Konkrétní možnosti pomoci

Časová kompenzace u zkoušek

Časová kompenzace je studentovi poskytována na konkrétní typ kontroly studia (písemné či ústní zkoušení, bez rozdílu pro zkoušku i pro zápočet, pro odborné předměty či pro jazyky), jde o procentuální navýšení času oproti standardu. Stanovuje se při tvorbě FD a může činit 25, 50, 75 či 100% času navíc. Jestliže má student, podle posudku funkční diagnostiky, na časovou kompenzaci nárok, musí se to včas dozvědět všichni vyučující, kterých se to týká. Na začátku semestru je třeba sdělit všem vašim vyučujícím, že vás mají ve své skupině a že máte nárok na tyto (nebo jiné) modifikace zkoušek. Před každou zkouškou/zápočtem se ovšem musíte svému vyučujícímu připomenout, ať s vámi počítá na konkrétní termín a má možnost včas zajistit dozor v prodlouženém čase, případně vykonávání zkoušky v oddělené místnosti, apod. Nestačí, když jste na termín zkoušky přihlášeni v SISu (vyučující si vás nemusí v dlouhém seznamu studentů všimnout), ve vlastním zájmu kontaktujte vyučujícího (mailem či osobně), připomeňte mu, že máte nárok na časovou kompenzaci a sdělte, na který termín se chystáte, a to nejpozději jeden týden předem. Pokud toto neuděláte vůbec nebo na poslední chvíli, vyučující není povinen vám vyjít vstříc. Máte ovšem právo se do stanoveného termínu ze zkoušky odhlásit, pokud se tak rozhodnete, je slušností to vyučujícímu sdělit.


Individuální konzultace, tutoring

Individuální konzultace si student sám domlouvá s vyučujícím. Nelze však zaměňovat individuální konzultace s doučováním, to lze studentům se specifickými potřebami zajistit formou asistence při studiu. Tato asistence je založena na mezistudentské pomoci, kdy starší studenti, placení obvykle z univerzitních zdrojů, poskytují zejména tuto pomoc:


  • pořizování studijních materiálů

  • načítání textů, doprovod,

  • zápis z přednášek,

  • obecnou podporu při studiu,

  • přímou studijní podporu při specifických situacích.


Asistenci zaštiťuje ji Centrum Carolina, vykonávají ji obvykle studenti–spolužáci a veškeré informace o ní se dozvíte na na tomto odkazu.


Přístupnost budov

Kompletní informace o přístupnosti ("bezbariérovosti") budov všech fakult UK najdete na tomto odkazu. Informace jsou vždy po 1-2 letech aktualizovány, tak jak jsou prováděny úpravy ke zlepšení přístupnosti.


Zapisovatelské/přepisovatelské služby

Zápis přednášky v jejím průběhu je poskytován studentům s poruchou sluchu a tyto služby se poskytují v rámci služby asistence při studiu. Poznámky mohou být po výuce (zejména vyučujícím) doplněny o další informace, které jsou k dané látce podstatné. Jako přepisovatelské služby se označuje tzv. simultánní přepis. Jedná se o doslovný přepis mluvené řeči v reálném čase. Studenti–asistenti pořizující zápis se mohou nechat v zapisování proškolit u pracovníků Ústavu jazyků a komunikace neslyšících na FF UK a využívat jejich metodickou podporu. Po dohodě se studentem a ve spolupráci s vyučujícími zajišťuje poskytování přepisovatelských služeb pro jednotlivé studenty fakultní kontaktní osoba. Přepisovatele zajišťuje Ústav jazyků a komunikace neslyšících FF UK přes Českou unii neslyšících či další organizace a tuto službu poskytují náležitě proškolení přepisovatelé, kteří dle „diktátu mluvčího“ v reálném čase zapisují text do počítače.  


Tlumočnické služby

Tlumočnické služby mohou (typicky neslyšící) studenti využít pro všechny situace spojené se studiem. Nejčastěji jsou využívány v průběhu výuky, konzultací, při vyřizování studijních záležitostí a komunikaci s pracovníky UK. Stejně jako u přepisovatelských služeb zajištuje službu po dohodě se studentem a s vyučujícími kontaktní osoba 3. LF UK. Kontaktní osoba vyjedná s tlumočníkem specifika a rozsah spolupráce a následně dohlíží na plnění podmínek smluvního vztahu. Na konkrétních termínech tlumočení se již tlumočníci domlouvají individuálně s jednotlivými studenty. Tlumočníky zajišťuje Ústav jazyků a komunikace neslyšících FF UK, Česká unie neslyšících či další organizace. Odkaz na službu naleznete zde: tlumočnické služby.


Zapůjčení pomůcek

Studenti se speciálními potřebami mohou po dobu svého studia využít možnosti zapůjčení studijních pomůcek podle svých potřeb. Službu nabízí Centrum Carolina a je určena všem studentům, kteří jsou vedeni v evidenci studentů se speciálními potřebami v rámci informačního systému Student na domovské fakultě. Základní výpůjční doba je šest měsíců, s  možností dalšího prodloužení v případě, že nejsou evidováni další zájemci o zapůjčení studijní pomůcky. Je možné si  zapůjčit notebooky, diktafony, čtečky, kapesní lupy, speciální klávesnice a myši k PC. Některé z těchto pomůcek je možné si zapůjčit přímo u nás na fakultě, u kontaktní osoby. Kompletní přehled nabízených pomůcek, výpůjčním řádu a kontaktu na zodpovědnou osobu naleznete na https://centrumcarolina.cuni.cz/CC-44.html.


Poslední změna: 16. srpen 2022 13:02 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor