Prezentace kliniky

Klinika je vzdělávací a zdravotnické pracoviště v oboru nukleární medicína. Pracovníci kliniky se aktivně účastní národních i mezinárodních odborných kongresů a konferencí, ať už v oboru nukleární medicíny nebo v jiných oborech. Rovněž publikační činnost kliniky je poměrně bohatá v domácím i v zahraničním tisku.


Věda a výzkum tvoří vedle výukové činnosti hlavní náplň práce zaměstnanců. Je orientována nejen do vlastního oboru, ale i do řady dalších oborů klinických. Své výsledky prezentujeme hlavně na národních i mezinárodních odborných kongresech a konferencích, ať už v oboru nukleární medicíny nebo v jiných klinických oborech, ale máme také poměrně bohatou publikační činnost v domácím i v zahraničním tisku. Výsledkem vědecké práce pracovníků kliniky ve vlastním oboru bylo získání patentu č. 300591 „Zařízení pro generování spouštěcího signálu“, výsledkem práce v jiných klinických oborech bylo např. spoluautorství některých doporučených postupů v kardiologii, kapitoly v kardiologických monografiích nebo monografie Nukleární kardiologie.


V oblasti vědy a výzkumu probíhá spolupráce s řadou klinických pracovišť při ověřování nových diagnostických a léčebných metod a při jejich zavádění do praxe (studie, granty). Jedná se zejména o obory kardiologie, diabetologie, ortopedie, onkologie, neurologie a lymfologie.


Klinika kromě toho také úzce spolupracuje s Ústavem jaderné fyziky Akademie věd ČR, obsahem spolupráce je především klinické zkoušení nových radiofarmak a jejich zavádění do klinické praxe. Výsledkem této spolupráce je řada publikací včetně impaktovaných.


Důležitá je spolupráce s Department of Nuclear Medicine, WB Hospital, Royal Oak ve státě Michigan s výměnnými stážemi pracovníků, která přispívá k udržení vysoké mezinárodní úrovně pracoviště.


V roce 1996 byla založena z iniciativy přednosty kliniky pracovní skupina pro nukleární kardiologii v rámci České kardiologické společnosti. V roce 2016 došlo v rámci strukturálních změn v ČKS k její transformaci na Sekci nukleární kardiologie České asociace zobrazovacích metod v kardiologii ČKS. Přednosta kliniky byl opakovaně jejím předsedou, v současné době je místopředsedou celé asociace. V roce 2007 se klinika podílela na organizaci velké mezinárodní konference ICNC 8 (Mezinárodní konference nukleární kardiologie -8th International Conference of Nuclear Cardiology) v Kongresovém centru v Praze, jejíž součástí bylo také národní sympozium („Czech Special Session“). Přednosta byl členem Host committee a organizoval Opening ceremony. V roce 2018 se ve stejném rozsahu podílela na mezinárodní konferenci IRIST (International Research Group on ImmunoScintigraphy and Therapy) pořádané rovněž v Praze.


Většina pracovníků kliniky je členem jedné nebo i více zahraničních a národních odborných společností, především České společnosti nukleární medicíny ČLS JEP, ale i České kardiologické společnosti, České asociace sester či Společnosti radiologických asistentů, někteří pracují i ve výborech těchto společností. Vedoucí pracovníci kliniky jsou rovněž členy EANM (European Association of Nuclear Medicine) a americké SNMMI (Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging).


V roce 2012 se přednosta kliniky zásadní měrou zasloužil o vznik a vydávání časopisu Nukleární medicína. Od vzniku do současnosti působí jako jeho šéfredaktor. Po třech letech byl časopis zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice.


Samozřejmostí je pravidelná aktivní účast na vzdělávacích akcích a pořádání odborných seminářů. Na klinice probíhá také vzdělávání v rámci doktorských studijních programů UK nebo ČVUT.


KNM je školícím místem pregraduální výuky oboru pro studenty 3. LF UK, magisterského i bakalářského studia. Zajišťuje také výuku zahraničních studentů, ať už v rámci curricula nebo výměnných pobytů Erasmus a IFMSA. Zajišťuje také praktickou výuku bakalářského studia v oboru diplomovaný radiologický asistent pro FBMI ČVUT Kladno, FZS JČU České Budějovice, FZS ZČU Plzeň, FZS UP Pardubice a VŠ Zdravotnická v Praze 5. Pravidelně pořádá i odborné semináře, podílí se na organizaci národních i mezinárodních kongresů v oboru a v jiných oborech.


Nedílnou součástí kliniky je vědeckovýzkumná činnost. Na klinice jsou systematicky řešeny grantové úlohy v oboru radiofarmacie i v klinických oborech kardiologie a neurologie v souladu se světovými trendy.Poslední změna: 15. duben 2019 15:35 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor