Mentoři bez hranic: mentorování mezinárodních studentů zdravotnických oborů

Mentors without borders: mentoring international healthcare students


Tento projekt je financovaný z fondů EHP 2014-2021, jejichž prostřednictvím přispívají Island, Lichtenštejnskou a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy.


Číslo projektu: EHP-CZ-ICP-2-020

Program: Vzdělávání

Typ projektu: Projekty institucionální spolupráce

Zprostředkovatel programu: Dům zahraniční spolupráce (www.dzs.cz/fondy-ehp)

Období realizace: 1. 8. 2020 – 31. 7. 2022

Partnerská instituce: Western Norway University of Applied Sciences (HVL), Faculty of Health and Social Sciences, Bergen, Norway

Hlavní řešitel: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D., spoluřešitel PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.


ANOTACE PROJEKTU

Klinické praxe hrají významnou roli ve vzdělávání budoucích zdravotnických pracovníků. Studenti mohou absolvovat během studia odborné praxe v zahraničí, kde praktikují pod vedením mentorek a mentorů nejméně dva měsíce. Role mentora se tak stává pro studenta klíčovou, neboť jej provází „cizím“ prostředím, poskytuje supervizi, hodnotí pokroky studentů a má tak významnou roli v rozvoji profesionality.


Cílem projektu je identifikovat potřeby jak studujících v zahraničním zdravotnickém zařízení, tak mentorek a mentorů, které studenty na praxích provázejí. Existující kurzy připravující mentory klinických praxí se nevěnují potřebám vedení studentů z různých zemí a s rozdílným kulturním i profesním zázemím. Proto chceme vytvořit kurz MOOC (Massive Open Online Course), který bude rozvíjet interkulturní dovednosti mentora napříč Evropou.


Naším partnerem projektu je Western Norway University of Applied Sciences (HVL), Faculty of Health and Social Sciences se sídlem v Bergenu, Norsko. S touto institucí spolupracujeme v rámci Erasmus+ více než 10 let, a to v rámci klinických stáží pro studenty bakalářského programu Ošetřovatelství. S ohledem na vznik nového studijního programu na 3.LF UK plánujeme spolupráci rozšířit i pro studenty navazujícího magisterského programu Intenzivní péče.


PROJECT ANNOTATION

Clinical practice presents an integral part of education of healthcare workers. Part of the practice can be fulfilled in healthcare facilities abroad where students work under supervision of foreign mentors for 2 – 4 months during one semester. A nurse mentors becomes a key person as she/he guides the student through „foreign/different“ environment, supervises the student and evaluates the proces of clinical learning. The foreign clinical mentor thus plays an important role in professional development of the students as well as nursing practice within the wider geographical and cultural concept.


The goal of the project is to identify the needs of the international students as well as their clinical mentors. Current courses for clinical mentors do not pay special attention to the needs of students and mentors who are from different countries and might be evaluated by different cultural and professional practice backgrounds. Therefore, we aim to develop a MOOC (Massive Open Online Course) focused on development of cultural knowledge and skills of European mentors.


Our project partner is Western Norway University of Applied Sciences (HVL), Faculty of Health and Social Sciences, Bergen, Norway. We have been cooperating with this institution for more than 10 years within the Erasmus + programme involving the baccalaureate nursing students. As Third Faculty of Medicine is currently offering a new master’s degree programme in Intensive nursing care we plan to offer the chance of clinical studies abroad to those students as well.


Aktivity projektu od 1.8.2020 – 30.6.2021

Přestože epidemiologická situace Covid – 19 ovlivnila způsob, jakým byly některé plánované aktivity realizovány, podařilo se nám ve spolupráci s partnerskou organizací projekt nastartovat a dosáhnout určitých dílčích cílů. Výsledky studia relevantních literárních zdrojů nás přesvědčily o tom, že se jedná o téma nosné a z hlediska konkrétních zkušeností mentorů zahraničních studentů nepříliš probádané.


V říjnu 2020 měla proběhnout první mezinárodní schůzka, kterou měla hostit 3. LF UK, z výše uvedených důvodů však nemohla být realizována prezenčně. Sešly jsme se online, abychom se vzájemně informovaly o věcných i praktických záležitostech projektu, sdělily si navzájem zkušenosti se studiem článků a konkrétně diskutovaly témata pro plánované rozhovory se zapojenými studenty a mentorkami odborné praxe. S využitím TEAMS jsme společně vytvořily prostor pro sdílení úkolů, zpráv, zkušeností s realizací projektu.


V únoru a březnu roku 2021 proběhly zmíněné focus groups. Celkem proběhla 4 setkání. se studenty, kteří měli zkušenost se zahraniční odbornou praxí v průběhu studia a s mentorkami, které s námi v minulosti spolupracovaly při realizaci praxí zahraničních studentů ošetřovatelství na 3. LF UK a HVL, Haugesund.


V současné době probíhá analýza a zpracování výsledků, k vzájemné komunikaci využíváme aplikaci padlet.


Z důvodu neuskutečněných vzdělávacích aktivit a posunutí harmonogramu prací v souvislosti s epidemiologickými opatřeními v Norsku i České republice na podzim 2020 a na jaře 2021, byl projekt prodloužen do roku 2022.


Prostředí Teams


Prostředí Teams


Pracovní schůzka na Western Norway University

Pracovní schůzka na partnerské instituci v Norsku – Western Norway University of Applied Sciences v Haugesundu a Bergenu proběhla v období 18. – 21.10.2021. Cílem schůzky byla diskuse nad obsahovou náplní vzdělávacího mezinárodního kurzu MOOC pro mentorky a mentory studentů ve zdravotnické praxi.


Společně s Ingrid Gilje Heiberg a Kristin Adnoy Eriksen jsem pracovaly na kapitolách kurzu, definovali si vhodnou platformu pro náš cíl – Canvas a navštívily jsme MediaLab Studiu v Bergenu, které bude mít důležitou roli v přípravě kurzu MOCC. Protože zkušenosti a potřeby mentorek a mentorů jsou nedílnou součástí kurzu MOOC, studijní stáže se účastnily i mentorky zahraničních studentů. Za náš tým se této aktivity účastnila Bc. Kateřina Kohoutová z Chirurgické kliniky FNKV a Mgr. Jaroslava Saxlová z Neonatologického oddělení FNB. Obě mentorky dlouhodobě spolupracují s Ústavem ošetřovatelství při vedení zahraničních studentů na odborných praxích. Cílem jejich stáže bylo potkat se s vyučujícími a mentory partnerské instituce, sdílet své zkušenosti a diskutovat o potřebách zahraničních studentů. Kateřina a Jaroslava velmi ocenily možnost navštívit simulační laboratoře a klinická oddělení, kde probíhá výuka studentů ošetřovatelství.

Working meeting at Western Norway University

We visited our partner institution Western Norway University of Applied Sciences from 18. to 21. October, 2021. The Institution has schools in Haugesund and Bergen and it was our intent to see the environment and meet the colleagues in both cities. The goal of the visit was to work on the form and content of the intellectual outcome of the project, which is a MOOC for international mentors in healthcare.


Together with Ingrid Gilje Heiberg and Kristin Adnoy Eriksen we worked on the chapters of the course, defined the best suitable platform for our purpose – Canvas, and visited MediaLab Studio in Bergen which will have an important role in development of the MOOC. Since the experience and the needs of mentors in nursing are an integral part of the MOOC, they were also involved in the meetings within their peer learning activities. Bc. Kateřina Kohoutová from Clinic of Surgery of FNKV and Mgr. Jaroslava Saxlová from Department of Neonatology of FNB have been cooperating with our Department of Nursing for a long time. Their goal was to meet the teachers and mentors of the partner institution, share experiences and discuss the needs of the international students. Kateřina and Jaroslava very much appreciated being able to see the simulation labs and clinical environment, where the nursing education takes place.
Poslední změna: 10. listopad 2021 14:27 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor