Jak na zahraniční služební cestu

  1. Zaměstnanec, který je vysílán na pracovní cestu do zahraničí, je povinen s předstihem nejméně 15 pracovních dnů předložit na referát pro zahraniční styky návrh na zahraniční cestu na předepsaném formuláři - ke stažení na http://www.lf3.cuni.cz/3LF-48.html#zahranicni

  2. Návrhy na zahraniční pracovní cestu předkládá referát pro zahraniční styky ekonomickému oddělení k odsouhlasení financování, návrhyv přímé souvislosti s řešením projektů vědy a výzkumu ještě na oddělení administrativy vědy a výzkumu k odsouhlasení se schváleným projektem. Zahraniční pracovní cesta může být financována buď z prostředků na vědu a výzkum, z prostředků fakulty nebo zcela financována sponzorem. V návrhu musí být vyplněny všechny údaje a cesta musí být schválena přímým nadřízeným. Součástí návrhu je program akce, ze kterého vyplývá přesný začátek a konec akce, pokud obsahem pracovní cesty zaměstnance je účast na konkrétní akci.

  3. Proděkan pro zahraniční styky předkládá návrh k projednání na nejbližší kolegium děkana. Následující pracovní den po projednání návrhu v kolegiu děkana oznámí referát pro zahraniční styky e-mailem zaměstnancům, kterých se pracovní cesta týká, zda byla cesta schválena, případně za jakých podmínek. Požaduje-li zaměstnanec zálohu na zahraniční pracovní cestu, dohodne neprodleně její výši a termín vyzvednutí s pokladní 3. LF.

  4. Zaměstnanec 3.LF UK, který má zároveň uzavřen pracovní poměr s FNKV, přičemž vysílajícím zaměstnavatelem je pouze 3. LF UK, předkládá řádně vyplněný formulář návrhu na zahraniční pracovní cestu současně ve dvou vyhotoveních referátu pro zahraniční styky. Po schválení zahraniční cesty a po projednání v kolegiu děkana, předá zaměstnanec jedno vyhotovení schváleného cestovního příkazu sekretariátu ředitele FNKV.

  5. Do deseti pracovních dnů po skončení pracovní cesty předá zaměstnanec na referát pro zahraniční styky cestovní zprávu schválenou přímým nadřízeným, která je zde zaevidována, předložena kolegiu děkana k doporučení a následně založena. Současně se zprávou předává zaměstnanec do pokladny všechny potřebné doklady pro vyúčtování zahraniční pracovní cesty a pro vyúčtování poskytnuté zálohy. Pokladní připraví do deseti pracovních dnů (od předání všech potřebných dokladů zaměstnancem) konečné finanční vyrovnání zahraniční cesty, které bude po schválení tajemnicí fakulty provedeno ve stanovených pokladních hodinách.

  6. Písemnosti týkající se zahraničních pracovních cest zcela hrazených sponzorem se zakládají v referátu pro zahraniční styky.Poslední změna: 23. říjen 2015 08:47 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor