Opatření děkana - příkazy, směrnice a rozhodnutí


Příkazy děkana

Příkaz číslo Účinnosti od Platnost do Název Věcné třídění
2017
2017/32 27.10.2017 -

Provedení řádné inventarizace majetku a závazků. Přílohy:
č. 1 - Ústřední a dílčí inventarizační komise
č. 2 - Dílčí inventarizační komise
č. 3 - Časový harmonogram

č. 4 - Potvrzení o proškolení

Ekonomické
2017/31 17.10.2017 27.9.2018 Termíny SZK 2017/2018: Preventivní lékařství Studium
2017/30 6.10.2017 - Pojištění studentů a postup v případě nastalé pojistné události.
Verze opatření v .doc
Studium
2017/29 2.10.2017 19.10.2017 Vyhlášení náhradního termínu zápisu pro akademický rok 2017/2018 Studium
2017/28 29.9.2017 18.10.2017 Zrušení výuky dne 17. 10. 2017 Studium
2017/27 20.9.2017 28.9.2017 Termíny SZK 2017/2018: Chirurgie Studium
2017/26 19.9.2017 26.9.2018 Termíny SZK 2017/2018: Neurobehaviorální vědy Studium
2017/25 15.9.2017 28.9.2018 Termíny SZK 2017/2018: Gynekologie a porodnictví Studium
2017/24 11.9.2017 31.10.2017 Doplňovací řízení pro akademický rok 2017/2018 Studium
2017/23 6.9.2017 26.9.2018 Termíny SZK 2017/2018: Vnitřní lékařství Studium
2017/22 4.9.2017 - Postup při zapůjčování klíčů od pracovníků strážní služby Fakulta
2017/19 3.8.2017 31.10.2017 Doplňovací řízení pro akademický rok 2017/2018 Studium
2017/18 18.8.2017 30.9.2018 Zápis do pregraduálního studia pro akademický rok 2017/2018, včetně zapracovaných příloh:
č.1 Zápis do nového akademického roku
č.2 Zápis volitelných a povinně volitelných předmětů
č.3 Osobní údaje
Studium
2017/16 30.6.2017 12.9.2018 Termíny SZK 2017/2018: Dětské lékařství Studium
2016
2016/37 1.1.2017 - Reorganizace pracoviště 3. LF UK Fakulta
2016/36 1.1.2017 - Přejmenování některých pracovišť Fakulta
2016/34 15.11.2016 - Užívání znaku a loga Univerzity a Fakulty, Hlavičkový papír. Příloha č. 1 - šablony hlavičkového papíru Fakulta
2016/32 19.12.2016 30.11.2017 Vyhlášení přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018 do akreditovaných doktorských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia se standardní délkou studia čtyři roky s výukou v českém a anglickém jazyce na 3. LF UK Věda a výzkum
2016/23 1.10.2016 - Zrušení příkazu děkana 2006/06 Studium
2016/20 5.9.2016 - Statut Rozšířeného kolegia děkana 3. LF UK Fakulta
2016/12 24.8.2016 - Poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2016/2017 - pregraduální studium Studium
2016/03 18.2.2016 - Vymezení relevantních entit a výzkumných infrastruktur Fakulta
2016/01 15.1.2016 - O přidělení prostor v objektu 3. LF UK Fakulta
2015
2015/24 27.8.2015 - Registrace spolků a nadací Fakulta
2015/18 1.7.2015 - Uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr pro zajištění klinické výuky s lékaři Studium
2015/04 1.2.2015 - Rozhodnutí o organizační změně - zrušení oddělené nádorové biologie Fakulta
2014
2014/43 2.1.2015 - Průběh ústního zkoušení Studium
2014/42 28.11.2014 - Omezení vstupu psů a jiných zvířat do objektů spravovaných 3. LF UK Fakulta
2014/11 17.4.2014 - Opatření v oblasti řízení a ochrany obyvatelstva. Příloha č. 1 Provozně-technické od.
2013
2013/17 1.10.2013 - Organizace klinické praxe studentů 6. ročníku mimo ČR - se zapracovanými dodatky č. 1 a 2. Přílohy č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 Studium
2013/07 14.2.2013 - Změna organizačního uspořádání pracovišť 3. lékařské fakulty Fakulta
2013/06 15.2.2013 - Provozní řád Studentské poradny 3. LF UK Studium
2013/01 10.1.2013 - Prázdninová praxe 4. ročníku Studium
2012
2012/33 13.12.2012 - Změna organizačního uspořádání pracovišť 3. lékařské fakulty Fakulta
2012/31 22.11.2012 - Zveřejňování výukových materiálů použitých při výuce Studium
2012/26 9.10.2012 - Užívání státních symbolů Fakulta
2012/21 1.10.2012 - Organizace zkoušek a zápočtů v akademickém roce 2012/2013 Studium
2011
2010/23 1.8.2011 - Vystavování objednávek v programu EIS - JASU Ekonomické
2011/20 29.6.2011 - Zrušení platnosti vybraných vnitřních organizačních norem - příkazů a směrnic děkana Fakulta
2011/16 2.6.2011 - Preventivní prohlídky studentů 3. LF Studium
2011/13 14.4.2011 - Stanovení stornovacích poplatků u placených přípravných kurzů Studium
2011/08 10.3.2011 - Poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2011/2012 Studium
2011/05 14.3.2011 - Vypisování termínů kontroly znalostí Studium
2010
2010/27 29.9.2010 - Pravidla pro závěrečné práce Studium
2010/23 8.8.2010 - Účast studentů na odstraňování povodňových škod Studium
2010/22 1.10.2010 - Postup při přibírání studijních povinností z dalšího úseku studia (ročníku) Studium
2010/20 29.9.2010 - Zveřejňování podmínek ke kontrole studia na 3. LF UK Studium
2010/09 14.4.2010 - Nakládání s platbami v hotovosti Ekonomické
2010/08 22.3.2010 - Změna a doplnění Příkazu děkana č. 15/2008 Studium
2010/04 1.5.2010 - Postup při udělování zápočtů a zaznamenávání zkoušek studentům Studium
2009
2009/28 10.12.2009 - Zákaz kouření v prostorách a na pozemcích spravovaných 3. LF UK Fakulta
2009/08 1.4.2009 - Podávání návrhů změn využití místností Fakulta
2008
2008/35 10.12.2008 -

Provozování kamerového systému. Přílohy: č.1, 2, 3

Výpočetní středisko
2008/15 6.6.2008 - Evidence praktických dovedností studentů 3. LF UK, se zapracovanými změnami dle Směrnice děkana č. 1/2013 Studium
2008/12 21.4.2008 - O zadávání údajů do aplikace „Předměty“ Studijního informačního systému 3. LF Studium
2008/05 11.2.2008 - Provozní řád podatelny Provozně-technické od.
2008/01 18.1.2008 - Užívání názvu fakulty Fakulta
2007
2007/14 11.5.2007 - Konání zkoušek o letních prázdninách Studium
2007/05 1.2.2007 - Závazný pokyn pro autory publikací z 3. LF Věda a výzkum 
2007/04 8.3.2007 - Program PRAEDOC - příprava zájemců z pregraduálního studia pro budoucí doktorské studium v Biomedicíně Věda a výzkum
2006
2006/32 1.11.2006 - Organizační řád 3. LF UK, se zapracovaným dodatkem č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 s platností od 1. 1. 2017 Fakulta
2006/29 4.10.2006 - Dodatek k příkazu č. 25/2005 Studium
2006/11 7.3.2006 - Vypisování termínů a konání zkoušek Studium
2005
2005/34 25.11.2005 - Prázdninová praxe 5. ročník Studium
2005/29 12.10.2005 - O bezpečnosti a ochraně zdraví studentů Fakulta
2005/25 19.9.2005 - Změna ve výuce 2. ročníku magisterského programu Všeobecné lékařství Studium
2005/16 1.6.2005 - Výjezd do zahraničí v rámci mobility učitelů - počet dnů Fakulta
2005/10 30.3.2005 - Evaluace výuky Studium
2005/08 14.3.2005 - Náležitosti při podávání projektů, příloha Doložka k projektu Věda a výzkum
2005/04 1.2.2005 - Povinné očkování proti virové hepatitidě B Studium
2004
2004/27 1.12.2004 - Zkouška z anglického jazyka - doktorské studium na 3. LF, příloha Guidelines for the Postgraduate English Exam Věda a výzkum
2004/03 30.1.2004 - O schvalování nákupu elektrických přístrojů a zařízení - se zapracovaným dodatkem č.1 Ekonomické
2003
2003/22 13.11.2003 - Plnění přibraných studijních povinností 5. ročníku ve studovaném 4. ročníku Studium
2003/21 15.10.2003 - Uznávání zápočtů v opakovaném ročníku Studium
2003/13 17.7.2003 - Stanovení odměn školitelům studentů po úspěšném ukončení studia v doktorském studijním programu Věda a výzkum


Směrnice děkana

Směrnice číslo Účinnost od Aktualizace dne Název směrnice Věcné třídění
2017
2017/08 1.10.2017   Podmínky přihlašování do volitelných předmětů a povinně volitelných kurzů Ústavu tělesné výchovy 2. LF UK Studium
2017/07 1.9.2017   Podmínky účasti v programu celoživotního vzdělávání na 3. LF UK Studium
2017/06 22.6.2017   Organizačně administrativní náležitosti při nahlížení uchazeče do svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu Studium
2017/05
18.4.2017   Pravidla při poskytování příspěvku ve výši cestovních výdajů studentům a osobám bez základního pracovněprávního vztahu na 3. LF UK Ekonomické, Věda a výzkum
2017/04 1.3.2017   Podmínky při realizaci a hospodaření s finančními prostředky programů Progres uskutečňované na 3. LF UK Věda a výzkum
2017/03
Intranet
13.2.2017  

Vedení pokladních míst a operacích s tím spojených na 3. LF UK
Příloha č. 1: Vyúčtování drobného vydání

Ekonomické
2017/02
1.1.2017   Postup při organizaci výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků a dalších pracovních (funkčních) míst Personální
2017/01
Intranet
1.1.2017   Postup při vysílání zaměstnanců na pracovní cesty Ekonomické
2016
2016/05
Intranet
1.1.2017 Vydávání interních předpisů na 3. LF UK Fakulta
2016/04 15.11.2016   Postup při uznávání splnění kontrol studia předmětů (zápočet, zkouška) Studium
2016/03
Intranet
24.10.2016 5.6.2017

Způsob zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na 3. LF UK
Příloha č. 1: Výzva k předložení nabídky pdf, docx
č. 2: Protokol o posouzení a hodnocení nabídek pdf, docx
č. 3: Průzkum trhu - výzva docx
č. 4: Písemný záznam o průzkumu trhu docx

Ekonomické
2015
2015/05 2.10.2015   Pravidla při vytváření a kontrole individuálních studijních plánů v doktorských studijních programech na 3. LF UK Věda a výzkum
2015/03 14.5.2015   Zajištění kvality vědecko-výzkumné činnosti na 3. LF UK Věda a výzkum
2015/02 25.3.2015   Pravidla pro účast veřejnosti na státních zkouškách a na státních rigorózních zkouškách (dodatek ke směrnici děkana č. 7/2011, Organizace Státních rigorózních a státních závěrečných zkoušek) Studium
2015/01
Intranet
1.3.2015   Pravidla pro tvorbu a použití sociálního fondu.
Přílohy: 1 - vzor žádosti PP, ZP, 2 - vzor žádosti úroky, 3 - vzor nenávratná výpomoc, 4 - vzor školkovné
Personální
2014
2014/05 17.12.2014   Pojištění studentů 3. LF UK v případě účasti na odborných a vzdělávacích akcích Fakulta
2014/04 2.12.2014   Pracovní cesty zaměstnanců 3. LF UK sponzorované uchazeči či dodavateli veřejných zakázek Fakulta
2014/03 22.7.2014   Ceny děkana 3. LF UK Fakulta
2014/01 3.4.2014   Poskytování informací na 3. LF UK Fakulta
2013
2013/01 25.2.2013   Centrální evidence praktických dovedností studentů 3. LF UK. Příloha č.1: Logbook Studium
2012
2012/01 17.5.2012   Organizace přijímacího řízení na 3. LF UK Studium
2011
2011/09 7.11.2011   Postup při nahlížení studentů do výsledků písemných zkoušek Studium
2011/08 3.10.2011   Pohyb studentů v budově fakulty v mimopracovní době Fakulta
2011/07 1.10.2011   Organizace Státních rigorózních a státních závěrečných zkoušek Studium
2011/03 20.4.2011   Institucionální zabezpečení výzkumu na 3. LF UK: Fakultní centra výzkumu Fakulta
2011/01 1.2.2011 16.8.2016 Organizace povinně volitelných kursů, volitelných předmětů a Studentské vědecké aktivity na 3. LF UK se zapracovaným dodatkem č. 1 a 2 Studium
2010
2010/06
Intranet
1.10.2010  14.5.2013 Oběh účetních dokladů (se zapracovaným dodatkem č. 1, 2 a 3)
Příloha č.2: Přehled oprávnění, č.3: Průvodka daňového dokladu
Ekonomické
2010/04 16.9.2010   Podmínky pro studenty prezenční formy postgraduálního studia na klinických pracovištích 3.LF UK Studium
2010/03 1.3.2010   Evaluace publikační činnosti pracovišť 3. LF a pracovníků 3. LF SVI
2010/01 1.2.2010   Výpůjční řád Střediska vědeckých informací 3. LF UK SVI
2009
2009/02
Intranet
19.2.2009   Zásady používání a ochrany loga 3. LF UK
Příloha č.1: logo 3. LF UK
Fakulta
2009/01
Intranet
18.2.2009 29.8.2012 Vyřazování a likvidace přebytečného a neupotřebitelného majetku (se zapracovaným dodatkem č. 1). Přílohy:
č. 1: návrh na vyřazení majetku, č. 2: protokol o vyřazení majetku
Ekonomické
2008
2008/11 1.1.2009   Postupy a pravidla nemocenského pojištění pro případ dočasné pracovní neschopnosti, nařízené karantény, těhotenství a mateřství, ošetřování člena domácnosti nebo péče o něj a poskytování náhrady mzdy v prvním období dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény Personální
2008/10
Intranet
1.1.2009   Organizace výběrových řízení na obsazení místa akademických pracovníků Personální
2008/09
Intranet
1.1.2009   Pracovní řád 3. LF Personální
2008/08
Intranet
13.8.2008 2.8.2012 Uzavírání, oběh a evidence smluv  (se zapracovaným dodatkem č.1)
Příloha č.1: Průvodka k návrhu smlouvy, vzory darovacích smluv, smluv o výpůjčce a předávací protokol naleznete mezi formuláři.
Fakulta
2008/07
Intranet
26.1.2008 30.9.2013 Pravidla pro uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr pracovníků - úplné znění se zapracovaným  dodatkem č.1 a dodatkem č. 2 Personální
2008/06
Intranet
10.3.2008   Organizace pobytu studentů přijíždějících v programu LLP Erasmus a o organizaci výjezdu studentů 3. LF UK v programu LLP Erasmus. Přílohy:
č. 1+2 - Application form + Learning agreement , č. 3 - Prohlášení o mlčenlivosti a očkování VHB , č. 4 - Students record , č. 5 - Evidenční list , č. 6 - Protokol o studijním plánu
Studium
2008/03 28.1.2008   Výše poplatku za přípravné kurzy pro uchazeče o studium v rámci Celoživotního vzdělávání Studium
2008/02 28.1.2008   Oceňování studentů, absolventů na 3. LF UK Studium
2007
2007/06
Intranet
6.12.2007   Souhrnný požární řád. 
Příloha č.1: požární řád Ruská 87, příloha č. 2: požární řád Ke Karlovu 4, příloha č. 3: požární řád Ruská 91
Provozně-technické
2006
2006/14 14.11.2006 30.9.2013 Výše a pravidla pro přiznávání stipendií studentů doktorských studijních programů v prezenční formě studia (se zapracovanými dodatky č. 1 až 5)
dodatek č. 1 s účinností od 1.8.2008, dodatek č. 2 s účinností od 1.1.2009, dodatek č. 3 s účinností od 1.4.2011, dodatek č. 4 s účinností od 1.1.2013, dodatek č. 5 s účinností od 30.9.2013
Věda a výzkum
2006/13
Intranet
17.10.2006   Inventarizace majetku a závazků, včetně příloh Ekonomické
2006/04 14.3.2006   Celoživotní vzdělávání, včetně přílohy 1 - vyhlášení, příl. 2, příloha 3 - osvědčení - není vystavena z důvodů možného zneužití Studium
2006/03
Intranet
24.1.2006 16.11.2015 Evidence, účtování a odpisování majetku (se zapracovanými dodatky č. 1, 2, 3, 4 a 5)
příl. 1 - převodka majetku , příl. 2 - příjemka majetku , příl. 3 - převodka majetku v rámci pracoviště , příl. 4 - předávací protokol , příl. 5 - dohoda o odpovědnosti , příl. 6 - smlouva o výpujčce
Ekonomické
2006/02
Intranet
18.1.2006 12.9.2012 Systém zpracování účetnictví 3. LF (se zapracovaným dodatkem č. 1) Ekonomické 
2006/01
Intranet
10.1.2006   Školení v oblasti BOZP a PO na 3. LF UK 
Příl. 1 - vstupní školení pro zaměstnance, příl. 2 - vstupní školení pro studenty v Čj, a v AJ, příl. 3 - rizika objekt Ruská 87, příl. 4 - rizika objekt Karlov, příl. 5. - rizika objekt Ruská 91 SZŠ
Provozně- technické
 2005
2005/12
Intranet
11.8.2005   Rozsah a odpovědnost při zveřejňování informací na úřední desce fakulty Fakulta
2005/11 12.7.2005   Postup čerpání účelových finančních prostředků na řešení projektů výzkumu a vývoje Věda a výzkum
2005/07
Intranet
25.4.2005   Spisový a skartační řád 3. lékařské fakulty (se zapracovaným dodatkem č. 1 a 2) Fakulta 
2005/05 6.5.2005 13.1.2010 Postup a výše úhrad za některé administrativní a obdobné úkony (se zapracovaným dodatkem č. 1, 2 a 3) Studium
2005/03
Intranet
10.3.2005   Postup při předkládání návrhu na zřízení nového pracoviště 3. LF UK Fakulta
2005/02
Intranet
26.4.2005 20.6.2011 Chov a využití pokusných zvířat na 3. LF (se zapracovaným dodatkem č. 1 a 2) Fakulta
2005/01
Intranet
27.1.2005   Poskytování služeb, které zabezpečuje provozně-technické oddělení děkanátu
Příl. 1 - žádanka na opravy, příl. 2 - žádanka na auto
Provozně-technické
2004
2004/17
Intranet
1.1.2005 18.11.2013 Zpracovávání znaleckých posudků a poskytování odměny za jejich vypracování  (se zapracovanými dodatky č. 1 - 3) Fakulta
2004/16
Intranet
2.11.2004 1.1.2010 K provedení zák.č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní (se zapracovaným dodatkem č. 2) Fakulta
2004/10 29.6.2004   Rozdělení kompetencí v oblasti zahraničních styků fakulty Zahraniční
2004/08
Intranet
29.6.2004 1.1.2010 Nakládání s geneticky modifikovanými organismy (se zapracovaným dodatkem č. 2) Fakulta
2004/07
Intranet
1.7.2004 1.1.2010 Zacházení s návykovými látkami (omamnými a psychotropními látkami) (se zapracovaným dodatkem č. 1) Fakulta
2004/06
Intranet
1.7.2004   Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky Fakulta
2004/05
Intranet
15.6.2004   Komise pro náhradu škod Fakulta
2004/04
Intranet
15.6.2004   Postup při vzniku škod Fakulta
2004/01 Intranet 15.3.2004 14.10.2015 Ceny a organizace pronájem prostor a zařízení 3. LF (se zapracovanými dodatky č. 1 až 7)
Příloha č. 1 - Objednávka pronájmu .docx, .pdf; Příloha č. 2 - Prohlášení objednávajícího
Ekonomické
2003
2003/06 1.2.2007 31.1.2007 Výuková povinnost studentů doktorského studia fakulty a postup při jejím naplnění a kontrole (se zapracovaným dodatkem č. 1 ze dne 31.1.2007) Věda a výzkum
2003/04 1.10.2003   Stáže před dílčí částí Státní rigorózní zkoušky a prázdninové praxe Studium


Rozhodnutí děkana

Příloha č.1 k rozhodnutí o ustanovení Centra onkologického výzkumu 3. LF UK v Praze jako funkční výzkumné jednotky17.05.2016
Příloha č.1 k rozhodnutí o ustanovení Centra onkologického výzkumu 3. LF UK v Praze jako funkční výzkumné jednotky17.05.2016
Rozhodnutí o ustanovení Centra onkologického výzkumu 3. LF UK v Praze jako funkční výzkumné jednotky17.05.2016
Rozhodnutí o ustanovení Centra onkologického výzkumu 3. LF UK v Praze jako funkční výzkumné jednotky17.05.2016

Výběrová řízení

Rozhodnutí děkana 3. LF UK o výsledku výběrového řízení konaného dne 4. 12. 201713.12.2017
Rozhodnutí děkana 3. LF UK o výsledku výběrového řízení konaného dne 22. 11. 201723.11.2017Poslední změna: 3. listopad 2017 12:28 
print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor