• Aktuality

Aktuality

4. září 2015

Vyhlášení 22. ročníku Bolzanovy ceny

Rektor Univerzity Karlovy v Praze vyhlásil 22. ročník soutěže Bolzanovy ceny. Bolzanova cena je prestižní cenou Univerzity Karlovy a uděluje se studentům za mimořádně objevné práce s vynikajícím tvůrčím obsahem a zpravidla s interdisciplinárním tematickým přesahem. Jedná se o soutěž o nejlepší práci bez ohledu na stupeň studijních programů (bakalářský, magisterský, doktorský). Cena je udělována ve třech kategoriích podle oborových oblastí: v kategorii společenskovědní včetně teologických oborů, kategorii přírodovědné a kategorii lékařské. Soutěž se řídí Opatřením rektora č. 17/2008, Statut Bolzanovy ceny, ve znění opatření rektora č. 13/2013 http://www.cuni.cz/UK-2912.html


V rámci této soutěže se předkládají práce, které jsou zpracované v akademickém roce 2014/2015 (tj. práce v tomto období dokončená či publikovaná, u kvalifikačních prací v tomto období obhájená).


Přihlášky do této soutěže přijímá odd. adm. vědy a výzkumu 3. LF UK do 30. září 2015.


Přihláška musí obsahovat: titul, jméno, příjmení, datum narození a osobní číslo kandidáta, název soutěžní práce, školící pracoviště, název studijního programu a oboru, typ studijního programu. Současně s přihláškou kandidát předá: 1x práci v tištěné podobě, 1x práci v elektronické podobě (CD, případně Id zveřejněné práce v repozitáři), 1x posudky v elektronické podobě (CD, případně Id zveřejněné práce v repozitáři), 1x posudky v tištěné podobě, odborný životopis a seznam publikací (zejména u doktorandů) víze na http://www.cuni.cz/UK-381.htmlSdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor