Dětská univerzita pro žáky 1. stupně ZŠ, 2017/2018 zimní semestr


3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy nabízí žákům 2. – 5. třídy 1. stupně základní školy v zimním semestru akademického roku 2017-2018 přednášky v rámci projektu Dětská univerzita.


Účast v projektu je bezplatná.

Ohlédnutí za semestrem

Dne 10. ledna 2018 byl projevem děkana fakulty a vydáním diplomů slavnostně ukončen 3. běh Dětské univerzity 3. LFUK - tentokrát se jej účastnilo 31 dětí z 1. stupně základních škol, které absolvovaly semináře z řady teoretických oborů, z první pomoci a z medicínské etiky. Zájem i nadšení dětí (i našich pedagogů) byly velké.


Děkuji za pomoc všem vyučujícím, za koordinaci paní Rút Fialové a za organizační pomoc našim studentům.


MUDr. David Marx, Ph.D.

proděkan pro studium a výukuPřihlašování

 • Přihlášení bude probíhat pouze elektronicky na adrese http://detskauniverzita.lf3.cuni.cz

 • Přihlašování bude spuštěno 7. 9. 2017 v 16:00 hodin.

 • Přijato bude prvních 26 dětí.

Rozvrh zimního semestru

Termín


Obor

Téma

Místo

4.10.2017

14:30 - 16:00

Anatomie

Stavba těla

3. LF UK Ruská 87, Praha 10

18.10.2017

14:30 - 16:00

Fyziologie

Srdce a dýchání

Ústav normální, patologické a klinické fyziologie 3. LF UK, Ke Karlovu 4, Praha 2

1.11.2017

14:30 - 16:00

Chemie

K čemu je chemie

3. LF UK Ruská 87, Praha 10

15.11.2017

14:30 - 16:00

Histologie

Mikroskop…

3. LF UK Ruská 87, Praha 10

29.11.2017

14:30 - 16:00

První pomoc


3. LF UK Ruská 87, Praha 10

13.12.2017

14:30 - 16:00

Ošetřovatelství

Ošetříme pacienta v nemocnici

FNKV- pavilon X, Ústav ošetřovatelství

10.1.2018

14:30 - 15:50

Etika

Etika je…

3. LF UK Ruská 87, Praha 10

10.1.2018

16:00 - 17:00

Slavnostní ukončení

3. LF UK Ruská 87, Praha 10


Kontakt

Kontaktní osoba: Rut Fialová, 267 102 177,


Pořadatel: Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, Ruská 87, 100 00 Praha 10, IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208, zastoupená proděkanem pro studium a výuku, MUDr. Davidem Marxem, Ph.D. (dále jen „3. LF UK“).

Organizační podmínky

  a. 

Základní práva a povinnosti


 1. Student je povinen se přednášek řádně zúčastnit, vyvinout maximální snahu o naplnění jejich cílů a dbát pokynů 3. LF UK, resp. jí pověřených osob.

 2. Po dobu trvání jednotlivých přednášek bude student ve stálé společnosti pracovníků a studentů 3. LF UK. Mimo tuto dobu 3. LF UK nevykonává nad studentem dohled a nepřebírá za studenta odpovědnost, a to včetně cesty na místo a z místa konání dané přednášky. Pokud student může přicházet a odcházet bez doprovodu zákonného zástupce, je třeba tuto skutečnost napsat do poznámky v přihlášce. Zákonný zástupce bere na vědomí, že 3. LF UK nezajišťuje studentovi po dobu konání přednášky úrazové pojištění a že je jeho odpovědností, zda úrazové pojištění studentovi sjedná, či nikoli.

 3. Na první přednášce, které se student zúčastní, obdrží index, do něhož mu budou zapisovány absolvované přednášky.

 4. 3. LF UK má právo studenta z jednotlivé přednášky vyloučit v případě nedbání pokynů 3. LF UK, resp. jí pověřených osob, při narušování konání přednášky či porušování společenských pravidel. V takovém případě má 3. LF UK právo studenta vyloučit i z celého programu. O vyloučení studenta z přednášky či celého programu bude 3. LF UK bezodkladně informovat zákonného zástupce.

 5. Pokud student řádně absolvuje program, 3. LF UK mu vydá potvrzení ve formě diplomu. Ten bude studentovi předán na slavnostním setkání studentů a jejich rodičů/zákonných zástupců, popř. dalších členů rodiny a přátel

 6. S výjimkou slavnostního setkání spojeného s předáváním diplomů nemají rodiče/zákonní zástupci právo se účastnit programu spolu se studentem.

  b. 

Prohlášení zákonného zástupce studenta


 1. Zákonný zástupce prohlašuje, že souhlasí s účastí studenta v programu Dětská univerzita 3. LF UK. V přihlášce zároveň vyplní, zda student ne/může na výuku přicházet a odcházet z ní bez doprovodu. Přihlášku v papírové podobě podepíše zákonný zástupce na první výuce.

 2. Zákonný zástupce prohlašuje, že v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „ZOOÚ“) uděluje 3. LF UK souhlas se zpracováním a uchováním osobních údajů svých a studentových, v rozsahu uvedeném v přihlášce do programu, za účelem evidence a archivace a k případnému kontaktování z důvodu realizace programu či z důvodu nabídky účasti na obdobných akcích.

 3. Správcem osobních údajů je Univerzita Karlova, IČO: 00216208, se sídlem Ovocný trh 560/5, 110 00 Praha 1.

 4. Osobní údaje jsou od subjektů získány prostřednictvím přihlášky do programu Dětská univerzita 3. LF UK. Veškeré údaje jsou ukládány v písemné a elektronické formě.

 5. Poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné. Souhlas, který zákonný zástupce tímto poskytuje, může na vlastní žádost kdykoli odvolat písemnou formou, konkrétně dopisem zaslaným na adresu Správce.

 6. Zákonný zástupce prohlašuje, že souhlasí s fotografickým, zvukovým a audiovizuálním dokumentováním průběhu přednášky, a tedy zachycením podobizny a projevů studenta, a dává 3. LF UK souhlas s využitím a zveřejněním takto získaných materiálů, které mohou obsahovat osobní a citlivé údaje (ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), pro účely realizace, propagace a hodnocení jednotlivých přednášek, 3. LF UK a programu, v jehož rámci je přednáška realizována, a dále pro účely vědecké, vzdělávací, publikační a propagační, včetně publikace v tisku.

 7. Zákonný zástupce prohlašuje, že je seznámen s právy týkajícími se přístupu k informacím, požádá-li o informaci o zpracování svých osobních údajů podle § 12 ZOOÚ, a právem na ochranu svých práv podle § 21 ZOOÚ.

 8. Zákonný zástupce prohlašuje, že výše uvedené souhlasy poskytuje na dobu potřebnou pro plnění závazků souvisejících s programem Dětská univerzita 3. LF UK.

 9. Zákonný zástupce prohlašuje, že zdravotní stav studenta dovoluje účast v programu a jeho jednotlivých přednáškách, že student netrpí žádným infekčním onemocněním, že student si je přiměřeně ke svému věku vědom svého zdravotního stavu (včetně možných projevů dlouhodobějších či chronických onemocnění jako je alergie, epilepsie apod.) a v průběhu přednášky bude vybaven případně užívanými léky. Zákonný zástupce se zavazuje na případná zdravotní rizika, plynoucí ze zdravotního stavu studenta, 3. LF UK písemně upozornit doplněním do přihlášky.


Poslední změna: 21. únor 2018 15:35 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor