• Aktuality

Aktuality

22. února 2023

Nabídka ubytování na Hlávkově koleji


Podobně jako v minulých letech, v souladu s nadační listinou „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“ a příslušnou smlouvou, uzavřenou mezi touto nadací a ČVUT, bude pro Univerzitu Karlovu vyhrazeno v tomto roce 60 míst na Hlávkově koleji. Tato místa jsou určena pro studenty doktorských studijních programů nebo mladých akademických či vědeckých pracovníků (i těch, kteří pracují v ústavech Akademie věd ČR), kteří dle výše zmíněné smlouvy dosahují výborných studijních nebo vědeckých a pedagogických výsledků, jsou nemajetní, nemají byt v Praze a nejsou podnikateli. Zároveň lze předkládat i žádosti o ubytování, které se týkají studentů magisterských a bakalářských studijních programů (v tomto případě je třeba výborný prospěch doložit výpisem studijních povinností, včetně hodnocení). Počet zahraničních žadatelů nesmí překročit 10 % z počtu podaných žádostí. Odůvodnění (doporučení) žádostí musí být v souladu s již zmíněnými principy.


Věnujte, prosím, odpovídající pozornost této žádosti a zajištění informovanosti cílové skupiny studentů a studentek (včetně studentů a studentek hlásících se do doktorských studijních programů). Nepochybujeme o tom, že na vaší fakultě je dostatečný počet vhodných kandidátů a kandidátek pro tuto výběrovou kolej.


Žádosti podepsané děkanem příslušné fakulty je třeba doručit na rektorát UK (Odbor pro studium a záležitosti studentů) či elektronicky k rukám ing. Richarda Jiráska ), na kterého je též možno se obracet s případnými dotazy, do 14.04.2023. Vzor přihlášky v elektronické podobě naleznete na https://www.cvut.cz/formulare-ke-stazeni


Upozorňuji, že podle našich informací budou výše uvedené limity, týkající se především počtu žádostí zahraničních studentů a studentek, ze strany organizátorů striktně dodržovány. Uvědomuji si, že v případě sídla fakulty mimo Prahu může být tato nabídka využita studenty a studentkami jen v ojedinělých případech, pokládám ale za účelné Vás o ní informovat.


Další informace o možnostech ubytování na http://www.lf3.cuni.cz/3LF-304.html.

Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor