• Ortopedii mám ve své DNA

Ortopedii mám ve své DNA


Profesor Čech je bezesporu nejvýznamnější postavou české ortopedie a traumatologie, je zakladatelem moderních ortopedických přístupů v naší zemi, a díky němu se i v obtížných dobách minulého století udržela srovnatelná úroveň oboru s tehdejší "západní Evropou".


Kdo měl příležitost pana profesora sledovat v šedesátých až osmdesátých letech minulého století, musel být zcela ohromen. Čerpal totiž odborné zkušenosti v zahraničí, nejvíce ve Francii a Švýcarsku, ale především z progresivní kliniky profesora Müllera ve švýcarském St. Gallenu, kde byly uplatňovány postupy ze skupiny Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen (AO). Později měla proto ortopedická klinika v ulici Na Bojišti v Praze 2 velmi dobrý zvuk i mezi laickou veřejností, a nejen kvůli tomu, že tam o sebe cinkaly endoprotézy a další osteosyntetické instrumentárium z kladenské Poldovky.


Železná opona nás tehdy „chránila“ nejen před nebezpečím od imperialistů, ale i před příchodem moderních technologií. Dovoz zboží z nesocialistických států byl možný, ale naprosto nedostatečný, a omezoval se v širší míře v podstatě jen na žvýkačky do Tuzexu a na Matějskou pouť, v lepším případě na banány na Spartakiádu.


Pokud ale běžný socialistický člověk potřeboval dovozovou endoprotézu, byl často odkázán jen na hůlku do ruky a Alnagon ze Spofy „pod jazyk“.


Profesor Čech zůstal věrný svému jménu a našel české řešení. Přiměl vedení ocelárny na Kladně, aby v provozu Anticoro na chvíli přestali odlévat příbory a vyráběli kyčelní endoprotézy a další ortopedická "železa".


Předání pamětní medaile 3. LF UK
Předání pamětní medaile 3. LF UK


Není tedy překvapením, že mu byla udělena různá ocenění za jeho záslužnou práci. Další na něho čekalo v pátek 8. června 2018, kdy proběhlo již čtvrté AO Trauma symposium Praha-Berlín, které pravidelně organizuje Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK a FNKV s berlínskými kolegy z univerzitní kliniky v Charité. Záštitu nad symposiem převzali prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., děkan 3. LF UK, a doc. MUDr. Robert Grill, PhD., ředitel FNKV. Letos bylo symposium věnováno komplexním poraněním končetin, páteře a pánve. A právě milou události bylo přání profesorovi Čechovi, zakladateli a prvnímu přednostovi Ortopedicko-traumatologické kliniky 3. LF UK a FNKV, k 90. narozeninám. U příležitosti tohoto jubilea mu byla udělena pamětní medaile 3. LF UK, kterou v zastoupení děkana fakulty předali žáci profesora Čecha, prof. MUDr. Valér Džupa, CSc., proděkan pro akademické tituly, a prof. MUDr. Martin Krbec, CSc., přednosta Ortopedicko-traumatologické kliniky 3. LF UK a FNKV.


Průřez životní dráhou profesora Čecha dále doplňuje jeho životopis:


Prof. MUDr. Oldřich Čech, DrSc.


Profesor Oldřich Čech se narodil v Dolních Počernicích v červenci roku 1928. Absolvoval Fakultu všeobecného lékařství UK. Významný představitel české ortopedie, nastoupil svoji ortopedickou dráhu na Ortopedicko-traumatologickém oddělení Nemocnice v Kladně u prim. L. Seidla. Krátce poté zahájil externí aspiranturu na téma "Poranění vazivového aparátu kolenního kloubu v klinice a experimentu" ve Výzkumném ústavu tělovýchovném a v jejím rámci působil na chirurgické klinice v Nemocnici Na Bulovce pod vedením prof. J. Knoblocha, jenž byl vedle prof. V. Nováka jeho školitelem. Práci obhájil v roce 1963.


V roce 1957 se Dr. O. Čech přihlásil do konkursu na místo sekundárního lékaře na I. ortopedickou kliniku v Praze a zde nastoupil pod vedením prof. J. Zahradníčka klinickou dráhu. Prof. J. Zahradníček se mu stal životním vzorem. Bohužel smrt prof. Zahradníčka v roce 1958 ukončila tuto slibnou spolupráci. Postrádaje tuzemský vzor a tím i možnost dalšího rozvoje obrátil Dr. O. Čech svoji pozornost do zahraničí. Měl možnost absolvovat stáž na předních francouzských ortopedických pracovištích a poznat tak osobně prof. R. Judeta a prof. E. Letournela, u nichž získal inspiraci novými přístupy k endoprotetice a k léčení zlomenin a pakloubů.


V roce 1965 se Dr. O. Čech seznámil s prof. M. E. Müllerem, jedním ze zakladatelů AO a tehdejším přednostou Ortopedické kliniky v St. Gallen, kterého považuje za svého nejvýznamnějšího učitele. V roce 1966 měl možnost několik měsíců pracovat na jeho klinice a tento pracovní pobyt několikrát zopakoval v následujících letech. Dr. O. Čech přinesl ze Švýcarska pod vlivem AO skupiny nové myšlenky v kostní traumatologii a zavedl u nás principy moderní osteosyntézy. Výsledkem této spolupráce byly soupravy nástrojů a implantátů Poldi I až VII, které byly užívány na většině ortopedických a traumatologických oddělení. Ne menší je Čechův přínos pro endoprotetiku kyčelního kloubu. První cementovanou endoprotézu Müllerova typu implantoval již v roce 1969. V Kladně byla zahájena již začátkem sedmdesátých let produkce ocelových endoprotéz, které se v mírných obměnách tvaru dříku používají na řadě pracovišť dodnes.


V roce 1966 dostal Dr. O. Čech stipendium francouzské ortopedické společnosti. Měl možnost se poprvé účastnit kongresu SICOT. Část pobytu trávil na klinice prof. R. Judeta, kde v té době pracovali E. Letournell a R. Roy-Camille. Navštívil kliniky prof. J.-H. Merle d'Aubigné, prof. P. Stagnary a kliniku prof. A. Trillata, který se věnoval operativě měkkého kolena.


Zcela zásadním výsledkem spolupráce se švýcarskou AO skupinou je monografie “Pseudoarthrosis”, kterou napsal společně s prof. B. G. Weberem, nástupcem prof. M. E. Müllera v St. Gallen. Jde o práci, která je dodnes ve světě hodnocena jako "základní". Roku 1972 za ni dostal prof. Čech mezinárodní Steinmannovu cenu. Vyšla postupně německy, anglicky, španělsky a italsky (1990) a pochopitelně doma česky. Její klasifikaci i terapeutickou koncepci převzala světová učebnice Campbellova a Manuál osteosyntézy, vydávaný Mezinárodní společností pro osteosyntézu – AO. Prof. O. Čech se tak významně zapsal do světového odborného písemnictví.


V naší odborné literatuře prof. O. Čech vytvořil základní literaturu v oblasti osteosyntézy, pakloubů a kloubních náhrad (dvě vydání stabilní osteosyntézy v ortopedii a traumatologii, dvě vydání náhrad kyčelního kloubu, poranění měkkého kolena a operační přístupy v ortopedii a traumatologii).


Prof. O. Čech je autorem či spoluautorem více než 250 studií v odborných časopisech (z toho více než třetiny v zahraničí) a více než 900 přednášek přednesených doma i v cizině.


Uznání za vědeckou práci je celá řada. Kromě již zmíněné Steinmannovy ceny je to cena Chlumského, šestkrát cena Zahradníčkova, dvakrát cena předsednictva Společnosti J. E. Purkyně, cena literárního fondu, cena Avicena a jiné.


Na I. ortopedické klinice 1. LF UK a VFN v Praze pracoval prof. O Čech 27 let. V roce 1984 byl jmenován přednostou nově vzniklé Ortopedické kliniky 3. LF UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Během působení prof. O Čecha ve funkci přednosty zaujala klinika čelní místo mezi ortopedickými pracovišti. Nové technologie, které díky Čechově předvídavosti byly k dispozici vždy velmi záhy, bylo možné časně aplikovat a zavádět nové postupy v hřebování zlomenin, v ošetření nestabilních poranění páteře, v endoprotetice. Prof. O. Čech setrval ve funkci přednosty do roku 1993, kdy byl ve věku 65 let vystřídán prof. J. Bartoníčkem. Prof. O. Čech zůstal poté na klinice jako emeritní profesor a aktivně se účastnil, až do nedávných let, výuky studentů a vedl donedávna kurz “Nové trendy v ortopedii”. Patří k učitelům, kteří dovedou posluchače strhnout a zaujmout pro věc.


Během svého působení ve funkci přednosty prof. Čech vychoval řadu žáků a dá se říci, že “Čechova škola” doznala širokého rozšíření a uplatnění. V tomto období habilitoval na klinice postupně pět docentů, z nichž všichni v současnosti vedou velká a významná ortopedická pracoviště v České republice a byli jmenováni profesory.


Členství v mezinárodních i národních odborných společnostech: SICOT, kde působil 12 let jako národní delegát, AO-International, ERAS, ESKA, Francouzská ortopedická společnost, Rakouská traumatologická společnost, Švýcarská ortopedická společnost, Maďarská ortopedická společnost. Prof. O. Čech je členem korespondentem DGOT a Německé společnosti pro traumatologii. Široké mezinárodní kontakty otevřely cestu jeho spolupracovníkům na přední světová pracoviště.


Prof. O. Čech byl iniciátorem celé řady mezinárodních kongresů v Československu, kterých se zúčastnily velké osobnosti světové ortopedie a traumatologie (Müller, Küntscher, Judet, Weber, Magerl, Witt, Leinbach, Morscher, Dick, Tscherne, Ilizarov, Wagner, Zweymüller) a mnoho dalších předních současných odborníků, v roce 1988 uspořádal mezinárodní ortopedický kongres v Praze pod patronací SICOT, kterého se zúčastnili odborníci z 35 zemí všech kontinentů. Přítomno bylo celé prezidium SICOT.

Prof. O. Čech působil dlouhou řadu let jako hlavní redaktor odborného časopisu "Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca". Časopis se mu podařilo zcela reformovat tak, že jeho úroveň významně stoupla a je srovnatelná s předními evropskými odbornými časopisy. Velkým úsilím se dosáhlo toho, že časopis je zařazen do světových databází Index medicus a Excerpta medica a nakonec v roce 2007 i do databáze Web of Science agentury Reuters, to znamná, že je ve skupině tzv. impaktovaných časopisů.


Prof. O. Čech patří zcela právem mezi nejvýznamnější postavy české ortopedie a jeho přínos pro rozvoj oboru je enormní. Shrneme-li činnost prof. O. Čecha, vidíme, jak je úzce spojena s érou nastupující moderní operační ortopedie a traumatologie, s dobou, kdy vznikla ortopedie jako samostatný obor, i s obdobím, kdy se traumatologie pohybového aparátu a páteře stala jeho nedílnou součástí. K této změně přispěl prof. O. Čech velkým osobním podílem, takže bezesporu patří k zakladatelům moderní etapy české ortopedie.
Ve spolupráci s Ortopedickou klinikou 3. LF UK a FNKV

připravila Doc. MUDr. M. Arenbergerová, PhD.


Poslední změna: 18. červen 2018 10:55 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor