Informace pro učitele

Zde vysvětlujeme situace, které mohou nastat v kontaktu se studentem se speciálními potřebami, a na které je třeba reagovat.


Jaké nároky na úpravu studia mohou studenti mít?

To plyne z typu a míry jejich handicapu. V drtivé většině jde o nárok na prodloužení času u zkoušení. Ten bývá stanoven na 25, 50, 75 či 100% času navíc a týká se jakéhokoli zkoušení, tj. jak k zápočtům tak zkouškám, a může se týkat jak písemného, tak ústního zkoušení. Je zřejmé, že toto klade zvýšené nároky na nás učitele, musíme si na to vyhradit čas, dozor, místnost. Proto je stanoveno pravidlo, že studenti musí uplatnit takovýto nárok (tedy kontaktovat vás) nejpozději 7 dní před konáním zkoušky, aby byl čas vše připravit a domluvit se studentem detaily. (Začne psát dřív nebo skončí později? Bude to v separátní místnosti nebo spolu s ostatními? Kdo jej tam bude hlídat? Potřebuje nějak upravený formát zadání, např. zvětšené písmo apod.?).


Dalším typickým nárokem je zvýšená potřeba individuálních konzultací. Zde to pochopitelně závisí na možnostech každého vyučujícího a je zřejmé, že nikdo z nás nemůže trávit delší čas individuální péčí o jednoho studenta, a také je potřeba držet hranici mezi konzultací a doučováním. (Pro účely doučování mají studenti možnost tutoringu nebo asistence při studiu od starších studentů.) Konzultace navíc, stejně jako hlídání v prodlouženém čase u zkoušek, je možné proplatit formou odměn.


Existuje množství specifických úprav, které nejsou tak časté, nicméně jsou vždy popsány ve funkční diagnostice. Může to být např. zvětšené písmo (pro slabozraké), používání různých technických pomůcek (u zrakově a sluchově postižených), preference ústního zkoušení nad písemným (u dysgrafiků), atd.


Jak se o nárocích studenta dozvíte?

  1. 1. Studenti mohou uplatňovat své nároky pouze mají-li je písemně podložené dokumentem nazývaným "posudek funkční diagnostiky", který je na hlavičkovém formuláři UK a je podepsaný jak studentem, tak autorem FD (což je některý z odborníků na UK). Studenti se musí prokázat svojí funkční diagnostikou sami a zároveň takový student musí být evidován v databázi "Student" jako student se speciálními potřebami.

  2. 2. Pokud se student dožaduje nějakých úprav zkoušky apod., a funkční diagnostiku nemá, nárok na úpravy studia nemá. V tomto případě jej laskavě pošlete za kontaktní osobou na fakultě – PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.  (kontakt).

  3. 3. Může také nastat situace, že sami pozorujete, že student se chová nezvykle (působí depresivně, neuroticky, má mimořádně špatný písemný projev, máte dojem že špatně vidí/slyší apod.), nicméně on sám se ničeho nedomáhá, zkouší to "zvládnout sám" a nenahlédne, že toho není schopen. Může se jednak o projev nějakých obtíží, které si student zatím sám nepřipouští. V takovém případě zkuste prosím se studentem citlivě promluvit a poslat jej buď za kontaktní osobou, nebo mu doporučit některou ze služeb psychologické podpory pro studenty UK. Takové situace jsou v současnosti docela časté, studentův zdravotní (ať už somatický nebo psychický) stav nesouvisí s jeho inteligencí a často (u některých psychických obtíží) se jedná o dočasnou záležitost, kterou se díky příslušné péči podaří zvládnout a student se může vrátit k úspěšnému studiu.


Poradenské služby pro pracovníky UK

Akademická poradna UK (při Pedagogické fakultě) poskytuje všem pracovníkům UK stejné služby jako studentům UK, a to zdarma. Jde zejména o:


  • psychologické poradenství (pro případ psychických potíží, zejména (ale nejen) těch souvisejících s výkonem povolání -- syndromu vyhoření, osobních či vztahových problémů apod., včetně vztahu učitel-student),

  • osobní poradenství, řešení náročných životních situací,

  • logopedické poradenství (pokud potřebujete zlepšit svůj mluvní projev),

  • poradenství vyplývající ze zdravotního handicapu či omezení,

  • atd.

 


Poslední změna: 16. srpen 2022 13:04 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor