Příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby

Hypotéka

Kdo o příspěvek může žádat?

Zaměstnanec, který splňuje v době podání žádosti současně níže uvedené podmínky:


  1. Jeho pracovní poměr vůči 3. LF UK trvá alespoň tři roky.

  2. Výše jeho pracovního úvazku vůči 3. LF UK činí a nejméně tři roky činila 1,0 (tj. 40 hodin týdně).

  3. Prokáže, že v uplynulém kalendářním roce zaplatil v rámci zdaňovacího období úroky z úvěru rozhodné pro stanovení základu daně podle § 15 odst. 3 a 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve výši nejméně 1 000,-Kč, přičemž odpočet těchto úroků uplatnil zaměstnanec nebo jeho manžel(ka) s tím, že bytovou potřebou se rozumí výhradně bytová potřeba související s vlastním trvalým bydlením zaměstnance 3. LF UK.

  4. V běžném kalendářním roce neuplatňuje nárok na příspěvek na stejný účel na jiné součásti univerzity.


Jaká je výše příspěvku?

Příspěvek je poskytnut do výše 60 % uplatněného odpočtu zaplacených úroků, nejvýše však ve výši 10 000 Kč/běžný kalendářní rok.


Příspěvek na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami

Co je to účelový úvěr na potřeby související s bytovými potřebami?

Účelovým úvěrem se rozumí úvěr poskytnutý bankou, pobočkou zahraniční banky nebo stavební spořitelnou, u kterého lze na základě smlouvy o poskytnutí úvěru doložit, že úvěr byl určen na


  a. 

pořízení, výstavbu, rekonstrukci nebo modernizaci bytu či rodinného domu, včetně související koupě pozemku,

  b. 

pořízení vybavení nebo zařízení domácnosti,

  c. 

úhradu za převod členských práv a povinností v družstvu, nebo za převod podílu v právnické osobě, stane-li se účastník nájemcem bytu, popřípadě bude-li mít jiné právo užívání bytu v bytovém domě nebo rodinném domě ve vlastnictví právnické osoby, které se převod členských práv a povinností nebo převod podílu týká nebo

  d. 

na vypořádání závazků mezi občany souvisejícími s bytovými potřebami.


Kdo o příspěvek může žádat?

Zaměstnanec 3. LF UK, jestliže ke dni podání žádosti splňuje současně uvedené podmínky:


  1. Jeho pracovní poměr vůči 3. LF UK trvá alespoň tři roky.

  2. Výše jeho pracovního úvazku vůči 3. LF UK činí a nejméně tři roky činila 1,0 (tj. 40 hodin týdně).

  3. Prokáže, že v loňském kalendářním roce zaplatil úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami ve výši nejméně 1 000 Kč.

  4. V běžném kalendářním roce neuplatňuje nárok na příspěvek podle tohoto článku na stejný účel na jiné součásti univerzity.


Jaká je výše příspěvku?

Příspěvek může dosáhnout výše 40 % zaplacených úroků, nejvýše však ve výši 10 000 Kč/běžný kalendářní rok.


Kde najdu bližší informace?


Směrnice děkana 2022/04Poslední změna: 16. srpen 2022 11:13 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor