Ústav jazyků 3. LF UK


Přednosta ústavu

PhDr. Petr Honč, Ph.D.


 

Sekretariát

Ing. Miroslava Prokopičová

Zástupkyně přednosty

Mgr. Iveta Čermáková


tel: +420 26710 2950


tel: +420 26710 2905


tel: +420 26710 2954Aktuálně

Rozhovor s autory učebnice pro ukrajinské zdravotníky v časopisu Forum

Nejdříve tu byly dvě učebnice z dílny 3. lékařské fakulty UK. Autorkou první – Talking Medicine I – je Iveta Čermáková, na druhém díle spolupracovala s Terezou Bakusovou. Obě knihy pomáhají zahraničním studentům v komunikaci s českými pacienty a poodkrývají české nemocniční prostředí. Nově – „může“ za to válka na Ukrajině – se k „Trojce“ přidala Filozofická fakulta UK. Společně pracují na učebnici pro zdravotníky Лікуємо чеською / Léčíme česky.


Více v článku na https://www.ukforum.cz


Лікуємо чеською. Léčíme česky: učebnice zdravotnické češtiny pro ukrajinské mluvčí

Léčíme česky"Přesně tři měsíce od počátku války na Ukrajině vydává nakladatelství Karolinum učebnici zdravotnické češtiny nazvanou " Лікуємо чеською. Léčíme česky" s podtitulem "Чеська мова для медсестер та інших медичних працівників. Čeština pro sestry a jiné zdravotníky." Po napadení Ukrajiny jsme začali přemýšlet, jakým způsobem efektivně pomoci ženám prchajícím k nám z Ukrajiny před válkou, a rozhodli jsme se pomoci tím, čím se profesně zabýváme, tedy výukou češtiny pro cizince a výukou ošetřovatelství. Viděli jsme, že mezi ženami, které k nám z Ukrajiny přicházejí, je celá řada zdravotnických pracovnic. Rozhodli jsme se proto dát urychleně dohromady skupinu tvořenou vyučujícími 3. LF UK (Iveta Čermáková z Ústavu jazyků, Marie Zvoníčková a Tereza Bakusová z Ústavu ošetřovatelství) a dvěma ukrajinskými studentkami (Daria Stytsenko, studentka oboru ošetřovatelství 3. LF UK a Roksolana Fedorenko, studentka anglistiky na FF UK).


Více zde...


Den latiny

28.4. proběhl na FF UK Den latiny, celodenní sled přednášek a seminářů na různá témata, která navzájem spojuje právě latinský jazyk. Přednosta Ústavu jazyků 3. LF UK PhDr. Petr Honč, Ph.D., proslovil velmi poutavou přednášku nazvanou Venaesectio, phlebotomia aneb pouštění žilou, kde na příkladu zákroku praktikovaného od antických dob až do současnosti ilustroval vznik i proměnu odborných termínů v čase a zajímavě popsal kořeny dnešní lékařské terminologie. Dle četných dotazů a počtu posluchačů, kteří doslova přeplnili přednáškovou místnost, lze soudit, že se s mnohými zájemci o latinu a lékařskou terminologii později setkáme na lékařských fakultách.


Druhým zástupcem ÚJ 3. LF UK byla Mgr. Martina Vaníková, Ph.D., která byla členem organizačního týmu Dne latiny. Kromě toho spolu s Mgr. Bořivojem Markem, Ph. D., (FF UK) vedli praktický seminář nazvaný Fabula in pelliculam brevem versa. Během něj s vybranými studenty z několika gymnázií během 120 minut nacvičili a natočili krátký příběh v latině Theseus et Minotaurus.


Nová učebnice lékařské češtiny

Nakladatelství Karolinum vydává učebnici Talking Medicine 2: Case Studies in Czech od autorek Ivety Čermákové z Ústavu jazyků a Terezy Bakusové z Ústavu ošetřovatelství. Učebnice je volným pokračováním úspěšné publikace Talking Medicine: Czech for Medical Students, která je používána jako základní studijní materiál při výuce češtiny pro zahraniční studenty na všech lékařských fakultách v ČR. Nová kniha je založena na reálných kazuistikách poskytujících rozšiřující slovní zásobu a frazeologii používanou ve standardní lékařské dokumentaci. Doufáme, že publikace pomůže studentům porozumět odborným písemným záznamům tak, aby s nimi mohli samostatně pracovat, a zároveň poskytne prostor pro nácvik nejpotřebnější dovednosti, tj. kladení otázek a porozumění odpovědím pacienta při odebírání anamnézy.


Placené kurzy cizích jazyků na 3. LF UK v letním semestru 2021/2022

Pro letní semestr akademického roku 2021/2022 Ústav jazyků organizačně zajišťuje placené kurzy pro studenty fakulty a další zájemce, a to Němčina pro lékaře a Francouzština pro lékaře. Zápis do kurzů bude ukončen 25. 5. 2022. Při dostatečném počtu zájemců o daný kurz Vám budou zaslány platební údaje pro úhradu kurzovného. Počet studentů ve skupině: min. 5, max. 10. Výuka: 2 hod./týden, tj. 26 hod. / semestr. Kurzovné: 2400,- Kč/1 semestr.


Více informací...


Workshop na 2. LF UK

Foto zdroj: www.fnmotol.czDne 24. 1. 2022 proběhlo na 2. LF UK přátelské pracovní setkání Ústavů jazyků 2. a 3. LF UK. Během workshopu se vyučující vzájemně informovali o výuce jednotlivých jazyků v českém i anglickém kurikulu magisterského studia i o výuce jazyků pro bakalářské obory. Po přehledových prezentacích následovaly velmi podnětné diskuze zaměřené zejména na nové tištěné i elektronické učební materiály, systémy písemného testování i formy ústního zkoušení. Pevně věříme, že vzájemná výměna zkušeností přispěje k dalším inovacím a obohatí jazykovou výuku na lékařských fakultách.


Zkoušky z anglického jazyka pro studenty doktorského studia

Zkoušky z předmětu Angličtina pro doktorské studium budou probíhat průběžně během zimního a letního semestru. Zapsat na zkoušku se můžete po konzultaci s vaší koordinátorkou na děkanátu pí Hanu Vlčkovou (zkoušku musíte mít vypsanou v plánu studia na aktuální ročník). Následně si vytvoříte profil na našem registračním Moodle odkazu: https://dl3.cuni.cz/login/index.php - kde se dozvíte další podrobnosti ohledně termínů zkoušky. 


Mgr. Eva Šilhánová,


Nácvik komunikace s pacientem v Simulačním centru 3. LF

V letošním akademickém roce si studenti 4. ročníku anglického curricula v rámci výuky předmětu Advanced Czech Communication for Medical Purposes vyzkoušeli odebírání anamnézy od modelu pacienta v Simulačním centru naší fakulty. Prostřednictvím simulátoru se studenty komunikovali „pacienti“ (vyučující) z vedlejší místnosti.


Více zde
Kontakt

Univerzita Karlova

3. lékařská fakulta

Ústav jazyků

Ruská 91

100 00 Praha 10


ústav sídlí v budově SZŠ, vchod z FNKV pavilon XPoslední změna: 15. červen 2022 14:08 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor