Kodexy a užitečné odkazy

Helsinská deklarace Světové lékařská asociace (WMA, Seoul 2008, resp. Edinburgh 2000)

http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html

český překlad


Úmluva o lidských právech a biomedicíně Rady Evropy (EC, Oviedo 1997) a její dodatkové protokoly a vysvětlující zprávy

http://conventions.coe.int/treaty/en/treaties/html/164.htm

český překlad


Mezinárodní etická směrnice pro biomedicínský výzkum týkající se lidských subjektů Mezinárodní organizace pro lékařské vědy a Světové zdravotnické organizace (CIOMS a WHO, Ženeva 2002)

https://cioms.ch/shop/product/international-ethical-guidelines-for-biomedical-research-involving-human-subjects-2/


Všeobecná deklarace o bioetice a lidských právech UNESCO (UNESCO, Paříž 2005)

http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=31058&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html


Evropská listina základních práv Evropské Unie (EU, Nice 2000)

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf

český překlad


Listina základních práv a svobod České republiky (ČR 1992)

http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html


Všeobecná deklarace lidských práv a svobod Organizace spojených národů (UN, New York 1948)

http:// www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml

český překlad


Etický kodex České lékařské komory (ČLK 2007, resp. 1996)

https://www.lkcr.cz/doc/cms_library/9-sp-c-10-eticky-kodex-novela-3112018-100969.pdf


Etický manuál Světové lékařské asociace (WMA 2009)

https://www.wma.net/what-we-do/education/medical-ethics-manual/Poslední změna: 12. červenec 2019 12:59 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor