Započtení praxe

  • Dosavadní praxe ve vlastním oboru, kterou lékaři absolvovali podle předchozího systému (i v rámci předchozí specializace) a která odpovídá příslušnému vzdělávacímu programu, bude automaticky uznána, není třeba žádat o zpětné uznání, ale je třeba ji k atestaci doložit. Výkony zaznamenané do původních logbooků lze předložit a není třeba přepisovat, pro doplnění nových výkonů je vhodné si vyžádat nový logbook. Všechny logbooky musí být řádně podepsány školitelem s příslušnou specializovanou způsobilostí! 

  • Praxe absolvovaná na více pracovištích musí být chronologicky a přehledně uvedena samostatně


Uchazeč požádá (na 3.LF bezplatně) o započtení odborné praxe, pokud chce uznat praxi absolvovanou v jiném oboru specializace odpovídá-li její obsah příslušnému vzdělávacímu programu. 


Formulář žádosti je k dispozici na https://ezp.mzcr.cz/VzdelavaniLekari/Formulare kde uchazeč vyplní "Žádost o započtení odborné praxe, popř. její části absolvované v jiném oboru specializace" v elektronické podobě do webové aplikace a poté vytiskne, podepíše a včetně příloh (kopie průkazu odbornosti, kopie logbooku-pouze stránky s absolvovanou praxí, kterou chce uchazeč započítat do nového oboru) a zašle na 3.LF UK – odd.specializačního vzdělávání.


Při splnění požadavků a po posouzení žádosti garantem 3.LF vydá potvrzení o započtení odborné praxe nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti na adresu uchazeče.


Uchazeč má právo do 30 dnů od oznámení o nezapočtení praxe se k tomuto oznámení vyjádřit, popř. doložit další relevantní doklady.


Poslední změna: 18. únor 2015 14:19 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor