Drogy a závislosti

Kontaktni osoba:

doc. PharmDr. Magdaléna Šustková, CSc.

  

  +420 267102402-4

  +420 267102461


Stránka je zaměřena jednoznačně proti užívání drog - její smysl je varovat před nebezpečím spojeným s užíváním drog tím, že poskytuje informace o mechanizmech drogových závislostí odborné lékařské i laické veřejnosti.

image

KURZ „DROGY A ZÁVISLOSTI“ 2024

Přednášky jsou přístupné odborné veřejnosti, která je tímto srdečně zvána! Tzn. zaměstnancům a studentům UK, zaměstnancům FNKV, pracovníkům z oborů s protidrogovou problematikou. Exkurze jsou určeny pouze pro studenty kurzu.


  Rozvrh a kontaktní informace ke stažení.

Read more


image

Průzkum „Drogy a závislosti“ v součinnosti s NMS ČR

Průzkum „Drogy a závislosti“ 3. LF UK a bakalářského studia 1. LF UK v součinnosti s NMS ČR, zda a jakým způsobem se zákaz HHC projeví v oblasti užívání vybraných psychoaktivních látek mezi studenty lékařských fakult v ČR. Průzkum porovná možné změny pomocí dvou dotazníků v rozmezí jednoho roku: první dotazník je tento a druhý dotazník proběhne v příštím roce (situace po zákazu HHC - tedy do konce února 2025).


  PROSÍME O ROZŠÍŘENÍ VŠEM STUDENTŮM LÉKAŘSKÝCH FAKULT V ČR


 V dotazníku se ptáme na situaci před zákazem HHC, tedy do konce února 2024!

 Dotazník je anonymní a vyplnění zabere asi 7 minut.

 Dotazník slouží k výukovým a výzkumným účelům, výsledky budou poskytnuty NMS ČR.


Vstup do dotazníku            Děkujeme za spolupráci!

Anotace projektu

Historicky tradiční rozšíření různorodých psychoaktivních látek i v současné populaci a dopady extrémních opatření v této oblasti, tedy čistě restriktivního přístupu (nepřiměřená kriminalizace) nebo naopak nekontrolovaná nabídka těchto látek bez jakékoliv osvěty všem, včetně dětí (prodej psychoaktivních látek jako sběratelských předmětů pomocí automatů) vede v posledních letech ke snaze regulovat užívání vybraných psychoaktivních látek s nízkými zdravotně-společenskými riziky zavedením jejich kontrolované dostupnosti společně se zvýšením všeobecné informovanosti populace o rizicích a specifikách užívání těchto látek.


Průzkum porovná zkušenosti s užitím vybraných „psychomodulačních“ látek a tabáku u studentů lékařských fakult v ČR v období před zákazem prodeje polosyntetického kanabinoidu HHC (situace do konce února 2024) a zhruba rok po něm (únor 2025). Pro oba průzkumy bude užit prakticky totožný interaktivní internetový anonymní dotazník, který umožní porovnat situaci v užívání látek studenty v obou obdobích. Získaná data budou statisticky zpracována a výsledky budou poskytnuty k využití Národnímu Monitorovacímu Středisku pro drogy a závislosti v ČR.


Prodej HHC byl striktně zakázán od 1. března 2024, přičemž do té doby byl u nás volně a bez popisu rizik dostupný, tedy poměrně rozšířený. Současně se zákazem HHC se (i) podle očekávání na trhu zvýšila nabídka obdobných dosud nekontrolovaných psychoaktivních látek, (ii) rozšiřuje se debata o vytvoření skupiny tzv. „psychomodulačních“ látek ke kontrolovanému nízkorizikovému užívání a příslušné legislativní úpravě v ČR, (iii) a tento pohled se stále častěji objevuje v osvětově-vzdělávacích aktivitách zaměřených na rizika užívání psychoaktivních látek (včetně kampaně probíhající ve veřejných sdělovacích prostředcích, TV atp.). Z tohoto pohledu lze vnímat zákaz HHC (1.3.2024) jako možný bod změny úhlu pohledu naší společnosti na drogovou problematiku. Bude zajímavé sledovat, k jakým změnám v této oblasti v ČR v daném období dojde a zda a jak se to projeví ve vysokoškolském vzorku populace. Věříme, že průzkum podpoří objektivní věcnou diskuzi založenou na dokladech a osvětu v oblasti zdánlivých a skutečných benefitů a rizik psychoaktivních látek.


Výsledky průzkumu budou postupně zveřejňovány na této webové stránce Drogy a závislosti 3. LFUK.


DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI!


Leták s informacemi o projektu
image

DRUGS-INFO-SITE

Projekt DRUGS-INFO-SITE je aktivitou směřující ke snížení rizik spojených s užíváním látek. Projekt je organizovaný ve spolupráci pracovišť 3. LFUK, VŠCHT a vybraných terénních pracovišť v ČR v rámci „harm-reduction“ programů. Projekt umožňuje aktivní sběr vzorků šířených a užívaných v České Republice. Anonymní sběr vzorků spojený s následnou analýzou obsahu slouží k případným odhalením zvláště rizikových obsahů, varováním před riziky a konzultací problematiky. Podporováno projektem Úřadu vlády České republiky AA-07-20

Read more

Vstup do databáze https://drugsinfosite.org/dis/
Informační dokumenty k problematice drog a závislostí

Poslední změna: 15. duben 2024 13:37 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor