Projekt Laboratoř pro výzkum nádorů trávicího ústrojí (CZ.2.16/3.1.00/24024)

Název projektu

"Laboratoř pro výzkum nádorů trávicího ústrojí"

Reg.číslo: CZ.2.16/3.1.00/24024

Evropský fond pro regionální rozvoj

Operační program Praha konkurenceschopnost (OPPK)

Oblast podpory: 3.1 - Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí


Popis projektu

Základním cílem projektu je zkvalitnění a rozšíření výzkumných aktivit v oblasti nádorů trávicího ústrojí na 3.LF UK.


Nádorová onemocnění nesporně patří ve vyspělých zemích mezi nejdůležitější medicínské problémy. Zhoubné nádory trávicího ústrojí, představované zejména karcinomy, jsou v současnosti řazeny mezi klinicky nejzávažnější nádorová onemocnění.


Bližší poznání alterací regulačních mechanismů základních buněčných funkcí vedoucích ke vzniku a vývoji nádorového procesu patří k základním podmínkám jak včasné a přesné diagnózy nádorového onemocnění, tak k hledání nových racionálnějších terapeutických přístupů.


Zřízení nové laboratoře  pro výzkum nádorů trávicího ústrojí  a její vybavení požadovanými přístroji bude znamenat mimořádně významné rozšíření metodických možností ve výzkumné činnosti ústavu. Nákup těchto přístrojů umožní přechod na kvalitativně vyšší úroveň zavedením metod molekulární patologie s možností detekce buněčných alterací na molekulární úrovni, především na úrovni nukleových kyselin a proteinů.


Laboratorní vybavení, které bude pořízeno umožní detekci genových alterací, a to jak genů jejichž mutace se u kolorektálního karcinomu často vyskytují (APC, KRAS, TP53), tak genů, jejichž alterace nejsou obligatorní (BRAF, CTNNB, HRAS, NRAS).


Vzhledem k tomu, že základem nádorového procesu jsou právě alterace uvedených genů a proteinů, bude možné korelovat získané poznatky s výsledky metod již v ústavu používaných, především s histologickým obrazem  nádoru a s expresí příslušných diferenciačních znaků. Tento přístup využívají všechny špičkové výzkumné laboratoře, takto získané výsledky je možné publikovat v mezinárodních odborných časopisech.


Nové přístrojové vybavení podstatně rozšíří i možnosti in vitro kultivace buněk izolovaných z nádorové tkáně a dlouhodobě expandovaných v podmínkách in vitro. V případě neuroendokrinních tumorů počítáme se zakládáním nových buněčných kultur, které jsou dodnes celosvětově zcela jedinečné. Navíc bude možné rozšířit a zdokonalit i experimenty na buněčných liniích, které jsou již v současné době ve výzkumné činnosti ústavu používány.


Realizace projektu Laboratoře pro výzkum nádorů trávicího ústrojí povede k těsnému propojení základního, aplikovaného a klinického výzkumu s bezprostředním dopadem na zdraví obyvatel nejen Prahy, ale vzhledem k superkonsiliárnímu charakteru pracovišť 3. LF UK a Fakultní nemocnici Královské Vinohrady i celé České republiky.


Laboratoř pro výzkum nádorů trávicího ústrojí (LVNTÚ) vznikne jako součást Ústavu patologie 3.LF UK (ÚP), které je jedním z vědecko-výzkumných pracovišť – funkční jednotkou 3.lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Bude lokalizována do budovy 3. LF UK v Praze, Ruská 87.


V rámci projektu dojde k pořízení následujících technologií

 1. Automatizovaný systém pro izolaci DNA/RNA

 2. Kompletní elektroforetický systém 2x

 3. Přístroj pro automatizaci denaturace a hybridizace při „in-situ“ fluorescenční hybridizaci (F)ISH.

 4. ELISA automat. čtečka

 5. Automatická promývačka Elisa destiček

 6. Real-Time PC analyzátor

 7. PCR cykler

 8. UV PCR kabinet

 9. Třepačka s vodní lázní

 10. Vakuová sušička gelů

 11. Hlubokomrazící boxy 2x

 12. Mraznička 2x

 13. Spektrofotometr pro měření koncentrací DNA/RNA

 14. Dokumentační systém

 15. Chlazená centrifuga

 16. Centrifuga MiniSpin

 17. CO2 inkubátor

 18. Laminární box, systém BIOHAZARD

 19. Velký diagnostický mikroskop s fluorescencí


Termíny projektu

Projekt byl zahájen 1.února 2011.

Předpokládané dokončení realizace projektu je plánováno na 31.1.2012.


Kontaktní osoba

prof. MUDr. Václav Mandys, CSc.

Mail: mandys@fnkv.cz 


Dokumenty

Veřejná zakázka na dodávky „Laboratoř pro výzkum nádorů trávicího ústrojí – 1. část“- Dodatečné informace k zadávacím podmínkám II.

Veřejná zakázka na dodávky „Laboratoř pro výzkum nádorů trávicího ústrojí – 1. část“- Dodatečné informace k zadávacím podmínkám I.

Veřejná zakázka na dodávky „Laboratoř pro výzkum nádorů trávicího ústrojí – 1. část“ - Zadávací dokumentace

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky „Laboratoř pro výzkum nádorů trávicího ústrojí – 2. část“ - Výzva k podání nabídky


Poslední změna: 21. únor 2018 15:35 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor