Uznání praxe absolvované na neakreditovaném pracovišti

Postup při podávání žádosti o započítání praxe na neakreditovaném pracovišti dle § 5 odst. 4 zákona č. 95/2004 Sb., O podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, který stanovuje, že:


„Ministr zdravotnictví může na základě písemné žádosti účastníka specializačního vzdělávání udělit výjimku a rozhodnout o započtení odborné praxe probíhající na neakreditovaném pracovišti do specializačního vzdělávání v případě, že toto pracoviště splňovalo všechny podmínky pro udělení akreditace v souladu se vzdělávacím programem, podle kterého se účastník specializačního vzdělávání vzdělával, a to v období, kdy v něm účastník specializačního vzdělávání odbornou praxi uskutečňoval. V rámci řízení může ministr zdravotnictví ověřit splnění podmínek přímo na neakreditovaném pracovišti.“


V žádosti je nutné vyplnit dle kterého VP se lékař vzdělává  – rok, a přesné časové období, které chce započítat.


Přílohy k žádosti:


  • Logbook (dokládají pouze lékaři zařazení do specializačních oborů před 1.7.2017) s razítkem a podpisem školitele odpovídající časovému vymezení odborné praxe, kterou chce lékař započítat, prostou kopii,

  • doklad o zařazení do oboru specializačního vzdělávání, do kterého má být odborná praxe (část započtena),

  • kopii potvrzení o délce a obsahu absolvované praxe s razítkem a podpisem školitele,

  • v případě, že má lékař certifikát o absolvování zákl. kmene, také prostou kopii,

  • doklad o změně příjmení, pokud k ní došlo.


Na žádost lékař nalepí kolek v hodnotě 500,- Kč a zašle na adresu MZČR, MZČR má na vyřízení žádosti 90 dnů dle zákona č. 95/2004 Sb.


Poslední změna: 14. únor 2020 16:37 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor