Základní pokyny k atestační zkoušce v souladu s platnou legislativou


Legislativa


 • Zákona č. 95/2004 Sb.

 • Vyhláška 282/2019 Sb.

Zkušební komise


 • Minimální počet členů  - 3

 • Jeden člen je vždy současně členem příslušné akreditační komise.

 • Jeden člen byl jmenován na návrh ČLK.

 • U lékařů v působnosti Ministerstva obrany je komise doplněna o jednoho odborníka v oblasti vojenského zdravotnictví.

Přihláška k atestační zkoušce


 • Přihlášku k atestační zkoušce je nutné lékařské fakultě podat nejpozději 60 dnů před termínem konání atestační zkoušky.

 • Splnění všech požadavku vzdělávacího programu je vyžadováno také nejpozději 60 dnů před termínem atestační zkoušky.

Termíny atestační zkoušky


 • Důsledná rotace.

 • Atestační zkoušku příslušného specializačního oboru nesmí zajišťovat ve 2 po sobě následujících termínech v jednom kalendářním roce stejná lékařská fakulta.

 • Termíny jsou platné až po zveřejnění na webových stránkách MZ ČR.

 • Termíny pro následující kalendářní rok musí být zveřejněny na webu MZČR nejpozději do 31. prosince.

Atestační otázky


 • Otázky platné pro následující kalendářní rok musí být zveřejněny na webu MZ ČR nejpozději do 31.prosince

Test


 • Pokud vzdělávací program stavoví, že součástí teoretické části atestační zkoušky je test, skládá se teoretická část atestační zkoušky z testu a ústní části.

 • Test musí předcházet ústní části a probíhá v den konání teoretické části atestační zkoušky.

 • Testu se neúčastní školitel.

 • Pokud uchazeč nezíská v testu minimálně 70 %, je test hodnocen výsledkem „neprospěl“ a k ústní části se nepřistupuje atestační zkouška jako celek je následně hodnocena výsledkem „neprospěl“.

 • Úspěšně složený test má platnost 2 roky.

Atestační práce


 • Téma písemné práce zadává lékaři garant oboru akreditovaného zařízení v němž lékař jako v prvním uskutečňoval specializační vzdělávání v oboru zkoušky.

 • Písemnou práci odsouhlasí školitel z akreditovaného zařízení, v němž lékař uskutečňoval specializační vzdělávání v oboru zkoušky jako v posledním.

 • Atestační práci zasílá lékař ve dvou výtiscích lékařské fakultě spolu s přihláškou k atestační zkoušce nejpozději 60 dnů před termínem atestační zkoušky.

 • Lékařská fakulta zajistí vypracování posudku atestační práce.

 • Lékař se musí s posudkem seznámit před konáním teoretická části atestační zkoušky.

 • Atestační zkouška se koná i v případě kdy oponent její obhajobu nedoporučuje.

 • Atestační práce může být nahrazena odborným článkem publikovaným v recenzovaném časopise, je-li lékař uveden jako první autor nebo korespondující autor.

Praktická část atestační zkoušky


 • Pokud tak stanoví vzdělávací program skládá se atestační zkouška i z části praktické a její obsah stanoven vzdělávacím programem.

 • Praktická část atestační zkoušky předchází části teoretické.

 • K teoretické části atestační zkoušky přistupuje lékař nejpozději do 60 kalendářních dnů od složení praktické části atestační zkoušky.

 • Pokud je praktická část hodnocena výsledkem neprospěl k teoretické části atestační zkoušky se nepřistupuje a atestační zkouška jako celek je hodnocena výsledkem „neprospěl“

 • Úspěšně složená praktická zkouška má platnost dva roky.

Průběh ústní části atestační zkoušky


 • Ústní část teoretické části atestační zkoušky spočívá v odpovědi na 3 odborné otázky, z nichž jedna je nahrazena obhajobou písemné práce, pokud je obhajoba písemné práce na¨základě vzdělávacího programu součástí zkoušky.

 • Po vylosování otázek komise poskytne lékaři minimálně 30 minut na přípravu.

 • Pokud nebyla, odpověď na některou z otázek nebo obhajoba písemné práce dostačující a uchazeč neprokázal zásadní neznalosti, může komise položit doplňující otázku.

 • POZOR!! Pokud ve vzdělávacích programech 2005, 2009,2011 a 2015 příslušného specializačního oboru je* součástí teoretické části obhajoba písemné práce a v novém vzdělávacím programu 2018 nebo 2019 příslušného oboru již obhajoba atestační práce není, musí atestační zkouška probíhat ve dvojím režimu. Lékaři postupující dle původních VP (2005, 2009, 2011 a 2015) budou odpovídat na dvě otázky a třetí bude nahrazena obhajobou. Lékaři přistupující k atestační zkoušce dle nových vzdělávacích programů (2018 a2019) budou odpovídat na tři odborné otázky.

*POZOR!! Ze vzdělávacích programů platných před 1.7.2017 již nelze povinnost doložit atestační práci a ani její následnou obhajobu odstranit.

 • Pokud je ústní část atestační zkoušky hodnocena výsledkem „neprospěl“, je atestační zkouška jako celek hodnocena výsledkem „neprospěl“

 • Atestační komise rozhoduje o výsledku hlasováním, v případě nerozhodného výsledku hlasování rozhoduje hlas předsedy komise.

 • Atestační zkouška se může ve stejném oboru specializačního vzdělávání opakovat nejvýše dvakrát, nejdříve však za 1 rok ode dne neúspěšně vykonané atestační zkoušky.


Vypracovala: Mgr. Markéta Škrabalová

Schválil: doc. MUDr. Pavel Dlouhý


V Praze dne 7. 5. 2021


Poslední změna: 28. květen 2021 11:06 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor