• Aktuality

Aktuality

31. května 2024

Prohlášení Asociace děkanů lékařských fakult České republiky k negativnímu vývoji financování výuky lékařství a dalších zdravotnických oborů


Asociace děkanů lékařských fakult v ČR (ADLF) se zasazuje za zlepšení podmínek pro vysoké školství v České republice a plně podporuje navýšení finančních prostředků pro vysoké školy, a to zejména v těch oblastech vzdělávání, kde je společenská potřeba absolventů největší.


Lékařské fakulty dlouhodobě čelí poklesu zájmu kvalifikovaných lékařů o práci při výchově a vzdělávání budoucích zdravotníků, neboť mzdy srovnatelně kvalifikovaných kolegů ve zdravotnických zařízeních jsou nyní na dvojnásobné (někdy až na trojnásobné) výši oproti mzdám na lékařských fakultách. Propastný rozdíl v odměňování mezi akademickým prostředím a zdravotnickou praxí tak nepochybně bude mít dlouhodobý dopad na kvalitu vzdělávání budoucích lékařů a v důsledku na pokles kvality zdravotní péče. Navíc (vedle rozevírajících se mzdových „nůžek“ mezi lékařskými fakultami a zdravotnickými zařízeními) v posledních letech nedošlo k reálnému nárůstu financování univerzit tak, aby to alespoň zmírnilo vliv vysoké inflace. Reálně tedy příjmy univerzit klesají. Některé lékařské fakulty jsou nuceny kvůli tomu zvažovat personální redukci.


Lékařské fakulty se zároveň potýkají s rostoucím tlakem na zvyšování počtu absolventů, aby byl zajištěn dostatečný počet zdravotnických pracovníků v budoucnu. Vzhledem k demografickému vývoji a stárnutí populace v ČR je tento problém stále akutnější. Přes jistou snahu státu o navýšení kapacit pro výuku a podporu vloženou do infrastruktury bohužel stále nejsou zajištěny dostatečné prostředky na konkurenceschopné ohodnocení našich pedagogů. Aby lékařské fakulty i nadále mohly plnit svoji vzdělávací roli, musí na nich vyučovat špičkoví a plně erudovaní specialisté. Pokud stát dovolí, aby mzdy na fakultách byly hluboko pod úrovní mezd ve zdravotnictví, bude logickým důsledkem odchod kvalitních pedagogů z pozic učitelů do lékařských praxí, a to povede k poklesu kvality výuky na lékařských fakultách. Tento vývoj by v delším horizontu dokonce mohl ohrozit samu existenci lékařských fakult, neboť pro nedostatek kvalifikovaných odborníků by mohly přijít o akreditaci ke vzdělávání budoucích lékařů. Takový katastrofický vývoj může (pokud se brzy nepřijmou razantní nápravná opatření) nastat v horizontu cca 10 let. To by v kontextu se stárnutím populace vedlo k mimořádně dramatickému zhoršení kvality i dostupnosti lékařské péče v České republice kolem roku 2035.


Zdůrazňujeme potřebu komplexního a strategického přístupu k financování medicínského vzdělávání, který by reflektoval specifické nároky a výzvy, kterým čelíme. Za klíčové považujeme, aby mzdy na lékařských fakultách byly porovnávány (a paralelně zvyšovány) podle mezd ve zdravotnictví.Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor