• Věda a výzkum
  • Projekty EU
  • OPPA
  • Projekt Základy lékařských věd pro studenty z nelékařských oborů a přípravný kurz pro doktorandy na 3. LF UK (CZ.2.17/3.1.00/34148)

Projekt Základy lékařských věd pro studenty z nelékařských oborů a přípravný kurz pro doktorandy na 3. LF UK (CZ.2.17/3.1.00/34148)

Projekt spolufinancuje Evropský sociální fond

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Název projektu

Základy lékařských věd pro studenty z nelékařských oborů a přípravný kurz pro doktorandy na 3. LF UK

Stránky projektu: e-learningový portál

Reg.číslo: CZ.2.17/3.1.00/34148

Evropský sociální fond

Operační program Praha Adaptabilita (OPPA)

Název prioritní osy: Modernizace počátečního vzdělávání


Popis projektu

Hlavním cílem projektu je inovovat výuku bakalářských studijních oborů a doktorského studia na 3. LF UK v Praze. Bude jej dosaženo:


  1. Inovací studijních materiálů i studijních forem bakalářských studijních oborů

  2. Inovací doktorského studia

  3. Přípravou a školením pedagogů, aby byli schopni vytvářet materiály pro inovovanou výuku i ji provádět.


První cílovou skupinou jsou studenti 3. LF UK, kteří studují nebo budou přijati do prezenční a kombinované formy bakalářského studia, tuto cílovou skupinu tvoří 519 osob. Druhou cílovou skupinou jsou absolventi vysokých škol z nelékařského oboru a rovněž i oborů inženýrského typu a také přírodovědných oborů, kteří právě nyní studují v doktorském studiu na 3. lékařské fakultě UK v Praze. V počtu 40 osob. Třetí cílová skupina jsou akademičtí pracovníci, pedagogové, lektoři, odborní asistenti, někteří i absolventi nelékařských oborů nebo absolventi nelékařských fakult, kteří se budou podílet na inovované výuce – 22 akademických pracovníků. Průzkumem mezi studenty a pedagogy byly zjištěny jejich skutečné potřeby a podle nich byl postaven celý projekt.


Během realizace projektu proběhne pro 1. cílovou skupinu tvorba hodnotících testů a evaluačních dotazníků, vytvoření pětidílné příručky základních výukových modulů (terminologie, anatomie, fyziologie, patofyziologie, patologie), zavedení nových metod výuky a plnohodnotná inovovaná výuka ve třech semestrech a vytvoření a provoz e-learningu.


Pro 2. cílovou skupinu individuální konzultace studentů s lektory, specializace na konkrétní vědecká témata, plnohodnotná realizace výuky ve třech semestrech, přednášky na aktuálně studenty vyžádané téma, vznik diskusního fóra. Studenti pak vypracují rešerše, které se vydají jako Novinky z fyziologie.


Pro 3. cílovou skupinu proběhne školení, vytvoření osnovy přednášek a příruček, vytvoření šablony pro elektronickou verzi textů a předvedení prezentace vzorové přednášky.


Hlavním přínosem pro cílovou skupinu studentů nelékařských oborů je vznik ucelené koncepce úvodu do lékařských věd. Realizací projektu se zlepší kvalita výuky a rovněž se zkvalitní příprava na rigorózní zkoušky z fyziologie a patologické fyziologie. Studentům nelékařských oborů se rozšíří vzdělání důležité pro jejich nastávající profesi a budou tak lépe připraveni pro lepší uplatnění na trhu práce. Přínosem pro cílovou skupinu akademických pracovníků je, že na základě inovovaných studijních programů se zlepší zájem o výuku u studentů a tím i výsledky žáků = spokojenost pedagoga. Protože projekt se stavěl podle zjištěných potřeby, budou jeho přínosem i požadované výukové materiály šitého "na míru" pro nelékařské profese, e-learning jako efektivní nástroj pro interaktivní elektronickou výuku.


Dále pak výukový materiál více respektující stávající úroveň středoškolských vědomostí u bakalářů, sjednocení obsahové náplně výuky bakalářských programů a snížení velkých rozdílů v připravenosti absolventů různých typů škol a sjednocení úroveň znalostí. Tedy pětidílnou 300 stránkovou příručku základních výukových modulů, plnohodnotnou pro bakaláře, doplňkovou pro doktorandy.


Termíny projektu:

Projekt byl zahájen 1. dubna 2012.

Ukončení realizace projektu bude 31. ledna 2014


Kontaktní osoba:

MUDr. Klára Bernášková, CSc. – Ústav normální, patologické a klinické fyziologie

mail:


Dokumenty ke staženíPoslední změna: 21. únor 2018 15:35 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor