• Významné události fakulty

Významné události fakulty

2. dubna 2024

Udělené medaile a ceny Josefa Hlávky

Medaile Josefa Hlávky prof. MUDr. Mileně Černé, DrSc.

Dne 17. srpna 2023 oslavila významné životní jubileum – 80 let – paní prof. MUDr. Milena Černá, DrSc., emeritní vedoucí Centra preventivního lékařství a přednostka Ústavu obecné hygieny 3. lékařské fakulty UK.


Paní profesorka Černá je výjimečnou a mezinárodně uznávanou osobností v oboru hygiena a epidemiologie. Svůj profesní život spojila především se Státním zdravotním ústavem a 3. lékařskou fakultou UK, kde velmi aktivně působí dodnes.


Z hlediska odborného zaměření se celoživotně orientovala především na toxické a genotoxické účinky faktorů prostředí, monitorování expozice populace toxickým a genotoxickým látkám, endokrinním disruptorům a na sledování saturace látkami s benefitními účinky.


Zásadní měrou přispěla k zavedení a rozvoje biomonitoringu na národní úrovni jako nástroje hodnocení expozice populace chemickým látkám z prostředí, sledování časových trendů a hodnocení zdravotních rizik, účastnila se přitom i mezinárodních projektů v této oblasti.


Jako dlouholetá šéfredaktorka časopisu Central European Journal of Public Health má hlavní zásluhu na systematickém zvyšování odborné úrovně časopisu a získání impakt faktoru. Na fakultě se podílela na reformě výuky hygieny a preventivního lékařství, dodnes hojně vyučuje v rámci magisterského studia i studií bakalářských a své znalosti a zkušenosti předává svým posluchačům rovněž v rámci postgraduálního vzdělávání. 


V souvislosti s životním jubileem bylo paní prof. MUDr. Mileně Černé, DrSc., udělena 16.11.2023 na zámku Josefa Hlávky v Lužanech u Přeštic medaile Josefa Hlávky za významný přínos k rozvoji vědy v oblasti hygieny a preventivního lékařství.


„Paní profesorka Milena Černá zůstává nesmírně důležitou postavou v oboru hygieny a epidemiologie. Je vzorem pro všechny, kteří se věnují ochraně veřejného zdraví a vědeckému výzkumu. Děkujeme jí za její mimořádný přínos české vědě a zdravotnictví a srdečně jí gratulujeme,“ uvedla u příležitosti předání Medaile Josefa Hlávky za rok 2023 prorektorka Markéta Martínková.(Foto: V září 2023 paní profesorka obdržela Zlatou pamětní medaili UK za významné celoživotní dílo v oboru hygieny a epidemiologie, vědeckou a pedagogickou činnost na UK / M. Novotný)


Medaile Josefa Hlávky je určena významným osobnostem českých vysokých škol. Dostávají ji nestoři za celoživotní dílo a přínos české vědě, umění a vzdělanosti. Laureáty na ni navrhuje předsedkyně Akademie věd ČR, rektorky či rektoři ČVUT, UK, AMU, AVU, VŠUP, ČZU, VŠE, VŠCHT a ředitel IKEM.

Medaile Josefa Hlávky je projevem ocenění za celoživotní dílo ve prospěch české vědy, umění a vzdělanosti.


Cena Josefa Hlávky MUDr. Martině Horákové

16. listopadu 2023, kdy se na zámek Josefa Hlávky v Lužanech u Přeštic sjely desítky studentů a vědců, aby společně oslavily vítěze letošních cen. Nejdříve ale, jak je letitým zvykem, hosté v Lužanech vzdali hold a uctili památku Josefa Hlávky položením kytic u jeho hrobky na hřbitově v nedalekých Přešticích. Sál Českého kvarteta se následně stal místem udílení ocenění.Cenu Josefa Hlávky převzalo dohromady 54 nejlepších studentů, kteří jsou doma na pražských vysokých škol, brněnské technice, nebo patří mezi mladé talentované vědecké pracovníky Akademie věd ČR. A téměř třetinu z celkového počtu – konkrétně patnáct – tvořili výjimeční studenti Karlovky!MUDr. Martina Horáková – 3. lékařská fakulta


Martina Horáková je studentkou 6. ročníku na 3. lékařské fakultě UK. Po celou dobu svého studia je nejen vynikající studentkou (celkový průměr za celou dobu studia 1,27), ale rovněž vyčnívá svou aktivitou a iniciativou ve smyslu schopnosti aplikovat v klinické praxi znalosti získané studiem teoretických a preklinických oborů.


Kromě studia se Martina Horáková úspěšně a pravidelně zapojovala i do studentských aktivit na úrovni naší fakulty i celé Univerzity Karlovy. Po 3 roky zodpovědně vedla organizaci Studentské vědecké konference 3. LF UK v pozici hlavní studentské organizátorky. Během těchto let prošla SVK velkými změnami vlivem pandemie onemocnění COVID-19, které jsou na celé akci dodnes patrné hlavně v oblasti moderního technického zajištění. Studentská vědecká konference má každoročně velmi pozitivní ohlasy nejen na své domovské půdě, ale po celé Univerzitě.V rámci studentského spolku TRIMED působila Martina Horáková 2 roky na pozici místopředsedkyně pro externí vztahy, několik let se také podílela na organizaci Reprezentačního plesu 3. LF UK či úvodního soustředění pro studenty prvních ročníků v Dobronicích. Všech těchto úkolů se vždy chopila svědomitě a byly úspěšně naplněny.


Na fakultě byla Martina Horáková aktivní členkou Komise pro evaluaci výuky a podílela se také na zpracování podkladů k definici výsledků výuky jednotlivých předmětů jako podkladů k Profilu absolventa. Velmi zásadním způsobem přispěla Martina k aktivitám studentů při koordinaci studentské dobrovolnické pomoci ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb v rámci pandemie onemocnění COVID-19 – sama pak pracovala od října 2020 do února 2021 jako sanitářka na Klinice anesteziologie a resuscitace 3. LF UK a FN Královské Vinohrady.


Po vypuknutí ruské agrese na Ukrajině pracovala v ošetřovně Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy na pražském Hlavním nádraží, kde zajišťovala péči pro uprchlíky z Ukrajiny. Společně se svými spolužáky se také v únoru 2022 zasloužila o organizaci sbírky na nákup zdravotnického materiálu zajišťované studenty lékařských fakult UK, ve které se za pouhých 34 hodin nasbíralo přes 1 milion korun, jenž byl obratem přeměněn v potřebný materiál a odeslán na Ukrajinu. Tyto její činy jasně ukazují, že jí není lhostejná situace v naší společnosti a že se nebojí přiložit ruku k dílu pro dobrou věc.Povzbuzení a slova díků

„Být ve společnosti nejlepších je vždy povznášející a podnětné. Jsem přesvědčena, že to tak cítí i studenti Univerzity Karlovy, a o to více letošní laureáti Ceny Josefa Hlávky. Věřím, že ocenění je pro všechny vyznamenané skvělým impulsem a dobrou motivací, proč pokračovat v započaté vědecké kariéře. Vy všichni přispíváte ke vzdělanosti celé společnosti, stáváte se vzory pro ostatní a v neposlední řadě šíříte dobré jméno své alma mater. Přeji vám, aby se dnešní slavnostní den stal začátkem vašeho profesního rozletu, ve kterém vás čekají velké výzvy a obdivuhodné úspěchy. Přeji vám též, nechť vás neodradí ani drobné nezdary, protože i ty do života patří a jsou průvodním jevem každého velkého počinu a objevu. Držím vám pěsti a přeju pevné odhodlání,“ popřála „svým“ studentům docentka Markéta Martínková, prorektorka pro studijní záležitosti UK, která Ceny Josefa Hlávky v Lužanech spolu se zástupci Nadace Nadání předávala.Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor