Opatření děkana

Od 1.10.2023 se opatření děkana nečlení na příkazy a směrnice


Opatření číslo

Účinnost od

Platnost do

Název

Věcné třídění

2024

2024/08

22.2.2024

30.4.2024

Termíny SZK 2023/2024: Chirurgické obory

Studium

2024/06

13.2.2024

-

Zavedení dnů osobního volna a rozvoje

Personální

2024/05

21.1.2024

28.6.2024

Termíny SZK 2023/2024: Intenzivní péče

Studium

2024/04

21.1.2024

28.6.2024

Termíny SZK 2023/2024: Všeobecné ošetřovatelství

Studium

2024/03

15.1.2024

18.9.2024

Změna termínů SZK 2023/2024: Dentální hygienistka a Dentální hygiena

Studium

2024/02

1.1.2024

-

Pravidla pro evidenci, účtování a odpisování majetku. Včetně příloh

Ekonomické

2024/01

11.1.2024

-

Pravidla pro používání platební karty 3. LF UK

Ekonomické

2023

2023/15

29.12.2023

21.3.2024

Termíny SZK 2023/2024: Veřejné zdravotnictví

Studium

2023/14

1.9.2023

-

Poplatky pro akademický rok 2023/2024

Studium

2023/12

24.11.2023

14.9.2024

Termíny SZK 2023/2024: Fyzioterapie

Studium

2023/10

23.11.2023

16.2.2024

Termíny SZK 2023/2024: Neurobehaviorální vědy

Studium

2023/09

2.11.2023

18.9.2024

Termíny SZK 2023/2024: Dentální hygienistka a Dentální hygiena.

Studium

2023/08

27.10.2023

-

Provedení řádné inventarizace majetku a závazků. Přílohy:

č. 1 - Ústřední a dílčí inventarizační komise

č. 2 - Dílčí inventarizační komise

č. 3 - Časový harmonogram

č. 4 - Potvrzení o proškolení

Ekonomické

2023/05

11.10.2023

Zásady udělování finanční podpory na výzkum pro akademické a vědecké pracovníky 3.LF UK navracející se z mateřské či rodičovské dovolené - Návratové granty

Fakulta

2023/04

5.10.2023

19.9.2024

Termíny SZK 2023/2024: Preventivní lékařství

Studium

2023/03

5.10.2023

11.9.2024

Termíny SZK 2023/2024: Nutriční terapie

Studium

2023/01

1.10.2023

-

Vydávání interních předpisů 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Fakulta


Příkazy děkana

Příkaz číslo

Účinnost od

Platnost do

Název

Věcné třídění

2023

2023/18

19.9.2023

20.9.2024

Termíny SZK 2023/2024: Vnitřní lékařství

Studium

2023/17

19.9.2023

25.9.2024

Termíny SZK 2023/2024: Neurobehaviorální vědy

Studium

2023/16

12.9.2023

14.9.2024

Termíny SZK 2023/2024: Chirurgické obory

Studium

2023/15

31.8.2023

11.9.2024

Termíny SZK 2023/2024: Dětské lékařství

Studium

2023/14

14.8.2023

1.10.2024

Řádný a náhradní zápis do pregraduálního studia pro akademický rok 2023/2024

Studium

2023/13

10.8.2023

17.9.2024

Termíny SZK 2023/2024: Gynekologie a porodnictví

Studium

2023/08

1.6.2023

-

Organizační řád 3. LF UK

Fakulta

2022

2022/10

27.6.2022

-

Rozdělení pracovišť 3. LF UK do volebních skupin akademických pracovníků pro volby do Akademického senátu fakulty

Fakulta

2022/05

14.3.2022

-

Zrušení povinnosti nosit v prostorách 3. LF UK respirátory třídy FFP2

Fakulta

2022/04

21.2.2022

-

Zrušení příkazu 2022/01 - Pravidla pro organizaci práce z domova (home-office) na 3. LF UK po dobu trvání nepříznivé epidemiologické situace

Fakulta

2022/03

1.3.2022

-

Principy publikační etiky na 3. LF UK

Věda a výzkum

2021

2021/43

29.11.2021

-

Pravidla pro testování zaměstnanců na 3.LF UK po dobu trvání příslušných epidemiologických opatření MZČR

Fakulta

2021/12

11.6.2021

-

Organizace práce po dobu instalace a montáže klimatizace a vzduchotechniky na 3. LF UK. Příloha: harmonogram prací pdf, xlsx

Fakulta

2021/11

25.5.2021

-

Zrušení příkazu děkana č. 6/2021 týkající se mimořádných pravidel pro organizaci práce a podmínky vstupu na pracoviště v objektech 3.LF UK

Fakulta

2021/09

29.3.2021

-

Prázdninová praxe 4. ročníku

Studium

2021/02

23.2.2021

-

Výuka na 3. LF UK od 23.2.2021

Studium

2020

2020/46

1.1.2021

-

Pravidla parkování v areálu 3. LF UK

Provozně-technické od.

2020/45

26.11.2020

-

Výuka na 3. LF UK od 30. 11. 2020

Studium

2020/43

9.10.2020

-

Krizový štáb 3. LF UK pro mimořádný stav vyhlášený na UK od 5.11.2020

Fakulta

2020/39

14.10.2020

-

Preventivní a karanténní opatření pro zaměstnance na 3. LF UK

Fakulta

2020/32

1.10.2020

Zvláštní postupy při konání kontrol studia distanční formou na 3.LF UK

Studium

2020/29

1.10.2020

-

Organizační řád 3. LF UK

Fakulta

2019

2019/11

1.8.2019

-

Ochranné očkování proti Hepatitidě B

Studium

2019/08

1.6.2019

-

Ochranné očkování proti spalničkám

Studium

2019/07

12.4.2019

-

Příprava podkladů pro akreditaci teoretické části vzdělávání v základních kmenech a ve vlastním specializovaném výcviku specializačních oborů specializačního vzdělávání lékařů a zubních lékařů

Fakulta

2018

2018/04

1.2.2018

-

Pojištění studentů a postup v případě nastalé pojistné události.

Příloha č. 1: Prohlášení

Studium

2017

2017/22

4.9.2017

-

Postup při zapůjčování klíčů od pracovníků strážní služby

Fakulta

2016

2016/37

1.1.2017

-

Reorganizace pracoviště 3. LF UK

Fakulta

2016/34

15.11.2016

-

Užívání znaku a loga Univerzity a Fakulty, Hlavičkový papír.

Příloha č. 1 - šablony hlavičkového papíru

Fakulta

2016/23

1.10.2016

-

Zrušení příkazu děkana 2006/06

Studium

2016/20

5.9.2016

-

Statut Rozšířeného kolegia děkana 3. LF UK

Fakulta

2016/03

18.2.2016

-

Vymezení relevantních entit a výzkumných infrastruktur

Fakulta

2016/01

15.1.2016

-

O přidělení prostor v objektu 3. LF UK

Fakulta

2015

2015/24

27.8.2015

-

Registrace spolků a nadací

Fakulta

2015/18

1.7.2015

-

Uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr pro zajištění klinické výuky s lékaři

Studium

2015/04

1.2.2015

-

Rozhodnutí o organizační změně - zrušení oddělené nádorové biologie

Fakulta

2014

2014/43

2.1.2015

-

Průběh ústního zkoušení

Studium

2014/42

28.11.2014

-

Omezení vstupu psů a jiných zvířat do objektů spravovaných 3. LF UK

Fakulta

2014/11

17.4.2014

-

Opatření v oblasti řízení a ochrany obyvatelstva. Příloha č. 1

Provozně-technické od.

2013

2013/17

1.10.2013

-

Organizace klinické praxe studentů 6. ročníku mimo ČR - se zapracovanými dodatky č. 1 a 2. Přílohy č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4

Studium

2013/07

14.2.2013

-

Změna organizačního uspořádání pracovišť 3. lékařské fakulty

Fakulta

2013/06

15.2.2013

-

Provozní řád Studentské poradny 3. LF UK

Studium

2012

2012/33

13.12.2012

-

Změna organizačního uspořádání pracovišť 3. lékařské fakulty

Fakulta

2012/31

22.11.2012

-

Zveřejňování výukových materiálů použitých při výuce

Studium

2012/26

9.10.2012

-

Užívání státních symbolů

Fakulta

2011

2011/23

1.8.2011

-

Vystavování objednávek v programu EIS - JASU

Ekonomické

2011/20

29.6.2011

-

Zrušení platnosti vybraných vnitřních organizačních norem - příkazů a směrnic děkana

Fakulta

2011/16

2.6.2011

-

Preventivní prohlídky studentů 3. LF

Studium

2011/13

14.4.2011

-

Stanovení stornovacích poplatků u placených přípravných kurzů

Studium

2011/05

14.3.2011

-

Vypisování termínů kontroly znalostí. Příloha č.1 - Postup

Studium

2010

2010/23

8.8.2010

-

Účast studentů na odstraňování povodňových škod

Studium

2010/22

1.10.2010

-

Postup při přibírání studijních povinností z dalšího úseku studia (ročníku)

Studium

2010/20

29.9.2010

-

Zveřejňování podmínek ke kontrole studia na 3. LF UK

Studium

2010/09

14.4.2010

-

Nakládání s platbami v hotovosti

Ekonomické

2010/08

22.3.2010

-

Změna a doplnění Příkazu děkana č. 15/2008

Studium

2010/04

1.5.2010

-

Postup při udělování zápočtů a zaznamenávání zkoušek studentům

Studium

2009

2009/28

10.12.2009

-

Zákaz kouření v prostorách a na pozemcích spravovaných 3. LF UK

Fakulta

2009/08

1.4.2009

-

Podávání návrhů změn využití místností

Fakulta

2008

2008/35

10.12.2008

-

Provozování kamerového systému. Přílohy: č.1, 2, 3

Výpočetní středisko

2008/15

6.6.2008

-

Evidence praktických dovedností studentů 3. LF UK, se zapracovanými změnami dle Směrnice děkana č. 1/2013

Studium

2008/12

21.4.2008

-

Zadávání údajů do aplikace „Předměty“ Studijního informačního systému 3. LF

Studium

2008/05

11.2.2008

-

Provozní řád podatelny

Provozně-technické od.

2008/01

18.1.2008

-

Užívání názvu fakulty

Fakulta

2007

2007/14

11.5.2007

-

Konání zkoušek o letních prázdninách

Studium

2007/05

1.2.2007

-

Závazný pokyn pro autory publikací z 3. LF

Věda a výzkum

2007/04

8.3.2007

-

Program PRAEDOC - příprava zájemců z pregraduálního studia pro budoucí doktorské studium v Biomedicíně

Věda a výzkum

2006

2006/29

4.10.2006

-

Dodatek k příkazu č. 25/2005

Studium

2006/11

7.3.2006

-

Vypisování termínů a konání zkoušek

Studium

2005

2005/34

25.11.2005

-

Prázdninová praxe 5. ročník

Studium

2005/29

12.10.2005

-

O bezpečnosti a ochraně zdraví studentů

Fakulta

2005/25

19.9.2005

-

Změna ve výuce 2. ročníku magisterského programu Všeobecné lékařství

Studium

2005/16

1.6.2005

-

Výjezd do zahraničí v rámci mobility učitelů - počet dnů

Fakulta

2005/10

30.3.2005

-

Evaluace výuky

Studium

2005/08

14.3.2005

-

Náležitosti při podávání projektů, příloha Doložka k projektu

Věda a výzkum

2004

2004/27

1.12.2004

-

Zkouška z anglického jazyka - doktorské studium na 3. LF, příloha: Guidelines for the Postgraduate English Exam

Věda a výzkum

2004/03

30.1.2004

-

O schvalování nákupu elektrických přístrojů a zařízení - se zapracovaným dodatkem č.1

Ekonomické

2003

2003/22

13.11.2003

-

Plnění přibraných studijních povinností 5. ročníku ve studovaném 4. ročníku

Studium

2003/21

15.10.2003

-

Uznávání zápočtů v opakovaném ročníku

Studium


Směrnice děkana

Směrnice číslo

Účinnost od

Aktualizace dne

Název směrnice

Věcné třídění

2023

2023/04

1.10.2023

Způsob vedení kvalifikačních prací na 3. LF UK

Studium

2023/03

1.9.2023

Podmínky přihlašování do volitelných předmětů a povinně volitelných kurzů Ústavu tělesné výchovy 2. LF UK 2023/2024

Studium

2023/02

14.8.2023

Harmonogram akademického roku 2023/2024

Studium

2022

2022/05

1.9.2022

13.6.2023

Kariérní řád 3. LF UK se zapracovaným dodatkem č. 1 a č. 2

(English version)

Přílohy vloženy ve směrnici, nebo k dispozici zde

Personální

2022/04

Intranet

1.6.2022

Pravidla pro tvorbu a použití sociálního fondu.

Přílohy vloženy ve směrnici, nebo k dispozici zde

Personální

2022/02

1.4.2022

Pravidla pro vytvoření a dodržování Individuálního studijního plánu v rámci doktorského studia a povinnosti, které musí splnit student 1. ročníku doktorského studia pro postup do 2. ročníku studia.

Věda a výzkum

2022/01

8.3.2022

8.3.2023

Podmínky při realizaci a hospodaření s finančními prostředky programů Cooperatio uskutečňované na 3. LF UK, se zapracovaným dodatkem č.1

Věda a výzkum

2021

2021/03

4.6.2021

Organizačně administrativní náležitosti při nahlížení uchazeče do svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu

Studium

2021/02

1.4.2021

Zásady fakultní podpory začínajících vědců (tzv. Program POSTDOC)

Věda a výzkum

2020

2020/12

Intranet

1.1.2021

Způsob zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na 3. LF UK

Ekonomické

2020/11 Intranet

10.10.2020

Časové rozlišení nákladů a výnosů, včetně dohadných položek na 3. LF UK

Ekonomické

2020/10

27.10.2020

Pravidla pro jednání a hlasování Vědecké rady 3. LF UK v případě zasedání konaného za pomoci prostředků komunikace na dálku

Věda a výzkum

2020/07

4.6.2020

Postup při pořizování a provozování přístrojového vybavení pro vědecko-výzkumnou činnost na 3. LF UK

Věda a výzkum

2020/06

14.5.2020

Pravidla pro vypisování, zadávání, vypracování a zveřejnění závěrečných prací

Studium

2020/05

14.4.2020

Postup při využití buněčných kultur a jejich distribuci třetím stranám

Fakulta

2020/04

16.4.2020

Úprava harmonogramu akademického roku 2019/2020 na 3. LF UK - COVID-19

Studium

2020/02

17.2.2020

Organizace povinně volitelných kurzů, volitelných předmětů a Studentské vědecké aktivity na 3. LF UK

Studium

2019

2019/07

1.1.2020

Postup při kontrolách závěrečných a habilitačních prací

Fakulta

2019/05

9.9.2019

1.10.2021

Stanovení odměn školitelům studentů po absolvování studia v doktorském studijním programu uskutečňovaných na 3. LF UK a stanovení podmínek pro přiznání stipendia po absolvování doktorského studijního programu uskutečňovaného na 3. LF UK. (dodatek č.1)

Věda a výzkum

2019/03

14.9.2019

Výkon spisové služby

Fakulta

2018

2018/06

1.10.2019

Pravidla pro vytvoření a dodržování Individuálního studijního plánu v rámci doktorského studia a povinnosti, které musí splnit student 1. ročníku doktorského studia pro postup do 2. ročníku studia (se zapracovaným dodatkem č. 1)

Věda a výzkum

2018/04

1.1.2019

Zásady udělování finanční podpory na výzkum Donatio Facultatis Medicæ Tertiæ

Fakulta

2018/02

7.3.2018

Podmínky centrální evidence praktických dovedností studentů 3. LF UK

Příloha č.1: Logbook

Studium

2018/01

1.2.2018

Výše stipendia studentů doktorských studijních programů v prezenční formě studia na 3. LF UK ve znění dodatku č. 1

Věda a výzkum

2017

2017/07

1.9.2017

Podmínky účasti v programu celoživotního vzdělávání na 3. LF UK

Studium

2017/05 Intranet

18.4.2017

Pravidla při poskytování příspěvku ve výši cestovních výdajů studentům a osobám bez základního pracovněprávního vztahu na 3. LF UK

Ekonomické, Věda a výzkum

2017/03

Intranet

13.2.2017

Vedení pokladních míst a operacích s tím spojených na 3. LF UK

Příloha č. 1: Vyúčtování drobného vydání

Ekonomické

2017/02

1.1.2017

Postup při organizaci výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků a dalších pracovních (funkčních) míst

Personální

2017/01

Intranet

1.1.2017

Postup při vysílání zaměstnanců na pracovní cesty.

Dodatek. č. 1

Ekonomické

2016

2016/05

Intranet

1.1.2017

Vydávání interních předpisů na 3. LF UK

Fakulta

2016/04

15.11.2016

Postup při uznávání splnění kontrol studia předmětů (zápočet, zkouška)

Studium

2015

2015/05

2.10.2015

Pravidla při vytváření a kontrole individuálních studijních plánů v doktorských studijních programech na 3. LF UK

Věda a výzkum

2015/02

25.3.2015

Pravidla pro účast veřejnosti na státních zkouškách a na státních rigorózních zkouškách (dodatek ke směrnici děkana č. 7/2011, Organizace Státních rigorózních a státních závěrečných zkoušek)

Studium

2015/01

Intranet

1.3.2015

1.1.2020

Pravidla pro tvorbu a použití sociálního fondu se zapracovaným dodatkem č. 1 a 2. Přílohy: 1 - vzor žádosti PP, ZP, 2 - vzor žádosti úroky, 3 - vzor nenávratná výpomoc, 4 - vzor školkovné

Personální

2014

2014/05

17.12.2014

Pojištění studentů 3. LF UK v případě účasti na odborných a vzdělávacích akcích

Fakulta

2014/04

2.12.2014

Pracovní cesty zaměstnanců 3. LF UK sponzorované uchazeči či dodavateli veřejných zakázek

Fakulta

2014/03

22.7.2014

Ceny děkana 3. LF UK

Fakulta

2014/01

3.4.2014

Poskytování informací na 3. LF UK

Fakulta

2012

2012/01 Intranet

17.5.2012

Organizace přijímacího řízení na 3. LF UK

Studium

2011

2011/09

7.11.2011

Postup při nahlížení studentů do výsledků písemných zkoušek

Studium

2011/08

3.10.2011

Pohyb studentů v budově fakulty v mimopracovní době

Studium

2011/07

1.10.2011

Organizace Státních rigorózních a státních závěrečných zkoušek

Studium

2011/03

20.4.2011

Institucionální zabezpečení výzkumu na 3. LF UK: Fakultní centra výzkumu

Fakulta

2010

2010/06

Intranet

1.10.2010

1.2.2018

Oběh účetních dokladů (se zapracovaným dodatkem č. 1, 2, 3 a 4)

Příloha č.2: Přehled oprávnění, č.3: Průvodka daňového dokladu

Ekonomické

2010/04

16.9.2010

Podmínky pro studenty prezenční formy postgraduálního studia na klinických pracovištích 3.LF UK

Studium

2010/03

1.3.2010

Evaluace publikační činnosti pracovišť 3. LF a pracovníků 3. LF

SVI

2009

2009/02

19.2.2009

Zásady používání a ochrany loga 3. LF UK

Příloha č.1: logo 3. LF UK

Fakulta

2009/01

Intranet

18.2.2009

29.8.2012

Vyřazování a likvidace přebytečného a neupotřebitelného majetku (se zapracovaným dodatkem č.1). Přílohy:

č.1: návrh na vyřazení majetku, č.2: protokol o vyřazení majetku

Ekonomické

2008

2008/11

1.1.2009

Postupy a pravidla nemocenského pojištění pro případ dočasné pracovní neschopnosti, nařízené karantény, těhotenství a mateřství, ošetřování člena domácnosti nebo péče o něj a poskytování náhrady mzdy v prvním období dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény

Personální

2008/09

Intranet

1.1.2009

Pracovní řád 3. LF

Personální

2008/08

Intranet

13.8.2008

2.8.2012

Uzavírání, oběh a evidence smluv (se zapracovaným dodatkem č.1)

Příloha č.1: Průvodka k návrhu smlouvy (.pdf | .docx), vzory darovacích smluv, smluv o výpůjčce a předávací protokol naleznete mezi formuláři.

Fakulta

2008/07

Intranet

26.1.2008

30.9.2013

Pravidla pro uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr pracovníků - úplné znění se zapracovaným dodatkem č.1 a č. 2

Personální

2008/06

10.3.2008

Organizace pobytu studentů přijíždějících v programu LLP Erasmus a o organizaci výjezdu studentů 3. LF UK v programu LLP Erasmus. Přílohy:

č. 1+2 - Application form + Learning agreement, č. 3 - Prohlášení o mlčenlivosti a očkování VHB, č. 4 - Students record, č. 5 - Evidenční list, č. 6 - Protokol o studijním plánu

Studium

2008/03

28.1.2008

Výše poplatku za přípravné kurzy pro uchazeče o studium v rámci Celoživotního vzdělávání

Studium

2008/02

28.1.2008

Oceňování studentů, absolventů na 3. LF UK

Studium

2007

2007/06

Intranet

6.12.2007

Souhrnný požární řád.

Příloha č.1: požární řád Ruská 87, příloha č. 2: požární řád Ke Karlovu 4, příloha č. 3: požární řád Ruská 91

Provozně-technické

2006

2006/13

Intranet

17.10.2006

Inventarizace majetku a závazků, včetně příloh

Ekonomické

2006/04

14.3.2006

Celoživotní vzdělávání, včetně přílohy 1 - vyhlášení, příl. 2, příloha 3 - osvědčení - není vystavena z důvodů možného zneužití

Studium

2006/02

Intranet

18.1.2006

12.9.2012

Systém zpracování účetnictví 3. LF (se zapracovaným dodatkem č. 1)

Ekonomické

2006/01

Intranet

10.1.2006

Školení v oblasti BOZP a PO na 3. LF UK. Dodatek č. 1

Přílohy: č. 1: vstupní školení pro zaměstnance, č. 2: vstupní školení pro studenty v Čj, a v AJ, č. 3: rizika objekt Ruská 87, č. 4: rizika objekt Karlov, č. 5: rizika objekt Ruská 91 SZŠ

Provozně- technické

2005

2005/12

Intranet

11.8.2005

Rozsah a odpovědnost při zveřejňování informací na úřední desce fakulty

Fakulta

2005/11

12.7.2005

Postup čerpání účelových finančních prostředků na řešení projektů výzkumu a vývoje

Věda a výzkum

2005/07

Intranet

25.4.2005

Spisový a skartační řád 3. lékařské fakulty (se zapracovaným dodatkem č. 1 a 2)

Fakulta

2005/05

6.5.2005

13.1.2010

Postup a výše úhrad za některé administrativní a obdobné úkony (se zapracovaným dodatkem č. 1, 2 a 3)

Studium

2005/03

Intranet

10.3.2005

Postup při předkládání návrhu na zřízení nového pracoviště 3.LF UK

Fakulta

2005/02

Intranet

26.4.2005

20.6.2011

Chov a využití pokusných zvířat na 3. LF (se zapracovaným dodatkem č. 1 a 2)

Fakulta

2005/01

Intranet

27.1.2005

Poskytování služeb, které zabezpečuje provozně-technické oddělení děkanátu

Příl. 1 - žádanka na opravy, příl. 2 - žádanka na auto

Provozně-technické

2004

2004/17

Intranet

1.1.2005

18.11.2013

Zpracovávání znaleckých posudků aposkytování odměny za jejich vypracování (se zapracovanými dodatky č. 1 - 3)

Fakulta

2004/16

Intranet

2.11.2004

1.1.2010

K provedení zák.č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní (se zapracovaným dodatkem č. 2)

Fakulta

2004/10

29.6.2004

Rozdělení kompetencí voblasti zahraničních styků fakulty

Zahraniční

2004/08

Intranet

29.6.2004

1.1.2010

Nakládání s geneticky modifikovanými organismy (se zapracovaným dodatkem č. 2)

Fakulta

2004/07

Intranet

1.7.2004

1.1.2010

Zacházení s návykovými látkami (omamnými a psychotropními látkami) (se zapracovaným dodatkem č. 1)

Fakulta

2004/06

Intranet

1.7.2004

Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky

Fakulta

2004/05

Intranet

15.6.2004

Komise pro náhradu škod

Fakulta

2004/04

Intranet

15.6.2004

Postup při vzniku škod

Fakulta

2004/01 Intranet

15.3.2004

14.10.2015

Ceny a organizace pronájem prostor a zařízení 3. LF (se zapracovanými dodatky č. 1 až 7)

Příloha č. 1 - Objednávka pronájmu .docx, .pdf; Příloha č. 2 - Prohlášení objednávajícího

Ekonomické

2003

2003/06

1.2.2007

31.1.2007

Výuková povinnost studentů doktorského studia fakulty a postup při jejím naplnění a kontrole (se zapracovaným dodatkem č. 1 ze dne 31.1.2007)

Věda a výzkum

2003/04

1.10.2003

Stáže před dílčí částí Státní rigorózní zkoušky a prázdninové praxe

Studium


Rozhodnutí děkana

Výběrová řízení

Rozhodnutí děkana o udělení-neudělení grantu


Poslední změna: 22. únor 2024 14:49 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor