Zařazení lékařů do specializačního vzdělávání

Podmínky

Podmínkou pro získání specializované způsobilosti je:


 • zařazení do příslušného oboru specializace

 • absolvování základního kmene

 • absolvování specializovaného výcviku

 • úspěšné složení atestační zkoušky

Žádost

Uchazeč si sám vyplní žádost (nebo navštíví odd. specializačního vzdělávání) o zařazení do oboru.


Formulář žádosti je dostupný v Evidenci zdravotnických pracovníků na https://ezp.mzcr.cz/VzdelavaniLekari/Rozcestnik název žádosti: "Žádost o zařazení do základního oboru specializačního vzdělávání", kde se tiskopis vyplní v elektronické podobě, vytiskne a spolu s přílohami, tj. úředně ověřeným diplomem a dodatkem k diplomu (dodatek nemusí být úředně ověřený) doručí na 3. LF UK – Oddělení specializačního vzdělávání, Ruská 87, 100 00, Praha 10. Pokud není žádost odeslána na Oddělení specializačního vzdělávání, je z webové aplikace po 80 dnech automaticky odstraněna.

Přílohy

Přílohy, které je třeba přidat k žádosti:


 • lékař, zubní lékař, který žádá o zařazení do základního oboru a o vystavení průkazu odbornosti (absolvent LF), dokládá úředně ověřenou fotokopii vysokoškolského diplomu a kopii vysvědčení o státní zkoušce nebo kopii dodatku k diplomu

 • lékař, zubní lékař, který žádá o zařazení do základního oboru specializačního vzdělávání opětovně (průkaz odbornosti již vlastní), dokládá průkaz odbornosti

 • lékař, zubní lékař, který vystudoval mimo ČR, dokládá úředně ověřenou fotokopii vysokoškolského diplomu, kopii vysvědčení o státní zkoušce nebo kopii dodatku k diplomu a kopii rozhodnutí ministerstva o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře na území ČR.


Při splnění výše stanovených podmínek 3.LFUK zařadí uchazeče do oboru SV nejpozději do 30 dnů od doručení kompletní žádosti, a to odesláním oznámení o zařazení do oboru, průkazu odbornosti, do kterého je proveden záznam o zařazení do oboru na adresu uchazeče, kterou v žádosti určil pro doručování. Uchazeč je do specializačního oboru zařazen ke dni podání žádosti o zařazení.

Upozornění

 • Lékař může být souběžně zařazen nejvýše ve dvou specializačních oborech, a to pouze pokud mají shodný základní kmen - viz obory specializace. Do druhého specializačního oboru může být lékař zařazen až po vydání certifikátu o absolvování základního kmene.

 • Průkaz odbornosti = index (modrá knížka s tvrdými deskami) slouží k záznamům o zařazení do oboru, o absolvované praxi, odborných stáží, kurzů a atestační zkoušky v celém průběhu výkonu lékařské profese.

 • Veškeré změny v osobních údajích, které nastanou v průběhu specializační přípravy, je třeba neprodleně nahlásit Oddělení specializačního vzdělávání LF, u níž je lékař, zubní lékař v evidenci.

 • Vzdělávací programy oborů podle novely zákona č. 95/2004 Sb., nebyly dosud vydány.

 • Od 1. 7. 2017 lze zařadit lékaře, zubní lékaře pouze do specializačních oborů uvedených v příloze novely zákona č. 95/2004 Sb.Poslední změna: 14. únor 2020 16:27 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor