• Studenti
  • Absolventi
  • Informace pro absolventy k dokladům o absolvování studijního programu (oboru)

Informace pro absolventy k dokladům o absolvování studijního programu (oboru)

1. Dokladem o absolvování studijního programu (zpravidla v příslušném studijním oboru) a získání titulu Bc./MUDr je vysokoškolský diplom.


Tento základní doklad o kvalifikaci lze spolu s dodatkem k diplomu používat pro národní i mezinárodní účely k usnadnění akademického i profesního uznávání a mobility. Dodatek k diplomu je vydáván jako dvojjazyčný dokument (česko-anglický).


2. V období před předáním diplomu lze využívat jako doklad o úspěšném ukončení studia tyto doklady vydané 3. LF UK bezprostředně po ukončení studia.

  a. 

Certifikát o ukončení studia (určený pro absolventy studijního programu v anglickém jazyce)

  b. 

Potvrzení o ukončení studia (určené pro absolventy studia v českém jazyce).


Oba dokumenty jsou vydány v česko-anglické verzi.


3. Použití diplomů a dodatků v ČR:


V české republice doklady o absolvování studijního programu (a oboru) předkládány zpravidla ve formě úředně ověřené kopie. Shodu opisu nebo kopie listiny s jejím originálem (vidimace) provede na základě předloženého originálu a jeho kopie či opisu kterýkoli krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností (+ obecní úřady, jejichž seznam stanoví vyhláška č. 36/2006 Sb.), újezdní úřad, notářská kancelář, Česká pošta a Hospodářská komora České republiky. Výše správního poplatku činí 30,- Kč za každou i započatou ověřenou stranu předkládané listiny formátu A4.Vzhledem k tomu, že diplomy Univerzity Karlovy obsahují plastický prvek, lze doporučit pro případ neúspěchu na kontaktních místech Czech POINT ověření notářskou kanceláří


4. Použití diplomů a dodatků v zahraničí:


Ve vztahu k cizině nelze používat listiny vystavené nebo ověřené kontaktními místy Czech POINT. Ty jsou zatím určeny jen pro vnitrostátní použití. V závislosti na tom, ve které zemi bude diplom jako doklad o absolvování studia použit, jsou využívány následující způsoby ověření:


  a. 

v zemích, se kterými ČR uzavřela dvoustrannou mezinárodní smlouvou o právní pomoci, která upravuje osvobození od povinnosti ověřovat ve smluvním státě doklady o studiu vydané v ČR dalším ověřením, lze  používat diplomy vydané v ČR bez dalšího ověření.


I v těchto případech však doporučujeme tzv. legalizaci diplomu spočívající v tom, že originál diplomu nebo jeho ověřenou kopii ověří ještě Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Karmelitská 7, 118 01 Praha 1, budova C, 2. patro, kancelář č. 202, úřední hodiny pondělí a středa 9-12 a 13-17, kontaktní osoba Ing. Jiří Johánek - tel. 234 811 532). Spolu s originálem či ověřenou kopií diplomu je třeba předložit kolek v hodnotě 30 Kč za 1 dokument (nikoli za 1 stranu).

  b. 

bude-li diplom použit ve státech, které jsou smluvní stranou Haagské úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin, je vyžadován vyšší stupeň ověření diplomu – tzv. apostila. Zjednodušení ověřování v zásadě spočívá v jediném formálním úkonu, t.j. v opatření ověřované listiny apostilační doložkou; odpadá tedy další ověřování listiny, např. zastupitelským úřadem státu, kde má být listina použita (tzv. superlegalizace). Toto konečné ověření diplomu provádí Ministerstvo zahraničních věcí, odbor konzulárních činností – referát legalizace (Hradčanské nám. 5 110 00 Praha 1, tel. 224 182 188, 224 182 153, fax: 224 182 527, e-mail: legalizace@mzv.cz, úřední hodiny pondělí a středa 8.00 - 12.00 a 13.30 – 17.00). Apostila je vždy v češtině a může být připojena pouze na samotný diplom nebo jeho úředně ověřenou kopii, nikoliv na jeho úřední překlad do cizího jazyka. Protože v zahraničí je často vyžadován úřední překlad apostily, doporučujeme pořídit překlad listiny až ve státě, kde se diplom bude předkládat. Apostilu lze získat na počkání nebo poštou, výše správního poplatku činí 100 Kč ve formě kolku.


Podmínkou apostilace diplomu je předchozí ověření diplomu Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Z toho vyplývá doporučený postup pro uplatnění diplomu v cizině: nejprve nechat diplom nebo jeho notářsky ověřenou kopii ověřit Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a následně  Ministerstvem zahraničních věcí ČR.

  c. 

Pro ostatní země je třeba diplom ověřit nejprve Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (shora uvedeným postupem), poté Ministerstvem zahraničních věcí ČR a následně jej superlegalizovat zastupitelským úřadem státu, ve kterém má být použit, příslušným pro ČR (superlegalizace).


5. Překlad diplomu do cizího jazyka:


Za účelem usnadnění překladu původní latinské verze diplomu do různých světových jazyků byly na webových stránkách univerzity zveřejněny vzory všech vydávaných diplomů v latině a jejich české překlady – viz. http://www.cuni.cz/UK-3955.html.


Vzhledem k tomu, že ve většině případů je třeba diplom více či méně formálně ověřit, doporučujeme postupovat tak, že diplom, který zamýšlíte uplatnit v cizím státě, necháte nejprve opatřit všemi potřebnými ověřeními (Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, apostilou, Ministerstva zahraničních věcí ČR, superlegalizací zastupitelským úřadem) a až poté jej necháte přeložit u soudního překladatele, který zajistí úřední překlad textu, včetně ověřovacích doložek. Seznam překladatelů oprávněných k úředním překladům naleznete na: http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm


Poslední změna: 21. únor 2018 15:36 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor