• Kalendář akcí

Kalendář akcí

Slavnostní předávání Cen rektora UK 2016 nejlepším studentům

Ocenění studenti 3. lékařské fakulty
Ocenění studenti 3. lékařské fakulty


Dne 8. 3. 2017 byly v reprezentativních prostorách Karolina slavnostně předány ceny nejlepším studentům UK. Z naší fakulty obdrželi ocenění čtyři studenti. Cenu Karla Weignera převzali Bc. Viera Margeťáková a MUDr. Jakub Štefela, Mimořádnou cenu rektora převzali David Adam a Lukáš Malý. Gratulujeme všem oceněným!


Cena Karla Weignera, kategorie bakalářského studia

Bc. Viera Margeťáková

Bc. Viera Margeťáková absolvovala kombinovanou formu bakalářského studia všeobecná sestra.  Pracuje jako pracovník v přímé péči v domově pro seniory, v Charitním domově Stará Boleslav. V bakalářské práci na téma Důstojná péče o pacienta s demencí zpracovala případovou studii prvního pacienta s Alzheimerovou demencí, kterého přijali do Charitního domova ve Staré Boleslavi.  Autorka práce přesvědčila spolupracovníky, aby se o devadesátiletého muže společně starali i po zhoršení stavu a nepřekládali jej do lůžkového zdravotnického zařízení.  Díky tomuto rozhodnutí prožil pacient poslední fázi života v prostředí, které se stalo jeho novým domovem, a mezi lidmi, kteří mají pochopení pro jeho problémy. Tato pozitivní zkušenost celého týmu ovlivnila personál i vedení domova natolik, že se rozhodli poskytovat služby i dalším klientům s Alzheimerovou demencí i jejich blízkým. Na základě získaných zkušeností se v Charitním domově aktivně podílela na zpracování metodiky poskytování ošetřovatelské péče o obyvatele domova s Alzheimerovou demencí a jednotného způsobu jejího zaznamenávání.  Tím se významně posílila kontinuita péče o klienty s Alzheimerovou demencí. Záznamy v dokumentaci obyvatel slouží rovněž k zaškolování nových

Cena Karla Weignera, Kategorie magisterského studia

MUDr. Jakub Štefela

MUDr. Jakub Štefela byl nejen vynikajícím studentem (průměr za celou dobu studia 1,54), ale rovněž aktivním členem akademické obce. Každoročně se podílel na organizaci úvodního soustředění v Dobronicích, zdokonalil systém evaluačního hodnocení výuky a aktivně se podílel na tvorbě výukových pomůcek. V letech 2011-2014 byl místopředsedou studentského fakultního spolku Trimed a v letech 2013-2015 místopředsedou Akademického senátu 3.LF UK za studenty.


Během svého studia pomáhal jako výpomocný asistent na Ústavu anatomie a v letech 2010-2012 působil jako administrátor internetového portálu pro medicínské studijní materiály – Wikiskripta (www.wikiskripta.eu). Je hlavním autorem studijních materiálů pro studenty medicíny „Úvod do centrální nervové soustavy“, který vznikl za finanční podpory Univerzity Karlovy 236063/IPUK/2014. V letech 2011-2012 byl vedoucím pracovní skupiny pro zpracování videopřednášek, projektu, který vznikl za finanční podpory MŠMT 14/8/K/2011.


Jakub Štefela byl během svého studia aktivní i vědecky. Prováděl vědecký výzkum na Ústavu anatomie pod vedením doc. MUDr. Davida Kachlíka, Ph.D. V roce 2012 prezentoval výsledek své práce na Studentské vědecké konferenci 3.LF UK  s přednáškou „Klinická anatomie musculus plantaris“. Je rovněž spoluautorem impaktované publikace s názvem „Risk of bleeding from the internal iliac artery and its branches in pelvic fractures: cadaver study“.


V rámci své profesní přípravy absolvoval několik zahraničních stáží, letní školu psychiatrie v Londýně a praxi v laboratoři EEG na univerzitě v Liverpoolu. Jeho angličtina a němčina je na vysoké úrovni. Je rovněž vítězem mezinárodní soutěže v debatování v německém jazyce „Jugend debattiert international“.

Mimořádné ceny rektora získali

David Adam

za Projekt Andromeda, který se zaměřuje na sociálně znevýhodněné děti mezi čtvrtým až dvanáctým rokem. David Adam je zakladatelem a současně i ředitelem neziskové organizace Projekt Andromeda o.s.


Cílem Projektu Andromeda je pomáhat dětem, které své dětství tráví v Klokáncích, dětských domovech či azylových domech, a alespoň částečně jim vynahradit přítomnost blízké osoby, která jim tolik chybí. Pokud dítě postrádá možnost vytvořit si silnou citovou vazbu k druhému člověku, vývoj jeho osobnosti může být silně narušen. Tyto děti, které v rozhodujících fázích života nezískaly dostatek prostoru k rozvíjení své schopnosti empatie, vyrůstají často v osoby s nízkou sociální a emoční inteligencí, které neumí navazovat kvalitní přátelské a partnerské vztahy a jen těžce se zařazují do společnosti. Smyslem Projektu Andromeda je tedy zmírnění citové deprivace těchto dětí. Každé z nich navštěvuje po celý školní rok jeho „víla“ nebo „elf“, dobrovolník, který mu věnuje svůj čas a nabízí podporu v těžkém období jeho života – vyrůstání bez rodinného zázemí. Od roku 2009 se různých forem projektu Andromeda účastnilo přes 200 dětí a 250 dobrovolníků.


Od roku 2010 se Projekt Andromeda koná v gesci 3. LF UK a byli do ní zapojeni především studenti 3. lékařské fakulty a škol, na nichž probíhaly besídky. Akce se účastní každoročně téměř 50 dětí z Klokánku Hostivice a Klokánku Láskova.

Lukáš Malý

za činnosti spojené s implementací projektu paliativní péče v regionu Ntumgamo v Ugandě a se zajištěním činnosti tohoto projektu.


Lukáš Malý je studentem 6. ročníku 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Od roku 2012 pracuje v mezinárodním týmu zdravotníků, kteří v uvedeném regionu zahájili činnost jednotky paliativní péče včetně mobilní hospicové péče.  Celkově strávil Lukáš Malý 10 měsíců v době prázdnin přímou dobrovolnickou činností zaměřenou na poskytování paliativní zdravotní péče terminálně nemocným v dané lokalitě a přednáškovou a výukovou činností zaměřenou na prevenci a léčbu tropických a dalších nemocí a na základní hygienická opatření pro děti i dospělé.


V době, kdy pobývá v ČR, se Lukáš Malý kromě studia věnuje získávání prostředků pro činnost výše uvedeného centra – realizoval řadu přednášek a charitativních společenských akcí, díky nimž je zajištěna udržitelnost projektu.


Informace o jeho činnosti byla opakovaně opublikována i v rámci časopisu UK Forum a iForum:


  • Forum-časopis Univerzity Karlovy v Praze, tištěná verze 3/2013, ISSN 1211-1724, Praxe na klinice v Africe

  • iForum – časopis Univerzity Karlovy v Praze, 19.02.2013, článek: V Africe jde o to, abyste přežili. Elektronická verze http://iforum.cuni.cz/IFORUM-14127.html

  • iForum – časopis Univerzity Karlovy v Praze, 02.09.2014, rozhovor: Asistoval u porodu a matka po něm pojmenovala dítě. Elektronická verze http://iforum.cuni.cz/IFORUM-15333.html


Více o jeho činnosti najdou zájemci  na webových stránkách  http://www.shalomforuganda.cz.


Fotografie z události

Ocenění našich studentů za rok 2016. Cena rektora Univerzity Karlovy za magisterské a bakalářské studium + Mimořádná...

Zveřejnil(a) 3. lékařská fakulta UK - Third Faculty of Medicine dne 8. březen 2017
Začátek akce 8. března 2017 v 14:30
Konec akce 8. března 2017 v 16:30
Druh akce Ocenění
Organizátor UK
Místo konání akce Reprezentativní prostory Karolina
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor