr. Petr Neužil, Ph.D. (nemocnice Na Homolce), MUDr. Petr Peichl (IKEM), MUDr. Marian Branny (LF OU Ostrava) a prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D. (KN Ústí n. L.).
Sdílet na:  


Archiv aktualit, RSS kanálprint
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor