Prezentace kliniky

Přehled činnosti pracoviště

Činnost Ortopedicko-traumatologické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady je zaměřená na poskytování léčebně-preventivní péče pacientům FNKV, výuku pregraduálních a postgraduálních studentů 3. LF UK, přípravu mladých lékařů a sester v rámci specializační přípravy a vědecko-výzkumnou činnost.


Léčebně-preventivní péče je poskytována pacientům s ortopedickými onemocněními a pacientům po poranění pohybového aparátu. V rámci péče o pacienty s ortopedickým onemocněním je věnována pozornost problematice osteotomií, endoprotetiky, deliberačních, korekčních a stabilizačních výkonů na páteři, artroskopických operací kolena, ramena, zápěstí, kyčle a hlezna, rekonstrukcí statických deformit nohy. Péče o pacienty po poranění pohybového aparátu je zaměřena na kompletní ortopedicko-traumatologickou konzervativní a operační léčbu zahrnující osteosyntézu všech typů zlomenin skeletu končetin, pánve a acetabula a stabilizační výkony na páteři ze zadních, předních a kombinovaných přístupů. Klinika je součástí Traumacentra FNKV, které patří mezi největší v republice (ve spádové oblasti žije přibližně 1.300.000 obyvatel).


Druhým důležitým pilířem činnosti kliniky je výuka. FNKV je největší klinickou, pedagogickou a vědecko-výzkumnou bází 3. LF UK. Hlavní náplní výukové činnosti kliniky je pregraduální příprava studentů magisterského studia všeobecného lékařství (v českém a anglickém jazyce) a intenzivní péče (v českém jazyce), a dále ve třech oborech bakalářského studia. V rámci postgraduální výuky je činnost soustředěna na doktorské studium v oborech Experimentální chirurgie, Preventivní medicína a Ortopedie na Univerzitě Karlově. Specializační příprava je zaměřená na předatestační výchovu vlastních lékařů i kolegů z jiných pracovišť a na specializační vzdělávání sester kliniky.


Třetí základní oblastí zájmu je vědecko-výzkumná činnost. Zkoumání vybraných oblastí ortopedie a traumatologie probíhá buď v rámci řešení grantů, nebo při naplňování postgraduálního doktorského studia našich doktorandů. Výsledky vědecko-výzkumné činnosti jsou pravidelně prezentované v podobě přednášek, časopiseckých publikací a monografií.

Významné funkce lékařů a učitelů kliniky

prof. MUDr. Martin Krbec, CSc.


 • člen Akreditační komise Ministerstva zdravotnictví České republiky pro nadstavbový obor Spondylochirurgie

 • člen Vědecké rady 3. LF UK

 • člen Vědecké rady Lázně Poděbrady

 • člen Výboru České společnosti pro ortopedii a traumatologii

 • člen Výboru České spondylochirurgické společnosti

 • vedoucí redaktor časopisu Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca

 • člen oborových rad Biomechanika a Ortopedie pro doktorské studium UK

 • školitel postgraduálního studia v oborových radách Experimentální chirurgie a Ortopedie UK

 • soudní znalec pro obor Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí


prof. MUDr. Valér Džupa, CSc.


 • člen Akreditační komise Ministerstva zdravotnictví České republiky pro obor Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí

 • člen Odborného hodnotícího panelu P 06 „Poruchy orgánové funkce a úrazová a intenzivní medicína“ Agentury pro zdravotnický výzkum České republiky

 • proděkan 3. LF UK

 • člen Vědecké rady 3. LF UK

 • člen Vedeckej rady Slovenskej zdravotníckej Univerzity v Bratislave

 • vědecký sekretář časopisu Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca

 • člen redakční rady časopisu Bratislavské lekárske listy – Bratislava Medical Journal

 • člen oborové rady Experimentální chirurgie pro doktorské studium UK

 • člen oborové rady Biomedicínská a klinická technika pro doktorské studium ČVUT

 • školitel postgraduálního studia v oborových radách Experimentální chirurgie a Preventivní medicína UK


prof. MUDr. Jiří Skála-Rosenbaum, PhD.


 • člen Education Committee AOTrauma MID Europe

 • školitel postgraduálního studia v oborové radě Experimentální chirurgie, Preventivní medicína a Ortopedie UK


doc. MUDr. Pavel Douša, CSc.


 • člen ARTOF (Assotiation for Rational Treatment of Fractures)

 • člen Rozhodčí, kárné a smírčí komise České společnosti pro ortopedii a traumatologii

 • člen Rady AOTrauma Česká republika

 • člen oborové rady Ortopedie pro doktorské studium UK

 • školitel postgraduálního studia v oborových radách Experimentální chirurgie a Preventivní medicína UK


prim. MUDr. Vladimír Frič, CSc.


 • pokladník Výboru České společnosti pro ortopedii a traumatologii

 • školitel postgraduálního studia v oborové radě Experimentální chirurgie UK


as. MUDr. Libor Luňáček


 • zahraniční člen AAOS (American Academy of Orthopaedic Surgeons)

 • soudní znalec pro obor Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí


as. MUDr. Jiří Marvan, PhD.


 • školitel postgraduálního studia v oborových radách Experimentální chirurgie a Ortopedie UKPoslední změna: 20. říjen 2021 17:47 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor