• Aktuality

Aktuality

14. června 2024

Předběžné vyjádření 3. lékařské fakulty k několika stížnostem na průběh 1. kola přijímacího řízení

Praha, 14. 6. 2024 v 7:30 hodin


Dne 13. 6. 2024 proběhlo 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku studia všeobecného lékařství a nelékařských zdravotnických oborů na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Do všech studijních programů fakulty bylo celkem přihlášeno 2893 uchazečů. Vzhledem k tomuto počtu se přijímací zkoušky konaly v Kongresovém centru Praha. V oboru všeobecné lékařství (kterého se stížnosti vyjma jedné týkají) do 2. kola postoupilo 696 uchazečů. kteří získali nejméně 55 bodů. Tato bodová hranice byla stejná jako v létech 2022 a 2023.


V průběhu večera obdržel děkan fakulty emailem od uchazečů (či údajných uchazečů - v některých případech jméno pod emailem nesouhlasí se žádným jménem v seznamu uchazečů) 14 stížností na průběh 1. kola přijímacího řízení. Všechny tyto stížnosti se týkaly stejného problému. Fakultě vyčítaly skutečnost, že v průběhu 1. kola přijímacího řízení bylo umožněno uchazečům odcházet na WC a tím respektovat jejich fyziologické potřeby, a tedy i právo na důstojné zacházení. Všichni stěžující předpokládali, že odchod na WC se rovná podvodu, neboť si tam dotyční zjišťují správné odpovědi např. na ukrytém mobilním telefonu. Žádná ze stížností však není natolik konkrétní, aby bylo možno vyslovit podezření na podvod u konkrétního uchazeče.


Vedení fakulty (děkan, proděkan pro studium a mnoho dalších pracovníků) se situací začalo ihned zabývat a děkan fakulty ihned informoval rektorku Univerzity Karlovy. V průběhu večera bylo pak zjištěno, že výzvu ke stížnostem napsala na sociálních sítích osoba, která nebyla mezi uchazeči, a stížnosti se začaly objevovat až po této výzvě na sociálních sítích. Některé stížnosti dokonce jsou psány tak, že je patrné, že stěžující sám podvod neviděl, ale slyšel o něm vyprávět či četl o něm na sociálních sítích.


Pedagogický dozor v posluchárnách zajišťovali akademičtí pracovníci v počtu 5-6 na posluchárnu. Jejich úkolem byla iniciální instrukce a následně dozor na průběh testů. Všichni vedoucí pedagogové poslucháren uvedli, že součástí úvodních informací byly pokyny, aby uchazeči vypnuli mobilní telefony a telefony i chytré hodinky uložili do zavazadel mimo pracovní prostor. Odchody na WC byly možné s tím, že uchazeči odevzdají rozepsaný test pedagogickému dozoru – čas odchodu na WC i příchodu zpět se eviduje. Žádný z vedoucích poslucháren neuvedl, že by odcházelo neobvyklé množství osob a už vůbec ne po skupinkách, žádný z uchazečů nepoukázal na nedovolenou činnost někoho jiného v průběhu nebo po skončení testů. Všichni pedagogové kategoricky odmítají, že by někdo opisoval z mobilního telefonu během psaní testů.


Organizace přijímacího řízení se provádí dlouhodobě nastaveným postupem, který nebyl v posledních sedmi letech měněn. V průběhu přijímacího řízení neobdrželo vedení fakulty ani vedoucí jednotlivých poslucháren žádné informace k podezření z podvádění. Zajištění dozoru i evidence a regulace odchodů z místnosti na WC probíhalo stejně jako v předcházejících letech.


Přes poněkud zvláštní způsob vzniku série stížností (popsaný výše) se vedení fakulty situací dále vážně zabývá. Ve dnech 14. - 17. 6. 2024 probíhá 2. kolo přijímacího řízení. Konečné stanovisko ke stížnostem fakulta zaujme po skončení celého přijímacího řízení, tedy ve dnech 18. - 21. 6. 2024.


Předběžné stanovisko, které slouží k uklidnění situace rozbouřené na sociálních sítích výše uvedeným způsobem, vydává fakulta však ihned, tj. před zahájením 2. kola přijímacího řízení:


  1. Fakulta neporušila žádné předem zveřejněné pravidlo pro průběh přijímacího řízení. Přijímací řízení probíhá podle stejných pravidel (včetně povolení odchodu na WC) jako v minulých letech. Studenti se k odchodu na WC registrují a fakulta má přehled, kolik studentů a jak dlouhý čas strávili mimo testový sál.

  2. Fakulta dlouhodobě prosazuje vstřícnost ke studentům. Součástí tohoto přístupu je i umožnění vykonání fyziologické potřeby na WC v průběhu tříhodinového přijímacího řízení. Jen tímto přístupem je možné zajistit plnohodnotný respekt k lidské důstojnosti a rovnosti v právech, jak traktuje Ústavní pořádek ČR.

  3. Bodová hranice pro postup do 2. kola byla stanovena na stejnou úroveň jako v letech 2022 a 2023 (55 bodů) a tudíž samozřejmě byla stanovena předtím, než se objevila první stížnost.

  4. Fakulta vnímá připomínky k přijímacímu řízení velmi vážně a informace zaslané děkanovi fakulty celkem 14 uchazeči během včerejšího dne týkající se možného podvádění při písemné části přijímací zkoušky dále důkladně prověřuje. S ohledem na formální postupy budou individuální uchazeči (kteří podali stížnost) rovněž vyzváni, aby podali standardní cestou odvolání proti rozhodnutí o přijetí / nepřijetí.

  5. S ohledem na princip opatrnosti 3. LF UK po ukončení přijímacího řízení zváží případné změny (zpřísnění) zavedených procesů pro přijímací řízení v roce 2025.


Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.

Děkan 3. LF UK


Předběžné vyjádření ke stažení


Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor