• Aktuality

Aktuality

23. června 2021

Odešel doc. MUDr. Jan Mareš

Dne 21. června 2021 nás ve věku nedožitých 73 let navždy opustil doc. MUDr. Jan Mareš, CSc.


Doc. Jan Mareš přišel na naši fakultu v roce 1998 jako vedoucí oddělení patologické fyziologie Ústavu normální, patologické a klinické fyziologie a v letech 2015-2018 se stal přednostou tohoto ústavu. Tím se stal z fyziologa patofyziolog. Fyziologii učil dlouhá léta na Fyziologickém ústavu 1. lékařské fakulty na Albertově, čímž navázal na tradici svého dědečka. Vynikající český fyziolog prof. MUDr. František Mareš, byl dlouholetým přednostou Fyziologického ústavu na Albertově, rektorem Univerzity Karlovy a také senátorem.


Doc. Jan Mareš byl s budovou Ke Karlovu 4 a jejím geniem loci, jak on sám říkal, spojen již od svých studentských let. Sám na tuto dobu vzpomínal takto: „V tom, že jsem přešel z první fakulty, hráli roli nejen přátelé Richard Rokyta a Michal Anděl a to, že moje manželka tuto fakultu absolvovala, ale i ve velké míře budova, kde jsem začínal. Dům Ke Karlovu 4 je neogotická stavba o níž se můžeme přít, zda je krásná či ošklivá. Rozhodně má velký význam pro fyziologické vědy a i pro mne osobně. Tato budova by si možná zasloužila název „U všech fyziologií“, tak, jako je dům U modré lišky či U housliček. Já jsem se setkal s geniem loci této stavby v roce 1966 krátce po nástupu ke studiu na Pediatrické fakultě (2. LF), kdy jsem se stal pomocnou vědeckou silou v Ústavu výzkumu vývoje dítěte pod dozorem Pavla Mareše (dnes profesora a emeritního přednosty patofyziologie 3. LF). Laboratoř neurovědní a kardiologické části byla umístěna ve velké místnosti v suterénu, tam, kde je dnes praktikárna fyziologie. Sešel jsem se tam s Bóďou Ošťádalem a Karlem Rakušanem, Martinem Vízkem a Honzou Hergetem.


Doc. Mareš, jak již bylo sděleno vyzrál jako fyziolog na Fyziologickém ústavu Fakulty všeobecného lékařství jako žák prof. Jílka. Později velmi úzce spolupracoval s dalším přednostou tamního ústavu, doc. Trojanem. Velmi významná byla jeho vědecká spolupráce s prof. MUDr. Pavlem Marešem, DrSc. na problematice epilepsie. V té době byl jedním z prvních, kteří se zabývali „kindlingem“ a v této oblasti dosáhl několika významných priorit. V 90. letech se začal intenzivně věnovat (bohužel nebo bohudík) výuce a svou vědeckou práci upozadil. Vrátil se k ní až po příchodu na Ústav patologické fyziologie 3.LF UK. Postupně začal znovu bádat a zaměřil se na vývojovou epileptologii ve vztahu k hypoxickým stavům a možným dalším příčinám, které mohou epileptologenezi ovlivňovat. I nadále však preferoval výuku nad výzkumem.


S Doc. Marešem odešel významný reprezentant České fyziologie. V letech 2001 – 2008 byl předsedou České fyziologické společnosti a současně národním delegátem FEPS (The Federation of European Physiological Societies). Byl dlouholetým šéfredaktorem časopisu Československá fyziologie a rovněž členem dvou komisí oborových rad s největším počtem postgraduálních studentů: OR Fyziologie a patofyziologie člověka a OR Neurovědy. V obou velmi intenzivně pracoval a oponoval velké množství dizertačních prací.


Kdo znal doc. Mareše až v pokročilém věku, kdy bojoval s množstvím zdravotních problémů, těžko asi uvěří, že byl v mládí úspěšným sportovcem. Především dlouho a rád hrál basketbal a fotbal. Bohužel ze zdravotních důvodů musel tyto aktivity přerušit, ale sportovní duch mu stále zůstal.


Jan Mareš byl velice přátelský a nekonfliktní člověk, s kterým se dobře povídalo a s kterým nikdy nebyla nuda. Pro svoji vlídnou a laskavou povahu měl mnoho přátel, kterým bude velmi chybět.


Milý Honzo, přejeme Ti za všechny spolupracovníky z Karlova lehké odpočinutí.

Budeš nám scházet, ale v našich vzpomínkách zůstaneš.Kolegové z Ústavu fyziologie a Ústavu patofyziologie


Parte ke stažení


Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor