O nás

Historie Kliniky otorinolaryngologie a maxilofaciální chirurgie 3. LF UK a ÚVN Praha

V době otevření ÚVN bylo ORL oddělení umístěno v pobočce nemocnice na Hradčanech. V r. 1945 bylo přestěhováno do Střešovic, nejprve do hlavní budovy proti centrální bráně, v roce 1954 do prostor v budově UNKOV. Jako samostatné pracoviště s lůžkovou částí vzniklo v roce 1935.Ve vedení se vystřídali:


1935 - 1939

plk. MUDr. Jan Záleský

1945 - 1958

plk. MUDr. Jan Horák

1958 - 1978

plk. prof. MUDr. Ervín Černý, DrSc.

1978 - 1995

plk. doc. MUDr. Mojmír Zelený, CSc.

1995 - 1999

plk. MUDr. Zdeněk Voldřich, DrSc.

1999 - 1999

pplk. MUDr. Michal Mikolaj

(dočasně pověřen od 16. 1. 1999 - 10. 11. 1999)

1999 – 2013

plk. MUDr. Michal Navara, Ph.D.

2013 – dosud

prof. MUDr. Jaromír Astl, CSc.


Historií pracoviště a jeho vývojem se systematicky zabýval emeritní primář plk. MUDr. Zdeněk Voldřich, DrSc. z jehož textu i poznatků vychází následující text, který zpracoval, my pouze troufale doplňujeme fakta po jeho odchodu z aktivní služby. 


Ve chvílích slavnostního otevření Masarykovy vojenské nemocnice bylo otorinolaryngologické oddělení pod vedením plk. MUDr. Jana Záleského umístněno ve Sborové nemocnici na Hradčanech.


ORL oddělení  se však mohlo stát faktickou součástí ÚVN až od roku 1945. Plk. MUDr. J. Horák zajistil pro oddělení na svou dobu moderní a provozu plně vyhovující prostory. Pracoviště v roce 1954 mělo dokonce 110 lůžek (z toho 20 foniatrických) a patřilo k největším ve střední Evropě.


Plk. prof. MUDr. Ervín Černý, DrSc. vtiskl oddělení pevnou koncepci a činorodost. Nesmírně se zasloužil o jeho vědecko - odbornou propagaci a uznání v celostátním i mezinárodním měřítku. Na oddělení působili a v civilním zdravotnictví jej později prezentovali další významní pracovníci - plk. MUDr. J. Kiml, DrSc. (foniatr, dlouholetý předseda vědecké rady náčelníka ÚVN, dlouholetý vedoucí redaktor časopisu Československá otorhinolaryngologie), pplk. prof. MUDr. Jaroslav Fajstavr, DrSc. (emeritní přednosta ORL kliniky 2. LF UK Praha a FN Motol), plk. doc. MUDr. Miroslav Holub, CSc. (primář v Ostravě - Vítkovicích), pplk. MUDr. Lubomír Turek (primář v Kolíně). Pod vedením profesora Černého zavedlo jako jedno z prvních v našem státě nové operační metody při léčbě středoušní nedoslýchavosti a zhoubných nádorů hrtanu. Prioritní postavení dosahovalo v otoneurologii, při léčbě náhle vzniklých nitroušních nedoslýchavostí hyperbaroxií a při chirirurgickém řešení obrny lícního nervu.


V této tradici vedl oddělení i plk. doc. MUDr. Mojmír Zelený, CSc., který pokračuje v rozvoji kofochirurgie a onkochirurgie.  Začátkem 90. let je na oddělení postupně zaváděna chirurgie štítné žlázy a příštitných tělísek s vizualizací vratného nervu a endoskopická endonasální chirurgie.


Pedagogické zapojení do pregraduální výuky studentů medicíny se datují od poloviny 70. let, kdy byla na pracovišti zahájena výuka posluchačů pediatrické fakulty UK. Plk. MUDr. Zdeněk Voldřich, DrSc. zahajuje činnost JIPu v říjnu 1995, což znamená zařazení pracoviště zpět ke špičkovým pracovištím oboru. 


Plk. MUDr. Michal Navara přináší rozvoj především třmínkové chirurgie a zavádí moderní metody sialoendoskopie a sialolitotripse. Obnovuje tradice špičkové kofochirurgie a v roce 2004 je pracoviště přemístěno do moderních prostor nového pavilonu.


Pracoviště úzce spolupracuje v rámci ÚVN se styčnými chirurgickými obory. S neurochirugickou klinikou při léčení fronto- a laterobazálních poranění, nádorů, zánětlivých rhino- a otogenních nitrolebních komplikací. S oční klinikou na poli orbitologie a chirurgie slzných cest. S oddělením ortopedie, traumatologie a rekonstrukční chirurgie u rekonstrukčních výkonů v krajinách hlavy a krku, u nádorových onemocnění a v traumatologii. V současnosti se rozvíjí nejen spolupráce kliniky v rámci ÚVN, ale také s Endokrinologickým ústavem v Praze, s pracovišti 1. LF a Akademií věd ČR.   


V rámci plnění vojenské povinnosti se zúčastnil náš lékař plk. MUDr. Kovář  vojenské mise v Afgánistánu v roce 2002 a plk. MUDr. Navara mise v Iráku v roce 2003.


Dne 13. 12. 2005 byl vydán souhlas se zřízením ORL kliniky 3. LF UK a ÚVN Praha. Zde probíhá výuka mediků 3. LF UK v oboru otorinolaryngologie a chirurgická propedeutika a nadále pokračuje výuka studentů 2. LF UK v oboru otorinolaryngologie. S příchodem prof. MUDr. Jaromíra Astla, CSc. zahajuje pracoviště výuku včetně konání zkoušek v oboru. ORL klinika má akreditaci MZ ČR pro obor otorinolaryngologie a tak je součástí postgraduálního vzdělávání pro mnoho začínajícíh kolegů, kteří se připravují k atestaci v oboru. 


V červnu 2013 se vedení Kliniky otorinolaryngologie 3. LF UK a ÚVN v Praze, Fakultní vojenské nemocnice ujímá na základě konkurzu prof. MUDr. Jaromír Astl, CSc. S nástupem prof. Astla je spojen rozvoj miniinvazivní chirurgie štítné žlázy a příštítných tělísek, odběr sonograficky navigované biopsie tenkou jehlou, a tak od roku 2013 zahrnuje klinika celou škálu endokrinochirurgických výkonů včetně metody MIVAT a endoskopických metod, které se rozvíjejí současně s minimálně invazivními výkony slinných žláz, nejnovějšími technikami navigace v oblasti chirurgie VDN a  rinobaze, ale také se rozvíjí za současného přednosty spolupráce v oblasti maxilofaciální chirurgie, onkochirurgie a traumatologie. 


V roce 2017 se klinika rozšiřuje o oddělení maxilofaciální chirurgie a vzniká Klinika otorinolaryngologie a maxilofaciální chirurgie 3. LF UK a ÚVN Praha. V letech 2014 – 2019 byla činnost kliniky rozšířena o nové metody neuromonitoringu a byly zahájeny výukové kurzy neuromonitoring v ORL.


Od roku 2016 jsou na klinice pořádány postgraduální kurzy Sonografie v ORL ve spolupráci s katedrou ORL IPVZ v Praze.


V roce 2017 vzniká Czech Branche of INMG a jejím předsedou je prof. Astl.


Klinika je spojena také s aktivitami odborné společnosti Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku a stává se sídlem redakce odborného časopisu Otorinolaryngologie a foniatrie, jehož vedoucím redaktorem je od roku 2009 prof. Astl.


Poslední změna: 30. říjen 2019 16:10 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor