• Aktuality

Aktuality

4. května 2020

Prof. Tůma úspěšně publikuje v časopise Food Chemistry


Publikace autorů z Ústavu hygieny a Ústavu lékařské biofyziky 3.LF UK:

Tůma P., Sommerová B., Daněček V.: On-line coupling of capillary electrophoresis with microdialysis for determining saccharides in dairy products and honey, Food Chemistry 2020, 308, 126362, 1-5. IF2018 5,399


V předním časopise z oblasti chemie potravin Food Chemistry (IF 5,399), který je ve všech třech kategoriích dle WOS v prvním decilu, vychází původní vědecká práce s názvem: „On-line spojení kapilární elektroforézy s mikrodialýzou pro stanovení sacharidů v mléčných výrobcích a medu“. Stanovení volné sacharózy, laktózy, galaktózy, glukózy a fruktózy v jogurtech, mléce a medu bylo provedeno pomocí on-line spojení kapilární elektroforézy a mikrodialýzy. Mléčné výrobky jsou 50 krát ředěny vodou a vzorkovány pomocí laboratorně vyrobené mikrodialyzační sondy. Mikrodialyzát je přiváděn ke vstupu do elektroforetické kapiláry a spojení je realizováno pomocí polydimethylsiloxanové (PDMS) křížové spojky pracující v režimu flow-gating interface. Elektroforetická analýza je prováděna v základním elektrolytu o složení 50 mM NaOH (pH 12,6), separace pěti sacharidů je dosaženo za 3,5 min, s limity detekce od 0,7 mg/L pro galaktózu po 2,2 mg/L pro laktózu; počet separačních pater se pohybuje v rozmezí od 176000 pater/m pro glukózu po 326000 pater/m pro galaktózu; RSD pro deset po sobě následujících analýz ovocného jogurtu je 0,2 % pro migrační čas a 4,4 – 7,6 % pro plochu píku. Vyvinutá on-line technika byla použita pro kvantitativní i kvalitativní analýzu sacharidového složení ovocných a bílých jogurtů, mléka a medů.


Hlavní předností této techniky je přímé a velmi jednoduché stanovení základních sacharidů v komplexních matricích jakými jsou mléčné výrobky. Do potraviny je vložena miniaturní mikrodialyzační sonda, která zajistí odběr vzorku a ten je on-line analyzován prostřednictvím kapilární elektroforézy.


Zvláštní poděkování patří panu Václavu Daněčkovi, který vyrobil elektronický přepínač mezi externím ventilem a elektroforetickým přístrojem.


Obr. 1: Schéma pro on-line spojení mikrodialýzy s přístrojem kapilární elektroforézy realizované prostřednictvím Flow-Gating interface vyrobeného z PDMS křížové spojky.
Obr. 1: Schéma pro on-line spojení mikrodialýzy s přístrojem kapilární elektroforézy realizované prostřednictvím Flow-Gating interface vyrobeného z PDMS křížové spojky.Plný text je dostupný na stránce: https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2020.126362Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor