• Aktuality

Aktuality

21. června 2024

Vyjádření 3. lékařské fakulty ke stížnostem na průběh 1. kola přijímacího řízení

Praha, 21. 6. 2024


Dne 13. 6. 2024 proběhlo 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku studia všeobecného lékařství a nelékařských zdravotnických oborů v obvyklé podobě písemných testů. Vzhledem k počtu uchazečů se přijímací zkoušky konaly v Kongresovém centru Praha. Po skončení 1. kola obdržel děkan fakulty e-mailem celkem 25 stížností na průběh přijímacího řízení. Naprostá většina těchto stížností se týkala stejného problému: fakultě vyčítaly skutečnost, že v průběhu 1. kola přijímacího řízení bylo umožněno uchazečům odcházet na WC a tím respektovat jejich fyziologické potřeby, a tedy i právo na důstojné zacházení.


Chápeme obavy z možného podvádění a ujišťujeme, že tato záležitost je pro nás prioritou. Stejně jako v minulých letech jsme i letos umožnili uchazečům během tříhodinových testů v případě potřeby navštívit toaletu. Jsme si vědomi toho, že tato praxe může vzbuzovat pochybnosti, ale považujeme ji za základní projev respektu fyziologickým potřebám uchazečů a zajištění férových podmínek pro všechny.


Abychom zamezili jakémukoliv podvádění, probíhaly odchody na toaletu pod dohledem našich pedagogů. Každý odchod byl zaznamenán, včetně přesného času odchodu i příchodu zpět, a uchazeči museli před odchodem odevzdat svůj rozpracovaný test. Důkladnou analýzou dat jsme navíc zjistili, že odchody na toaletu neměly žádný vliv na výsledky testů.


Přesto bereme vyjádřené obavy vážně a prověřili jsme všechny stížnosti, které nám v této souvislosti přišly. Žádné z nich se bohužel nezakládaly na konkrétních důkazech a ani naši pedagogové nezaznamenali během testů žádné podezřelé chování. Z opatrnosti jsme přesto podali trestní oznámení na neznámého pachatele v případě anonymního příspěvku na sociálních sítích, kde se někdo k podvádění zřejmě otevřeně hlásil. Vedení fakulty také kontaktovalo Kongresové centrum Praha s dotazem na možnost zhlédnout kamerové záznamy z průběhu psaní testů, tato žádost byla zamítnuta s poukazem na právní úpravu ochrany osobních údajů (GDPR) a absenci právního titulu pro předání záznamů.


Důvěra všech uchazečů o studium, členů akademické obce i veřejnosti je pro nás nesmírně důležitá. Přestože se naše interní šetření nesetkalo s potvrzením jakýchkoli pochybení, hledáme cesty, jak podobným situacím v budoucnu předcházet. Ve spolupráci s Univerzitou Karlovou proto pro příští rok zavedeme další opatření, která zajistí ještě více transparentní průběh přijímacího řízení a posílí důvěru v jeho regulérnost.


Dovolte nám seznámit Vás dále s některými statistikami, které z našeho šetření vyplynuly:


 • Do všech studijních programů fakulty bylo celkem přihlášeno 2893 uchazečů. V oboru všeobecné lékařství (kterého se stížnosti vyjma jedné týkají) do 2. kola postoupilo 696 uchazečů, kteří získali nejméně 55 bodů. Tato bodová hranice byla stejná jako v letech 2022 a 2023. Každý uchazeč, který dosáhl této bodové hranice postoupil do 2. kola. Přijato ke studiu bylo následně 237 osob, které splnily minimální celkový počet 121 bodů. K průběhu 2. kola nebyly do dnešního dne zaznamenány žádné stížnosti.

 • Pedagogický dozor v posluchárnách zajišťovali akademičtí pracovníci v počtu 5-6 na posluchárnu. Žádný z vedoucích poslucháren neuvedl, že by odcházelo neobvyklé množství

  osob a už vůbec ne po skupinkách, žádný z uchazečů nepoukázal na nedovolenou činnost někoho jiného v průběhu nebo po skončení testů. Dle protokolů u jediného uchazeče byl zaznamenán pokus o použití kalkulačky, ten však byl dozorujícím pedagogem zastaven, aniž by byla kalkulačka použita. Uchazeč byl za své chování napomenut.

 • Nejméně jednou odešlo na WC 15 % uchazečů. Pouze 0,2 % uchazečů odešla na WC v průběhu 3 hodin nepřetržitého psaní testů 2x. Nikdo neodešel 3x. Průměrný čas strávený uchazečem cestou na WC, pobytem na WC a cestou zpět do sálu činil necelé 3 minuty (přesně 179 sekund). Při porovnání úspěšnosti dvou skupin studentů (uchazeči s odchody na WC versus uchazeči bez odchodu na WC) nebyl zjištěn žádný rozdíl v úspěšnosti testů. Do druhého kola postoupilo 45 % studentů v obou skupinách (přesně to bylo 45,4 % a 44,8 %).

 • Organizace přijímacího řízení se provádí dlouhodobě nastaveným postupem, který nebyl v posledních sedmi letech měněn. Přímo v průběhu 1. kola přijímacího řízení neobdrželo vedení fakulty ani vedoucí jednotlivých poslucháren žádné informace k podezření z podvádění. Zajištění dozoru i evidence a regulace odchodů z místnosti na WC probíhalo stejně jako v předcházejících letech.


Závěrečné stanovisko vedení 3. LF UK:


 1. Fakulta vnímá připomínky k přijímacímu řízení velmi vážně a informace zaslané děkanovi fakulty, týkající se možného podvádění při písemné části přijímací zkoušky byly důkladně prověřeny. Žádné pochybení nebylo zjištěno.

 2. Bodová hranice pro postup do 2.kola byla stanovena na stejnou úroveň jako v letech 2022 a 2023 (55 bodů). Žádný uchazeč, který do 2. kola nepostoupil, tak nemohl být poškozen.

 3. Přijímací řízení proběhlo podle stejných pravidel (včetně povolení odchodu na WC) jako v minulých 7 letech. Studenti se k odchodu na WC registrují, před odchodem odevzdají dozoru svůj rozpracovaný test a fakulta má detailní přehled, kolik studentů a jak dlouhý čas strávili mimo testový sál. Ve všech zkušebních místnostech byl zajištěn pedagogický dozor zkušenými akademickými pracovníky.

 4. Fakulta dlouhodobě prosazuje vstřícnost ke studentům. Součástí tohoto přístupu je i umožnění vykonání fyziologické potřeby na WC v průběhu tříhodinového přijímacího řízení. Jen tímto přístupem je možné zajistit plnohodnotný respekt k lidské důstojnosti a rovnosti v právech, jak traktuje Ústavní pořádek ČR.

 5. S ohledem na formální postupy budou individuální uchazeči (kteří podali stížnost emailem) vyzváni, aby podali standardní cestou odvolání proti rozhodnutí o přijetí / nepřijetí. Fakulta bude všechny konkrétní skutečnosti uvedené v písemných odvoláních (stejně jako v předcházejících letech) důkladně prověřovat.

 6. I přesto, že interním šetřením nedošlo k potvrzení tvrzených pochybení, fakulta učiní v příštím akademickém roce taková opatření, aby k jakýmkoliv pochybnostem nedocházelo, a to ve spolupráci s vedením Univerzity Karlovy.


Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.

Děkan 3. LF UK


Vyjádření ke stažení


Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor