Mentoři bez hranic: mentorování mezinárodních studentů zdravotnických oborů


Tento projekt je financovaný z fondů EHP 2014-2021, jejichž prostřednictvím přispívají Island, Lichtenštejnskou a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy.


Číslo projektu: EHP-CZ-ICP-2-020

Program: Vzdělávání

Typ projektu: Projekty institucionální spolupráce

Zprostředkovatel programu: Dům zahraniční spolupráce (www.dzs.cz/fondy-ehp)

Období realizace: 1. 8. 2020 – 31. 7. 2022

Partnerská instituce: Western Norway University of Applied Sciences (HVL), Faculty of Health and Social Sciences, Bergen, Norway

Hlavní řešitel: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D., spoluřešitel PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.


ANOTACE PROJEKTU

Klinické praxe hrají významnou roli ve vzdělávání budoucích zdravotnických pracovníků. Studenti mohou absolvovat během studia odborné praxe v zahraničí, kde praktikují pod vedením mentorek a mentorů nejméně dva měsíce. Role mentora se tak stává pro studenta klíčovou, neboť jej provází „cizím“ prostředím, poskytuje supervizi, hodnotí pokroky studentů a má tak významnou roli v rozvoji profesionality.


Cílem projektu je identifikovat potřeby jak studujících v zahraničním zdravotnickém zařízení, tak mentorek a mentorů, které studenty na praxích provázejí. Existující kurzy připravující mentory klinických praxí se nevěnují potřebám vedení studentů z různých zemí a s rozdílným kulturním i profesním zázemím. Proto chceme vytvořit kurz MOOC (Massive Open Online Course), který bude rozvíjet interkulturní dovednosti mentora napříč Evropou.


Naším partnerem projektu je Western Norway University of Applied Sciences (HVL), Faculty of Health and Social Sciences se sídlem v Bergenu, Norsko. S touto institucí spolupracujeme v rámci Erasmus+ více než 10 let, a to v rámci klinických stáží pro studenty bakalářského programu Ošetřovatelství. S ohledem na vznik nového studijního programu na 3.LF UK plánujeme spolupráci rozšířit i pro studenty navazujícího magisterského programu Intenzivní péče.


Aktivity projektu od 1.8.2020 – 30.6.2021

Přestože epidemiologická situace Covid – 19 ovlivnila způsob, jakým byly některé plánované aktivity realizovány, podařilo se nám ve spolupráci s partnerskou organizací projekt nastartovat a dosáhnout určitých dílčích cílů. Výsledky studia relevantních literárních zdrojů nás přesvědčily o tom, že se jedná o téma nosné a z hlediska konkrétních zkušeností mentorů zahraničních studentů nepříliš probádané.


V říjnu 2020 měla proběhnout první mezinárodní schůzka, kterou měla hostit 3. LF UK, z výše uvedených důvodů však nemohla být realizována prezenčně. Sešly jsme se online, abychom se vzájemně informovaly o věcných i praktických záležitostech projektu, sdělily si navzájem zkušenosti se studiem článků a konkrétně diskutovaly témata pro plánované rozhovory se zapojenými studenty a mentorkami odborné praxe. S využitím TEAMS jsme společně vytvořily prostor pro sdílení úkolů, zpráv, zkušeností s realizací projektu.


V únoru a březnu roku 2021 proběhly zmíněné focus groups. Celkem proběhla 4 setkání. se studenty, kteří měli zkušenost se zahraniční odbornou praxí v průběhu studia a s mentorkami, které s námi v minulosti spolupracovaly při realizaci praxí zahraničních studentů ošetřovatelství na 3. LF UK a HVL, Haugesund.


V současné době probíhá analýza a zpracování výsledků, k vzájemné komunikaci využíváme aplikaci padlet.


Z důvodu neuskutečněných vzdělávacích aktivit a posunutí harmonogramu prací v souvislosti s epidemiologickými opatřeními v Norsku i České republice na podzim 2020 a na jaře 2021, byl projekt prodloužen do roku 2022.


Prostředí Teams


Prostředí Teams


Pracovní schůzka na Western Norway University

Pracovní schůzka na partnerské instituci v Norsku – Western Norway University of Applied Sciences v Haugesundu a Bergenu proběhla v období 18. – 21.10.2021. Cílem schůzky byla diskuse nad obsahovou náplní vzdělávacího mezinárodního kurzu MOOC pro mentorky a mentory studentů ve zdravotnické praxi.


Společně s Ingrid Gilje Heiberg a Kristin Adnoy Eriksen jsem pracovaly na kapitolách kurzu, definovali si vhodnou platformu pro náš cíl – Canvas a navštívily jsme MediaLab Studiu v Bergenu, které bude mít důležitou roli v přípravě kurzu MOCC. Protože zkušenosti a potřeby mentorek a mentorů jsou nedílnou součástí kurzu MOOC, studijní stáže se účastnily i mentorky zahraničních studentů. Za náš tým se této aktivity účastnila Bc. Kateřina Kohoutová z Chirurgické kliniky FNKV a Mgr. Jaroslava Saxlová z Neonatologického oddělení FNB. Obě mentorky dlouhodobě spolupracují s Ústavem ošetřovatelství při vedení zahraničních studentů na odborných praxích. Cílem jejich stáže bylo potkat se s vyučujícími a mentory partnerské instituce, sdílet své zkušenosti a diskutovat o potřebách zahraničních studentů. Kateřina a Jaroslava velmi ocenily možnost navštívit simulační laboratoře a klinická oddělení, kde probíhá výuka studentů ošetřovatelství.Pracovní schůzka na 3. lékařské fakultě UK

V termínu 16. – 18. 2. 2022 proběhly další plánované aktivity projektu. Na Ústavu ošetřovatelství jsme přivítaly Ingrid Gilje Heiberg, Kristin Adnoy Eriksen a Lotte Pannekoeke z Western Norway University a dvě mentorky z partnerské nemocnice v Haugesundu, Liv Marie Aursland a Kamillu Gronlien. Cílem setkání bylo definování struktury kapitol vzdělávacího kurzu MOOC, obsahu jednotlivých kapitol, způsobu jejich zpracování s podporou IT technologií. Pro účel kurzu byla vytvořena platforma Canvas.


Na tvorbě kurzu jsme pracovaly spolu s mentorkami z Haugesundu a z Prahy. Hlavním cílem cesty do Prahy pro Liv Marie a Kamillu bylo seznámení se s obsahem studia a s prostředím, ve které se připravují na povolání všeobecné sestry naše studentky. Společně jsme navštívily odborné učebny v prostorách 3. LF UK i klinická pracoviště. Bc. Kateřina Kohoutová kolegyně-mentorky provedla oddělením JIP chirurgické kliniky FNKV, kde pracuje a kde se pravidelně věnuje zahraničním studentům ošetřovatelství. Další cesta vedla do Fakultní Nemocnice Bulovka, kde pracuje Mgr. Jaroslava Saxlová, rovněž aktivní účastnice projektu, která zaštiťuje stáže zahraničních studentů na Neonatologickém oddělení. Všechny kolegyně z Haugesundu ocenily pozitivní přístup sester a manažerek, které podporují naše mentorky i zahraniční studenty. Rovněž ocenily skutečnost, že studenti se mohou při pobytu v našich nemocnicích zapojit do přímé péče o pacienty, získají nové poznatky a nové dovednosti.

Poslední změna: 25. březen 2022 13:45 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor