• Studentská vědecká konference opět atraktivní

Studentská vědecká konference opět atraktivní

Zpráva o Studentské vědecké konferenci 2018

 

Foto Barbora Bláhová
Foto Barbora Bláhová
Dne 22. května 2018 se konala na 3. LF UK Studentská vědecká konference. Konferenci zahájil děkan prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. Čestným hostem, byl emeritní děkan prof. MUDr. Michal Anděl, DrSc. s přednáškou „Od těžké k jemné chemii". Účast na přednášce byla hojná a přednáška měla velký úspěch. Jako poděkování od studentů za jeho přednášku obdržel prof. Michal Anděl z rukou studentů čestný diplom.


Velký úspěch měla i přednáška prof. MUDr. Ladislava Machaly, Ph.D. na téma „Mých 33 let s HIV", jakožto zvaného hosta z řad čerstvě habilitovaných či jmenovaných pedagogů naší fakulty.


Podobně jako v loňském roce se paralelně s naší SVK konala i soutěž Science Slam. Jako novinku jsme v letošním roce vyzkoušeli hlasování o cenu diváka pomocí mobilní aplikace Best Talk, která se osvědčila, takže jí použijeme i v dalších ročnících.


V letošním roce bylo přihlášeno na SVK 80 prací. Práce byly rozděleny do 8 kategorií – po 4 (bakalářská, teoretická, klinická a postgraduální) přednáškových a 4 posterových sekcích.

Přednášky

 • Bakalářská sekce - 7

 • Pregraduální teoretická sekce – 8

 • Pregraduální klinická sekce – 8

 • Postgraduální sekce – 8

Postery

 • Bakalářská sekce - 3

 • Pregraduální teoretická sekce – 12

 • Pregraduální klinická a bakalářská sekce – 19

 • Postgraduální sekce – 15

Komise

Vystoupení studentů letos hodnotily odborné komise v následujícím složení:


 • Komise pro rozdělení příspěvků: Prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc., Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., Prof. RNDr. Jan Kovář, DrSc.

 • Komise pro bakalářskou sekci: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D., Doc. RNDr. Anna Yamamotová, CSc., Mgr. Marek Vácha, Ph.D.

 • Komise pro teoretickou přednáškovou sekci: Doc. MUDr. Miloslav Franěk, Ph.D., Mgr. Lenka Rossmeislová, Ph.D., MUDr. Jana Mrzílková, Ph.D.

 • Komise pro teoretickou posterovou sekci: Doc. MUDr. Jan Trnka, Ph.D., MUDr. Klára Bernášková, CSc., Doc. MUDr. Petr Zach, CSc.

 • Komise pro klinickou přednáškovou sekci: Prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D., Doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc., Doc. MUDr. Pavel Kraml, Ph.D.

 • Komise pro klinickou posterovou sekci: Prof. MUDr. Lucie Bankovská-Motlová, Ph.D., Doc. MUDr. František Duška, Ph.D., Prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc..

 • Komise pro postgraduální přednáškovou sekci: Prof. RNDr. Jan Kovář, DrSc., Prof. RNDr. Eva Samcová, CSc., Prof. MUDr. Josef Stingl, CSc.

 • Komise pro postgraduální posterovou sekci: Prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., Prof. RNDr. Ilona Hromadníková, Ph.D., Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA

Prezentující studenti byli hodnoceni podle předem definovaných kritérií body 1-10, kde 1 je nejhorší a 10 nejlepší ohodnocení. Maximální počet bodů od jednoho hodnotitele byl 30. Body všech členů komise pak byly sečteny a na základě dosaženého bodového ohodnocení bylo stanoveno pořadí pro každou sekci zvlášť.


Ve všech sekcích bylo finančně oceněno 1.-3. místo s finanční odměnou ve výši: 1. místo 10 000 Kč, 2. místo 5 000,- Kč a 3. místo – 2 000,- Kč. Výjimkou byla bakalářská posterová sekce, kde bylo uděleno jen 1. místo v hodnotě 5 000,- Kč vzhledem k nízkému počtu soutěžících. Kromě cen určených odbornými komisemi byla podobně jako v předchozích letech udělena i cena děkana v hodnotě 10 000,- Kč. Dalším, méně formálním, oceněním byla cena diváka. Všichni zúčastnění měli možnost hlasovat pro jakoukoli přednáškovou či posterovou prezentaci. Vítěz zvolený diváky, stejně tak jako vylosovaný hlasující divák, obdrželi iPAD. Finanční ocenění, stejně jako zajištění celé konference bylo dotováno z projektu Specifický výzkum (260389/SVV/2018), který se nám podařilo získat od Univerzity Karlovy.


Výsledky

Umístění na předních místech jednotlivých sekcí bylo následující:


Teoretická sekce - prezentace

 1. Eliška Selingerová, Grygoriy Zolotarov (školitel RNDr. Milan Reiniš, CSc.) - Expression profiling and epigenetic regulation of interferon-gamma response in two different cancer cell line models

 2. Matěj Knopp, Roman Aschengeschvantner, Joud Belal (školitelé Mgr. Kristýna Malenínská,, MUDr. Otakar Raška, Ph.D.) - Active allothetic place avoidance task: the effect of short tomic-clonic epoleptic seizures on spatial memory acquisition in rats

 3. Stanislav Povýšil (školitel doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D.) - Reversní Krebsův ve svalových buňkách při expozici hypoxii


Teoretická sekce - postery

 1. Adéla Hrdličková (školitel Ing. Jiří Suttnar, CSc.) - Stanovení 2-hydroxyglutarátu v plazmě pacientů s AML

 2. Josef Horák (školitelé MUDr. Pavel Vodička, CSc., Ing. Alena Opattová, PhD., prof. MUDr. Marie Černá, DrSc.) - Role dlouhých nekódujících RNA v patogenezi kolaterálního karcinomu

 3. Jakub Slezák (školitel prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D.) - Duplikácia ramus superficialis nervi radialis


Klinická sekce přednášky

 1. Barbora Kuchtová (školitelka MUDr. Bc. Jana Mrzílková, Ph.D.) - Traktografie bazálních ganglií u pacientů s Alzheimerovou chorobou

 2. Ekaterina Orlova (školitelka prof. RNDr. Ilona Hromadníková, Ph.D.) - First trimester screening of circulating exosomal miRNA and the evaluation of their potential to predict hypertensive diosrders

 3. Daniel Hlaváček (školitel prof. MUDr. Valér Džupa, CSc.) - Komplikace osteosyntézy zadního segmentu pánve iliosakrálními šrouby


Klinická sekce postery

 1. Jan Křemen (školitelka MUDr. Bc. Jana Mrzílková, Ph.D.) - Volumetry of insular cortex in diagnostics of AD

 2. Alexandra Morozova (školitelka MUDr. Yuliya Zaytseva, Ph.D.) - Comparative analysis of theory of mind tests in first episode psychosis patients

 3. Barbora Anna Petrovičová (školitel Mgr. Daniela Urbaczka Dudysová, MA) - akustická stimulace pomalovlnného spánku u zdravých mladších a starších osob a její vliv na konsolidaci deklarativní paměti


Postgraduální sekce přednášky

 1. MUDr. Elena Wildová (školitel prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.) - Kvantifikace inzulinové sekrece po podání syrovátkových proteinů u zdravých jedinců a u diabetiků 2.typu

 2. MUDr. David Šilhán (doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.) - Parietální atrofie na magnetické rezonanci mozku u Alzeheimerovy choroby s časným začátkem

 3. Mgr.Ing. Eva Fárková (školitelka PhDr. Jana Kopřivová, Ph.D.) - Role chronotypu a spánkové hygieny v léčbě obezity


Postgraduální sekce postery

 1. Ing. Miroslav Těšínský (školitel RNDr. Petr Heneberg, Ph.D.) - Glukokináza: gen ovlivňující jak diabetes, tak zhoubné bujení

 2. Mgr. Peter Zach (školitel MUDr. Tomáš Páleníček, Ph.D.) - 40Hz auditory steady state response u farmakologických modelů psychózy: předběžné výsledky

 3. Mgr. Helena Buchtová, Mgr. Krystina Maleninska (školitel RNDr. Štěpán Kubík, Ph.D.) - Maternal separation in rats as an animal model in schizophrenia


Bakalářská sekce - postery

 1. Bc. Andera Ondrušíková (školitelka PhDr. Marie Zvoníčková) - Činnost sestry koordninátorky na centrálním přijmu interních klinik ve FNKV


Bakalářská sekce - prezentace

 1. Lucie Žídková (školitelka Mgr. Petra Křížová, DiS.) - Dentální hygiena u pacientů s epidermolysis bullosa congenita

 2. Michaela Hajduková (školitel MUDr. Otakar Raška, Ph.D.) - 3D Moiré: The ralationship between jaw movement and body posture

 3. Filip Hrdlička (školitel MUDr. Jan Vacek, Ph.D.) - Testování posturální funkce dle dynamické neuromuskulární stabilizace u zdravých jedinců


Cena děkana

 • Aneta Muselová, Kateřina Šimánková (školitelka doc. MUDr. Olga Džupová, Ph.D.) – Neurologické komplikace infekční endokarditiy


Cena diváka

 • Ben Eden (školitelka PharmDr. Magdaléna Šustková, CSc.) – Nové syntetické drogy v ČR – dostupnost na trhu a užívání mezi studenty vysokých škol


Cena hlasujícího diváka

 • Zuzana Fellerová


Foto Ivo Barabáš
Foto Ivo Barabáš
Stejně jako v předchozích letech se nám podařilo zásluhou PhDr. Martiny Hábové zajistit číslo ISBN pro náš sborník abstraktů (tištěná verze: ISBN 978-80-87878-32-3; elektronická verze ISBN 978-80-87878-33-0).


Závěrem bych ráda zdůraznila, že letošní konference se koná v "osmičkovém roce", který se již v několika historických momentech ukázal důležitý z hlediska událostí pro Českou republiku. Proto jsme rádi, že v letošním roce máme možnost rovněž pořádat Studentkou vědeckou konferenci LF ČR a SR. Jedná se především o 100 let založení Československa, 670 let od založení Univerzity Karlovy a v neposlední řadě i 65 let od začátku výuky ve Vinohradském areálu. Rovněž i já osobně mám malé výročí z hlediska pořádání SVK na naší fakultě, protože v roce 2008 jsem převzala od doc. MUDr. Leo Kleina, CSc. pořádání konference a již tehdy mi byl velmi nápomocen MUDr. Peter Ivák, Ph.D. (v té době ještě student).


Chtěla bych touto cestou poděkovat všem studentům i absolventům, kteří se podíleli na organizaci konference i na jejím hladkém průběhu, především však MUDr. Josefu Fontanovi. Můj velký dík patří také PhDr. Martině Hábové a jejím kolegům za pomoc při tvorbě sborníku a zajištění čísla ISBN. Rovněž pak velký díl práce odvedli i všichni porotci, kteří s velkým nasazením hodnotili v průběhu celého dne jednotlivá vystoupení studentů. Neměli bychom také zapomínat na obětavost školitelů, kteří se věnují studentům při plnění jejich Studentské vědecké aktivity a prožívají s nimi jejich předkonferenční stres.


Děkujeme za účast a těšíme se na Vaše prezentace zase za rok!


Rovněž si Vás dovolujeme pozvat na Studentskou vědeckou konferenci lékařských fakult ČR a SR, kterou bude naše fakulta hostit ve dnech 17.-18. října 2018.


Přijďte podpořit studenty reprezentující naší fakultu!prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D

Proděkanka pro doktorské studium a studentskou vědeckou činnost

Koordinátorka SVKPoslední změna: 28. červen 2018 20:22 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor