Kodexy a užitečné odkazy

Helsinská deklarace Světové lékařská asociace (WMA, Seoul 2008, resp. Edinburgh 2000)

http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html

český překlad http://old.lf3.cuni.cz/etika/helsinska_deklarace.pdf


Úmluva o lidských právech a biomedicíně Rady Evropy (EC, Oviedo 1997) a její dodatkové protokoly a vysvětlující zprávy

http://conventions.coe.int/treaty/en/treaties/html/164.htm

český překlad http://www.radaevropy.cz/dokumenty/Sm01_096.pdf


Mezinárodní etická směrnice pro biomedicínský výzkum týkající se lidských subjektů Mezinárodní organizace pro lékařské vědy a Světové zdravotnické organizace (CIOMS a WHO, Ženeva 2002)

http://www.cioms.ch/publications/layout_guide2002.pdf


Všeobecná deklarace o bioetice a lidských právech UNESCO (UNESCO, Paříž 2005)

http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=31058&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html


Evropská listina základních práv Evropské Unie (EU, Nice 2000)

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf

český překlad http://eur-lex.europa.eu/cs/treaties/dat/32007X1214/htm/C2007303CS.01000101.htm


Listina základních práv a svobod České republiky (ČR 1992)

http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html


Všeobecná deklarace lidských práv a svobod Organizace spojených národů (UN, New York 1948)

http:// www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml

český překlad http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=czc


Etický kodex České lékařské komory (ČLK 2007, resp. 1996)

http://www.lkcr.cz/document3.php?param=dokumenty_file,DOKUMENTY_FILE_ID,,TYPE,NAME,DATE_AKT&id=81921


Etický manuál Světové lékařské asociace (WMA 2009)

http://www.wma.net/en/30publications/30ethicsmanual/index.html


Poslední změna: 27. únor 2015 16:37 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor