Informace pro studenty

Evidence studentů se speciálními potřebami

Abyste mohli být evidováni jako studenti se speciálními potřebami a měli tak nárok na využívání příslušných úprav studia, je potřeba se zaevidovat jako student se speciálními potřebami. Celý proces zaevidování je třeba absolvovat do 31.10. daného roku (výjimečně je možné zaevidovat se i v průběhu akademického roku).


Pro získání statusu studenta se speciálními potřebami je třeba splnit tyto postupné kroky:


  1. u specialisty absolvovat funkční diagnostiku (a donést na tento pohovor potvrzení o zdravotním stavu),

  2. donést hotový posudek funkční diagnostiky na studijní oddělení 3. LF UK a zároveň s tím udělit informovaný souhlas se zanesením statusu studenta se speciálními potřebami do univerzitní databáze,

  3. a posledním - doporučeným - krokem, je osobní schůzka s kontaktní osobou, PhDr. Hanou Svobodovou, Ph.D.


A nyní jednotlivé kroky podrobněji:


1. Funkční diagnostika

Funkční diagnostika (FD) je cca hodinový rozhovor s odborným pracovníkem (obvykle speciálním pedagogem nebo psychologem). Jeho účelem je identifikovat vaše potřeby a případná omezení během studia. Výsledkem je posudek obsahující návrh podpůrných opatření, která můžete během studia využít. Posudek vám slouží jako podklad pro uplatnění nároku na čerpání příslušných služeb a modifikace studia.


Posudek FD zůstává platný po celou dobu vašeho studia, avšak v případě, že dojde v průběhu studia ke změně vašeho zdravotního stavu nebo se úpravy studia ukáží jako nedostačující, je možné FD absolvovat znovu. Nový posudek následně rozšíří či pozmění pro vás potřebné úpravy studia.


Vyhotovení posudku FD či jeho aktualizace je bezplatné. Je možné je absolvovat též v angličtině a v českém znakovém jazyce (u těch diagnostiků, kteří ČZJ ovládají).


Funkční diagnostiku provádějí poskytovatelé uvedení v tomto seznamu. Najděte si v něm kteréhokoli poskytovatele podle jeho zaměření na určitý typ diagnóz. Požádejte je o schůzku e-mailem na kontaktní adresu uvedenou u příslušné osoby. Výběr nejvhodnějšího pracoviště (odborníka) pro provedení funkční diagnostiky můžete konzultovat s kontaktní osobou na 3. LF UK.


I v případě kombinace více typů (například: pohybové omezení + dyslexie) absolvujete pouze jednu funkční diagnostiku, doporučujeme se obrátit na ty z kontaktů, které uvádějí "všechny typy postižení".


Na pohovor k funkční diagnostice doneste aktuálně platné potvrzení o zdravotním stavu.


2. Návštěva studijního oddělení a informovaný souhlas

Dalším krokem je doručení hotového posudku FD na studijní oddělení 3. LF UK a podepsání tzv. informovaného souhlasu. Dáváte jím souhlas s tím, že údaje o vašem zařazení do kategorie studentů se speciálními potřebami budou zaneseny do informačního systému „Student“. Tato informace není veřejně přístupná, slouží pouze pro interní evidenci fakulty a mají k ní přístup pouze pracovnice studijního oddělení.


Formulář informovaného souhlasu naleznete zde: informovaný souhlas (musím nechat uložit)


Od okamžiku podepsání informovaného souhlasu máte nárok na modifikace studia, uvedené v posudku FD.


3. Osobní schůzka s kontaktní osobou

Doporučeným krokem je osobní schůzka s kontaktní osobou PhDr. Hanou Svobodovou, PhD. Osobní kontakt je nejlepším způsobem jak navázat úspěšnou spolupráci. Tuto schůzku je potřeba si domluvit předem (viz kontakt), obvykle se odehrává v pracovně Dr. Svobodové. Donesete na ni výtisk posudku FD a s kontaktní osobou proberete praktická opatření vyplývající z posudku. Domluvíte spolu další postup, zejména způsob komunikace s učiteli.


Na kontaktní osobu se můžete obrátit kdykoli v průběhu studia, s jakýmikoli obtížemi souvisejícími s vašimi speciálními potřebami.


Poslední změna: 16. srpen 2022 13:11 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor