Profesní životopis

Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC., FACC.

Průběh všech zaměstnání

 • 1976-9 (při studiu medicíny) na 0,25 úvazek sanitář na koronární jednotce FNKV

 • 1979-90 sekundární lékař / od r. 1983 odb. asistent II. interní kliniky FNKV a LFH UK

 • 1990-91 research fellow, Erasmus University Rotterdam (Thoraxcenter), NL

 • 1992-93 clinical training fellow (výcvik v PCI), Cardiology Dept. Zwolle, NL

 • 1993-96 docent 3.LF UK, vedoucí lékař koronární jednotky II. interní kliniky FNKV a 3.LF

 • 1996-dosud vedoucí lékař Kardiocentra FNKV a 3.LF UK, od r. 1998 profesor 3.LF UK

 • 2001-dosud přednosta Kardiologické kliniky 3.LF UK a FNKV

Kvalifikace v klinické medicíně

 • Promoce na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze 1979

 • I. atestace z vnitřního lékařství 1982

 • II. atestace z vnitřního lékařství 1987

 • Specializační atestace z kardiologie 1992

 • Licence ČLK vedoucího lékaře – primáře a školitele pro obory kardiologie a vnitřní lékařství.

 • Licence ČLK školitele pro invazivní diagnostickou kardiologii a pro intervenční kardiologii.

 • Diplom „European Cardiologist“ 2000

 • Specializované výkony: oboustranná srdeční katetrizace, koronarografie, perkutánní koronární intervence, další katetrizační výkony na srdci, echokardiografie, dočasná kardiostimulace, kanylace velkých žil aj.

Vědecká a pedagogická kvalifikace

 • 1983 obhájena kandidátská (CSc.) dizertační práce „Echokardiografie u ischemické choroby srdeční“. 1991 obhajoba habilitační práce na téma "Echokardiografické hodnocení funkce a perfuze levé komory" před Vědeckou radou 3. LF UK. Docentem vnitřního lékařství jmenován 13. 1. 1992.

 • 1995 obhájena doktorská (DrSc.) dizertační práce "Funkce a perfuze myokardu u ischemické choroby srdeční".

 • 1998 před Vědeckou radou 3. LF UK obhájena profesorská přednáška, 15. 12. 1998 jmenován profesorem vnitřního lékařství.

 • 2014 – 2016: předseda panelu „Choroby oběhové soustavy“ Agentury pro zdravotnický výzkum ČR

Činnosti v rámci Univerzity Karlovy

 • 1983 – 1991 odborný asistent LFH / 3.LF UK

 • 1992 – 1998 docent 3. LF UK

 • 1998 – dosud profesor 3. LF UK, od r. 2001 dosud přednosta kliniky

 • 1990 člen předsednictva AS 3.LF UK a člen předsednictva AS UK. Výkon funkcí v obou akademických senátech přerušen odjezdem do Nizozemí na konci r. 1990 (viz výše).

 • 2000 – 2003 prorektor Univerzity Karlovy (pro rozvoj). Za tuto práci udělena Zlatá pamětní medaile Univerzity Karlovy.

 • 2003 – 2007 a 2010 – dosud: člen Vědecké rady UK

 • 2003 – dosud: člen Vědecké rady 3. LF UK

 • 2010 – 2018 proděkan 3.LF UK pro vědu a akademické postupy

 • 2018 – 2022 děkan 3.LF UKPedagogická činnost (pre- a postgraduální)

 • 1983 - dosud Výuka mediků na 3. LF UK (dříve LFH UK)

 • 1984 - 2004 Přednášková činnost v ILF (IPVZ - katedra kardiologie).

 • 1995 - dosud školitel postgraduálního studia biomedicíny

 • 1998 - 2006 vedoucí kurzu „Dušnost a bolest na hrudi“ v modulu IIC 2005-2015 předseda Akreditační komise MZ ČR pro obor kardiologie.

 • 2016 - 2020 předseda Specializační oborové rady (SOR) pro kardiologiiVědecká aktivita a národní či mezinárodní ocenění

 • 1984 vítěz soutěže mladých kardiologů států střední a východní Evropy.

Aktivity v rámci České kardiologické společnosti:

 • od r. 1990 – dosud opakovaně zvolen členem výboru České kardiologické společnosti, ve funkčním období 2011 - 2015 předseda České kardiologické společnosti, 2015 - 2019 první místopředseda ČKS.

 • V roce 2014 ČKS získala výroční cenu WHO za přínos ke světovému zdraví.

 • 2015 Zlatá Libenského medaile ČKS, čestné členství v ČKS.

Aktivity v rámci Evropské kardiologické společnosti (ESC):

 • 1988 jako jeden z prvních evropských kardiologů obdržel čestný titul "Founding Fellow of the European Society of Cardiology" (Founding F.E.S.C., diplom č. 29).

 • 1998-2002 člen Executive Scientific Committee při European Society of Cardiology.

 • 2004 - 2008: člen výboru Evropské kardiologické společnosti (Board of the ESC).

 • 2006 - 2008: viceprezident Evropské kardiologické společnosti.

 • 2006 - 2010: člen Committee for Practice Guidelines při ESC.

 • 2008: Za čtyřletou práci ve výboru ESC ocenění Stříbrnou pamětní medailí Evropské kardiologické společnosti.

 • 2008 – 2010: zakládající předseda nového celoevropského projektu „Stent For Life“ organizovaného Evropskou asociací intervenční kardiologie (EAPCI)

 • 2013 stříbrná medaile Evropské kardiologické společnosti + cena Andrease Gruntziga za rozvoj intervenční kardiologie

 • 2014 zlatá medaile Evropské kardiologické společnosti za celoživotní přínos k léčbě infarktu myokardu

 • 2016 – 2018 zakládající předseda nové mezioborové evropské rady pro cévní mozkové příhody (ESC Council on Stroke)

Ostatní ocenění a aktivity

 • 2011 národní cena vlády ČR za vědu "Česká hlava"

 • 2015 a 2016 opakovaně zařazen Thomson Reuters jako jediný český lékař mezi nejcitovanější světové vědce (0.1% ze všech citovaných vědců).

 • 2016 čestné uznání Mensy ČR za významný přínos inteligenci národa, propagaci duševní kultury a šíření dobrého jména ČR ve světě.

 • 2001–2004 zástupcem České republiky v Union of the European Medical Specialists (UEMS) - Cardiology Section.

 • 2001 přizván Ministerstvem zdravotnictví provincie Ontario jako zahraniční expert ke spolupráci na programu rozvoje invazivní kardiologie v Kanadě.

 • Člen redakčních rad časopisů: European Heart Journal, Acute Cardiac Care, Cor et Vasa, Cardiology. 1997-dosud člen mezinárodních Steering Committees a/nebo národní koordinátor pro ČR mnoha mezinárodních výzkumných projektů (EUROPA, PURSUIT, CURE, ASSENT 4 PCI, FINESSE, OASIS-5, OASIS6, OASIS-7, APEX-AMI, TRITON-TIMI38, TIMI-42, TIMI-46, ASPIRE, CHAMPION-PCI, EARLY-ACS, FUTURA, EUROMAX, ACCOAST, CLARIFY, RESOLUTE, TRILOGY, TRACER, EXSCEL, TAO, TOTAL, ACCELERATE, COMPASS, THEMIS, ATPCI aj.).

 • 2007 jmenován čestným členem Britské kardiologické společnosti (BCS Honorary Member)

 • 2012 jmenován čestným členem Polské kardiologické společnosti a oceněn Zlatou medailí PKS

 • 2012 jmenován čestným členem Slovenské kardiologické společnosti

 • 2017 jmenován čestným členem Maďarské kardiologické společnosti

 • 2012 zvolen členem České lékařské akademiePublikační aktivita

 • 396 publikací registrováno ve Web of Science, 322 publikací registrováno v PubMed, dalších mnoho publikací v tuzemských odborných časopisech, které nejsou ve zmíněných databázích.

 • SCI = 26 360 bez autocitací (Web of Science).

 • Hirschův Index = 53.

 • 19 monografií (z toho 5 monografií v zahraničí).


Nejvýznamnější původní vědecké publikace

První autor:

Widimsky P, Koznar B, Peisker T, Vasko P, Rohac F, Vavrova J, Kroupa J, Stetkarova I. Feasibility and safety of direct catheter-based thrombectomy in the treatment of acute ischaemic stroke. Cooperation among cardiologists, neurologists and radiologists. Prospective registry PRAGUE-16. EuroIntervention 2017; 13: 131-136.


Widimsky P, Hopkins LN. Catheter-based interventions for acute ischaemic stroke. Eur Heart J. 2016; 37: 3081-3089.


Widimsky P, Petr R, Tousek P, Maly M, Linkova H, Vrana J, Hajsl M, Budesinsky T, Lisa L, Kocka V. OneYear Clinical and Computed Tomography Angiographic Outcomes After Bioresorbable Vascular Scaffold Implantation During Primary Percutaneous Coronary Intervention for ST-Segment-Elevation Myocardial Infarction: The PRAGUE-19 Study. Circ Cardiovasc Interv 2015 Dec;8(12):e002933. doi:

10.1161/CIRCINTERVENTIONS.115.002933.


Widimsky, Petr; Asil, Talip; Abelson, Mark; et al. Direct Catheter-Based Thrombectomy for Acute Ischemic Stroke Outcomes of Consecutive Patients Treated in Interventional Cardiology Centers in Close Cooperation With Neurologists. J Am Coll Cardiol 2015: 66: 487-488.


Widimsky P, Koznar B, Peisker T, Vasko P, Vavrova J, Stetkarova I. Direct catheter-based thrombectomy in acute ischaemic stroke performed collaboratively by cardiologists, neurologists and radiologists: the single-centre pilot experience (PRAGUE-16 study). EuroIntervention 2014; 10: 869-75.


Widimsky P, Coram R, Abou-Chebl A. Reperfusion therapy of acute ischaemic stroke and acute myocardial infarction: similarities and differences. Eur Heart J. 2013 Oct 3. [Epub ahead of print]


Widimsky P, Rohác F, Stásek J, Kala P, Rokyta R, Kuzmanov B, Jakl M, Poloczek M, Kanovsky J, Bernat I,

Hlinomaz O, Belohlávek J, Král A, Mrázek V, Grigorov V, Djambazov S, Petr R, Knot J, Bílková D, Fischerová M, Vondrák K, Maly M, Lorencová A. Primary angioplasty in acute myocardial infarction with right bundle branch block: should new onset right bundle branch block be added to future guidelines as an indication for reperfusion therapy ? Eur Heart J 2012 Jan;33(1):86-95.


Widimsky P, Holmes DR Jr. How to treat patients with ST-elevation acute myocardial infarction and multi-vessel disease ? Eur Heart J. 2011 Feb;32(4):396-403.


Widimsky P, Wijns W, Fajadet J, de Belder M, Knot J, Aaberge L, Andrikopoulos G, Baz JA, Betriu A,

Claeys M, Danchin N, Djambazov S, Erne P, Hartikainen J, Huber K, Kala P, Klinceva M, Kristensen SD, Ludman P, Ferre JM, Merkely B, Milicic D, Morais J, Noc M, Opolski G, Ostojic M, Radovanovic D, De

Servi S, Stenestrand U, Studencan M, Tubaro M, Vasiljevic Z, Weidinger F, Witkowski A, Zeymer U; European Association for Percutaneous Cardiovascular Interventions. Reperfusion therapy for ST elevation acute myocardial infarction in Europe: description of the current situation in 30 countries. Eur Heart J. 2010 Apr;31(8):943-57.


Widimsky P, Motovská Z, Simek S, Kala P, Pudil R, Holm F, Petr R, Bílková D, Skalická H, Kuchynka P, Poloczek M, Miklík R, Maly M, Aschermann M; PRAGUE-8 Trial Investigators. Clopidogrel pre-treatment in stable angina: for all patients > 6 h before elective coronary angiography or only for angiographically selected patients a few minutes before PCI? A randomized multicentre trial PRAGUE-8. Eur Heart J 2008 Jun;29(12):1495-503.


Widimsky P, Bilkova D, Penicka M, Novak M, Lanikova M, Porizka V, Groch L, Zelizko M, Budesinsky T, Aschermann M; PRAGUE Study Group Investigators. Long-term outcomes of patients with acute myocardial infarction presenting to hospitals without catheterization laboratory and randomized to immediate thrombolysis or interhospital transport for primary percutaneous coronary intervention. Five years' follow-up of the PRAGUE-2 Trial. Eur Heart J 2007 Mar;28(6):679-84.


Widimsky P, Straka Z, Stros P, Jirasek K, Dvorak J, Votava J, Lisa L, Budesinsky T, Kolesar M, Vanek T, Brucek P. One-year coronary bypass graft patency: a randomized comparison between off-pump and onpump surgery angiographic results of the PRAGUE-4 trial. Circulation 2004 Nov 30;110(22):3418-23.


Widimský P, Budesínský T, Vorác D, Groch L, Zelízko M, Aschermann M, Branny M, St'ásek J, Formánek P; 'PRAGUE' Study Group Investigators. Long distance transport for primary angioplasty vs immediate thrombolysis in acute myocardial infarction. Final results of the randomized national multicentre trial-PRAGUE-2. Eur Heart J 2003 Jan;24(1):94-104.


Widimský P, Groch L, Zelízko M, Aschermann M, Bednár F, Suryapranata H. Multicentre randomized trial comparing transport to primary angioplasty vs immediate thrombolysis vs combined strategy for patients with acute myocardial infarction presenting to a community hospital without a catheterization laboratory. The PRAGUE study. Eur Heart J 2000 May;21(10):823-31


Widimsky P, Cornel JH, ten Cate FJ. Evaluation of collateral blood flow by myocardial contrast enhanced echocardiography. Br Heart J 1988 Jan;59(1):20-2.


Poslední / korespondující autor:

Montalescot G, Bolognese L, Dudek D, Goldstein P, Hamm C, Tanguay JF, ten Berg JM, Miller DL,

Costigan TM, Goedicke J, Silvain J, Angioli P, Legutko J, Niethammer M, Motovska Z, Jakubowski JA, Cayla G, Visconti LO, Vicaut E, Widimsky P. Pretreatment with prasugrel in non-ST-segment elevation acute coronary syndromes. N Engl J Med. 2013 Sep 12;369(11):999-1010.


Budera P, Straka Z, Osmančík P, Vaněk T, Jelínek Š, Hlavička J, Fojt R, Červinka P, Hulman M, Šmíd M, Malý M, Widimský P. Comparison of cardiac surgery with left atrial surgical ablation vs. cardiac surgery without atrial ablation in patients with coronary and/or valvular heart disease plus atrial fibrillation: final results of the PRAGUE-12 randomized multicentre study. Eur Heart J. 2012 Nov;33(21):2644-52.


Spoluautor nejvýznamnějších mezinárodních publikací:

Jolly SS, Yusuf S, Cairns J, Niemelä K, Xavier D, Widimsky P, Budaj A, Niemelä M, Valentin V, Lewis BS, Avezum A, Steg PG, Rao SV, Gao P, Afzal R, Joyner CD, Chrolavicius S, Mehta SR; RIVAL trial group. Radial versus femoral access for coronary angiography and intervention in patients with acute coronary syndromes (RIVAL): a randomised, parallel group, multicentre trial. Lancet. 2011 Apr 23;377(9775):140920.


Sabatine MS, Antman EM, Widimsky P, Ebrahim IO, Kiss RG, Saaiman A, Polasek R, Contant CF, McCabe CH, Braunwald E.Otamixaban for the treatment of patients with non-ST-elevation acute coronary syndromes (SEPIA-ACS1 TIMI 42): a randomised, double-blind, active-controlled, phase 2 trial. Lancet 2009 Sep 5;374(9692):787-95.


Ellis SG, Tendera M, de Belder MA, van Boven AJ, Widimsky P, Janssens L, Andersen HR, Betriu A,

Savonitto S, Adamus J, Peruga JZ, Kosmider M, Katz O, Neunteufl T, Jorgova J, Dorobantu M, Grinfeld L,

Armstrong P, Brodie BR, Herrmann HC, Montalescot G, Neumann FJ, Effron MB, Barnathan ES, Topol EJ; FINESSE Investigators. Facilitated PCI in patients with ST-elevation myocardial infarction. N Engl J Med 2008 May 22;358(21):2205-17.


V Praze dne 19. 12. 2017

Dr. Petr Widimský
Poslední změna: 11. srpen 2020 12:30 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor