Archiv aktualit

15. června 2020

Program START - pozvánka na informační schůzku

Pro uchazeče o podporu z programu START (studenty doktorského studia) se uskuteční dne 17. června 2020 v místnosti 220 od 12:00 hod. informační schůzka na které budou uchazeči informováni o způsobu předkládání návrhů projektů na 3. LF UK.


5. května 2020

Doktorandská zkouška z angličtiny bude probíhat formou Zoom meetingu

Vážení, vzhledem k současné situaci jsme se rozhodli, že doktorandská zkouška z angličtiny bude probíhat formou Zoom meetingu. Přihlašovat se budete přes SIS. Samozřejmě 1 termín je pouze pro jednoho studenta. Přihlášení studenti dostanou do emailové schránky nejpozději 2 hodiny před zkouškou invitation to Zoom meeting.


18. února 2020

Cestovní granty & soutěže 2020 nadačního fondu Alzheimer

Alzheimer nadační fond byl založen v roce 2011 na podporu výzkumu Alzheimerovy choroby a dalších neurodegenerativních nebo cévních onemocnění mozku, které vedou k poruchám kognitivních funkcí a demenci. Dalším účelem je zlepšení kvality péče o pacienty, rozšiřování rámce poskytované péče a zlepšování podmínek, za kterých je poskytována.


5. února 2020

International Summer Schools at University of Angers - France

This year again, it is our pleasure to announce our international Summer Schools which will start on the 29th of June 2020. “Early bird” application deadline: March 15, 2020, “Regular” application deadline: April 15, 2020


31. října 2019

Nabídka PhD studia na University of Florida

University of Florida, 2 PhD positions in Molecular & Behavioral Neuroscience, Position starting August 2020, Application deadline Dec 1 st 2019.


31. října 2019

Nabídka kurzu pro PhD studenty - Fyzikální interakce krevního oběhu a cévní stěny a současné metody jejich studia

Předmět v rámci postgraduálního vzdělávání. Kurz najdete v SIS pod kódem B90209. Garant: prof. MUDr. Jan Malík, CSc., 3 . interní klinika 1. LF UK a VFN.


14. října 2019

Pozvánka na Functional Organization of the Cell Nucleus Symposium

Sympozium pořádá Česká společnost pro buněčnou biologii, z.s. a Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK Sympozium se bude konat v pondělí 25. 11. 2019 od 10 hodin (Purkyňův ústav, 2. patro, Farmakologická posluchárna, Albertov 4, Praha 2). Přednášky se týkají nejen genetiky, biochemie, molekulární, buněčné a strukturní biologie, ale i řady aktuálních biologických a medicínských témat. Vedle domácích řečníků bude na sympoziu přednášet pět zahraničních vědců: prof. William Earnshaw, prof. Roland Foisner, prof. Ohad Medalia, prof. Heinrich Leonhardt a prof. Jiří Bártek. Uzávěrka přihlášek 17. 11. 2019.


10. října 2019

Čtvrtý ročník studentské konference Human Brain Project

Dovolujeme si Vás informovat o blížícím se čtvrtém ročníku studentské konference HBP (Human Brain Project) s názvem „Interdisciplinary Brain Research“. Konference se uskuteční ve dnech 21. až 22. ledna 2020 v Itálii. Abstrakt je možné zaslat do 30. října 2019 a registrace je otevřena do 8. ledna 2020. Více informací naleznete přímo na stránkách Human Brain Project.


25. července 2019

Stipendium pro vědkyně - matky, pečující o dítě do 4 let

Financováno edukačním programem společnosti MIBCON, Cílem projektu je zlepšit situaci a postavení žen matek v jejich profesním vědeckém životě a umožnit jim skloubit vědeckou kariéru s péčí o děti, která je v českém prostředí stále především záležitostí žen. Vědkyně matky jsou v nevýhodě, protože se dostávají se do začarovaného kruhu, který často neumožní smysluplně a funkčně založit a vést vlastní výzkumný tým nebo získat kmenové místo. V některých případech může celá tato situace vést i k rozhodnutí vědecké prostředí opustit. Společnost tak často přichází o velmi nadějné vědkyně, které se rozhodly být matkami, ale nedostalo se jim potřebného zázemí a podpory pro jejich profesní růst. Žadatelka rozhodne sama, na co chce stipendium využít. Žádost se podává v elektronické podobě do 13. 9. 2019


27. května 2019

Fulbrightův program Scholars 2020-2021

Stipendia Fulbrightova programu pro vědecké pracovníky a přednášející pro pobyty v USA, Stipendisté z USA na univerzitách a výzkumných pracovištích v ČR v r. 2020/2021


9. května 2019

Pozvánka na týdenní kurz Pokroky ve vybraných oblastech biomedicíny pro studenty lékařských fakult

Ve dnech 8. – 12. července 2019 se bude konat týdenní kurz Pokroky ve vybraných oblastech biomedicíny pro studenty lékařských fakult, zaměřený na získání nových poznatků a praktických zkušeností s výzkumnou činností. Cílem je zvýšit znalosti studentů v oblasti biomedicínského výzkumu, a také jejich zájem postgraduální studium. Kurz je pořádán již podruhé, a to ve spolupráci mezi 2. LF UK a třemi ústavy AV ČR (Fyziologickým ústavem, Ústavem molekulární genetiky a Ústavem organické chemie a biochemie). Deadline pro přihlášky je 31. 5. 2019.


29. dubna 2019

IX. podzimní škola základů elektronové mikroskopie 2019

14. –18. října 2019, Brno

pořádá Ústav přístrojové techniky AV CR, v .v. i.

Místo konání: Ústav přístrojové techniky AV CR, v. v. i., Královopolská 147, Brno

Organizátor Ing. Vilém Neděla, Ph.D.


18. dubna 2019

Letní škola - American school of medical writing

We invite you to the conference "American school of medical writing" which will take place in congress center hotel Nové Adalbertinum in Hradec Králové from 8th to 9th July 2019. The event is organized by the Charles University Medical School, Hradec Králové.


28. února 2019

Nový doktorský studijní program Kardiovaskulární vědy

Termín podání přihlášek na děkanát 3. LF UK je nejpozději do 30. 4. 2019. Program je zaměřen na celou šíři kardiovaskulárního (KV) výzkumu. Z klinických oborů jsou jeho součástí kardiologie, dětská kardiologie, kardiochirurgie, angiologie, cévní chirurgie, vaskulární neurologie - a rovněž související obory teoretické i preklinické resp. jejich části zabývající se kardiovaskulárním výzkumem - anatomie, biologie, embryologie, histologie, fyziologie a patofyziologie, lékařská chemie a biochemie, patologie, farmakologie, mikrobiologie, lékařská imunologie, preventivní lékařství a epidemiologie).


23. ledna 2019

Termín doktorandské zkoušky z angličtiny dne 13.2. 2019 je právě naplněn

Další bude vypsán cca v červnu 2019 ve zkouškovém období.


31. prosince 2018

Nabídka volných pozic pro doktorandy

Uvažujete o doktorském studiu? Rádi Vás přivítáme na naší fakultě. Můžete si vybrat mezi 15 Studijními programy doktorského studia, nebo přímo oslovit některého z našich školitelů. Příjem přihlášek ke studiu doktorských studijních programů pro akademický rok 2019/2020 je do 30. 4. 2019.


15. října 2018

Novinky v biomedicínském výzkumu s přednáškami předních světových odborníků

V roce 2018/2019 pokračuje kurz Novinky v biomedicínském výzkumu přednáškami dalších předních světových odborníků. První bude přednáška prof. P.Poňky v pondělí 29. října, 2018 ve velké zasedací místnost děkanátu 1. LF UK (Na Bojišti 3, Praha 2). Registrací účastníků je prezenční listina. K uznání absolutoria kurzu do vašeho studijního výkazu u studentů Biochemie a patobiochemie a studentů Fyziologie a patofyziologie je třeba přítomnost nejméně na třech přednáškových dnech v akademickém roce. Přednášky budou nabízeny průběžně dle možností zvaných expertů. Vítáni jsou i studenti jiných oborů a zájemci z řad vědeckých pracovníků a lékařů.


10. října 2018

Výběrové řízení do ÚNMZ

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Odbor státního zkušebnictví hledá do svého týmu nové kolegy s cílem jejich profesionalizace v oblasti zdravotnických prostředků a diagnostických zdravotnických prostředků in vitro.


29. září 2018

3. LF UK vyhlašuje Donatio Facultatis Medicæ Tertiæ pro doktorandy

3. LF UK vyhlašuje Donatio Facultatis Medicæ Tertiæ podporující začátek kariéry nejnadějnějších studentů doktorského studia.


25. září 2018

Pozvánka na kurz Úvod do praktické metodologie vědecké práce

Doporučený kurz podle směrnice děkana 3. LF UK č. 6/2018. Kurz je určen pro studenty doktorských studijních programů na počátku jejich studia. V rámci tohoto předmětu studenti jednak získají potřebné teoretické znalosti využitelné ve svém doktorském studiu, jednak si na praktických příkladech osvojí základy metodologie vědecké práce. Jednou z těchto osvojených praktických dovedností by měla být schopnost zpracovat svoji vědeckou práci do formy vědeckého abstraktu, posterové a ústní prezentace.


14. září 2018

Pozvánka na kurz Mikroskopické metody v biomedicíně

Československá mikroskopická společnost spolu s Ústavem molekulární genetiky AV ČR Vás zve na kurz Mikroskopické metody v biomedicíne, který se uskuteční v Praze v termínu 15.‐19.10.2018. Pětidenní kurz zaměřený na teorii a doplněný praktickými ukázkami a cvičeními se intenzivně věnuje moderním metodám světelné a elektronové mikroskopie.


14. září 2018

Pozvánka na Metodický seminář pro školitele UK

Pořádá Oddělení doktorského studia Odboru pro studium a záležitosti studentů Rektorátu UK. Seminář je určen zejména pro nové školitele studentů doktorských studijních programů. Cílem je představení agendy doktorského studia s ohledem na práva a povinnosti školitele z pohledu vnitřních předpisů univerzity. Termín semináře je plánován na 10.10.2018 od 10:00 hod. na Rektorátu Univerzity Karlovy.


6. září 2018

Pozvánka na Functional Organization of the Cell Nucleus Symposium

Sympozium pořádá Česká společnost pro buněčnou biologii, z.s. a Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK Sympozium se bude konat v pondělí 26. listopadu 2018 od 10 hodin (Purkyňův ústav, 2. patro, Farmakologická posluchárna, Albertov 4, Praha 2).


22. března 2018

Oznámení o vypsání termínu doktorandské zkoušky z angličtiny

Termín zkoušky z angličtiny pro doktorandské studium je plánován na 27. června 2018 od 10,00. Zájemci se přihlašují na níže uvedený kontakt:

 

ing. Mirka Prokopičová, Ústav jazyků

tel. 267 102 905, mirka.prokopicova@lf3.cuni.cz


3. ledna 2018

Oznámení o vypsání termínu doktorandské zkoušky z angličtiny

Všem zájemcům oznamujeme, že je vypsán termín doktorandské zkoušky z angličtiny na 24. ledna 2018 od 10.00

 

Ústav jazyků


22. září 2017

Do 30. 9. 2017 je možno žádat o Pamětní grant Martiny Roeselové

O udělení nadačního příspěvku známého jako Pamětní grant Martiny Roeselové mohou žádat výlučně fyzické osoby, a to Ph.D. studenti a studentky nebo postdoktorandky a postdoktorandi, kteří pečují o dítě předškolního věku a zároveň se aktivně věnují vědecké práci v oboru přírodních věd na univerzitě či neuniverzitním vědeckém pracovišti v České republice. Příspěvek se uděluje na jeden kalendářní rok, a to v celkové výši 120 000 Kč. Žádosti o grant pro následující rok se přijímají vždy do 30. září běžícího roku.


9. února 2017

Semináře o rozvoji pedag. kompetencí doktorandů a akad. pracovníků UK

V letním semestru AR 2016/2017 se uskuteční první semináře na téma rozvoje pedagogických kompetencí doktorandů a akademických pracovníků Univerzity Karlovy. Cílem těchto seminářů je rozvoj pedagogických dovedností, a to např. výukovými metodami, které bývají obecně charakterizovány jako „student-centered“. Sérii prvních čtyř seminářů na toto téma otevře hostující profesorka Sarah Leupen, University of Maryland, Baltimore County. Certifikovaná lektorka pro oblast student-centered learning, team-based learning metod.


23. ledna 2017

7th International Students' Conference of Young Medical Researchers

We are pleased to invite you to attend the 7th International Students' Conference hosted by Wroclaw Medical University. This year's conference will include five English sessions with a program that offers many opportunities for debate and discussion, such as Internal Medicine, Cardiovascular Diseases, Neurology & Radiology, Current Controversies & Trends in Medicine and Health Sciences. Abstract Deadline 19. 2. 2017.


5. srpna 2016

Informace o zápisu studentů doktorského studia do ak. roku 2016/2017

Zápis do 1. ročníku se bude konat ve dnech 26. – 29. září 2016 a do vyšších ročníků ve dnech 12.  -  29.  září  2016 na odd. vědy 3. LF UK. Zápis je možný po domluvě na odd. vědy i v jiném termínu.


27. dubna 2016

Ubytování na Hlávkově koleji - žádosti do 5. 5. 2016

V souladu s nadační listinou „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“ a příslušnou smlouvou, uzavřenou mezi touto nadací a ČVUT, bude pro Univerzitu Karlovu v Praze vyhrazeno v tomto roce 60 míst na Hlávkově koleji. Tato místa jsou určena pro studenty doktorských studijních programů nebo mladých akademických či vědeckých pracovníků (i těch, kteří pracují v ústavech Akademie věd ČR), kteří dle výše zmíněné smlouvy dosahují výborných studijních nebo vědeckých a pedagogických výsledků, jsou nemajetní, nemají byt v Praze a nejsou podnikateli.


9. června 2015

Letní kurzy pro doktorandy a akademické pracovníky

Nabídka účasti na 9. ročníku Letní školy statistických metod pro výzkum a výuku, která se uskuteční tradičně na konci srpna v Brně. Pro studenty závěrečných ročníků a čerstvé absolventy je určena loňská novinka - Letní škola Lean Design a Design for Six Sigma.

Poslední změna: 21. únor 2018 15:36 
print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor