• SVK 2019 zná svoje vítěze

SVK 2019 zná svoje vítěze


Zpráva o Studentské vědecké konferenci 2019

Dne 21. května 2019 se konala na 3. LF UK Studentská vědecká konference.


V letošním roce jsme měli dvě zvané přednášky:


 • Přednosta Neurochirurgické a neuroonkologické kliniky 1. LF UK a ÚVN prof. MUDr. Vladimíra Beneše, DrSc, měl přednášku na téma „Neurochirurgie - léčba, věda, výzkum, výuka“.


 • Druhou z přednášek, na kterou obyčejně zveme některého z našich čerstvě jmenovaných či habilitovaných pedagogů, měl doc. MUDr. Petr Toušek, Ph.D. z III. interní-kardiologické kliniky 3.LF UK a FNKV s názvem „Vývoj v epidemiologii a moderní léčbě akutních koronárních syndromů“.


Účastníci i diváci SVK 2019 měli k dispozici i bohatý interaktivní doprovodný program organizovaný přímo studenty ve spolupráci s Anatomickým ústavem 3. LF a Aesculap academy. K vyzkoušení byly tři stanoviště virtuální reality, kde se zájemci mohli podívat do různých orgánů lidského těla z pohledu krvinky. Ocitli se tak přímo uprostřed srdce a mohli detailně studovat nejen jeho anatomii. Zájemci o chirurgii si mohli vyzkoušet dva laparoskopické trenažery, či chirurgické šití na umělé kůži vyrobené studenty 3. LF. Součástí doprovodného programu byl také volný přístup k anatomage table, na kterém mohli zájemci volně procházet anatomickými řezy lidského těla. V neposlední řadě mohli návštěvníci vyhrát ceny od Univerzity Karlovy ve vědomostních kvízech.


V letošním roce bylo přihlášeno na SVK 97 prací. Práce byly rozděleny do 8 kategorií – po 4 (bakalářská, teoretická, klinická a postgraduální) přednáškových a 4 posterových sekcích.

Přednášky

 • Bakalářská sekce - 9

 • Pregraduální teoretická sekce – 10

 • Pregraduální klinická sekce – 10

 • Postgraduální sekce – 10


Postery

 • Bakalářská sekce - 9

 • Pregraduální teoretická sekce – 11

 • Pregraduální klinická a bakalářská sekce – 21

 • Postgraduální sekce – 17

Komise

Vystoupení studentů letos hodnotily odborné komise v následujícím složení:


 • Komise pro rozdělení příspěvků: Prof. Pavel Kalvach, Prof. Jan Kovář, Prof. Richard Rokyta

 • Bakalářská sekce - přednášky: doc. Anna Yamamotová, doc. Alexander Martin Čelko, RNDr. Jitka Riedlová

 • Bakalářská sekce - postery: Mgr. Hana Svobodová, Mgr. Marek Vácha, doc. Jolana Rambousková

 • Teoretická sekce - přednášky: doc. Miloslav Franěk, PharmDr. Magdaléna Šustková, MUDr. Jana Mrzílková

 • Teoretická sekce - postery: Mgr. Lenka Rossmeislová, Doc. Jan Trnka, Doc. Petr Zach

 • Klinická sekce - přednášky: prof. Zuzana Moťovská, doc. Pavel Kraml, MUDr. Peter Ivák

 • Klinická sekce - postery: prof. Ivana Štětkářová, doc. František Duška, prof. Lucie Bankovská-Motlová

 • Postgraduální sekce - přednášky: prof. Eva Samcová, prof. Josef Stingl, prof. Lukáš Rob

 • Postgraduální sekce - postery: prof. Tomáš Kozák, doc. Aleš Bartoš, prof. Ivan Rychlík


Prezentující studenti byli hodnoceni podle předem definovaných kritérií body 1-10, kde 1 je nejhorší a 10 nejlepší ohodnocení. Maximální počet bodů od jednoho hodnotitele byl 30. Body všech členů komise pak byly sečteny a na základě dosaženého bodového ohodnocení bylo stanoveno pořadí pro každou sekci zvlášť.


Ve všech sekcích bylo finančně oceněno 1.-3. místo s finanční odměnou ve výši: 1. místo 10 000,- Kč, 2. místo 5 000,- Kč a 3. místo – 2 000,- Kč. Kromě cen určených odbornými komisemi, byla podobně jako v předchozích letech udělena i cena děkana v hodnotě 10 000,- Kč. Kromě toho vítězové obdrželi věcné dary: odborné knihy, knihu QBFFFS, propagační materiály IKEM a propagační materiály 4EU+. Dalším, méně formálním oceněním byla cena diváka. Všichni zúčastnění měli možnost hlasovat pro jakoukoli přednáškovou či posterovou prezentaci pomocí mobilní aplikace Best Talk, která se ukázala jako velmi atraktivní pro studenty. Vítěz zvolený diváky, stejně tak jako vylosovaný hlasující divák, obdrželi iPAD. Finanční ocenění, stejně jako zajištění celé konference bylo dotováno z projektu Specifický výzkum (260389/SVV/2019), který se nám podařilo získat od Univerzity Karlovy.


Výsledky

Umístění na předních místech jednotlivých sekcí bylo následující:


Bakalářská sekce - postery

 • Adriana Šulíková (Vedoucí práce: MDDr. Diana Sádovská) - Pacient léčený bisfosfonáty v péči dentální hygienistky

 • Markéta Klusová, DiS. (Vedoucí práce: doc. MUDr. Eva Gojišová) - Stav chrupu a parodontu u studentů 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy

 • Ing. Eva Stibor (Vedoucí práce: doc. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D.) - Vliv vertikálního zatížení nohy v baletních špičkách na formování aker dolních končetin


Bakalářská sekce - prezentace

 • Marie Klabanová (Vedoucí práce: Mgr. Petra Křížová, DiS.) - Orální zdraví u seniorů

 • Eva Lieblová (Vedoucí práce: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.) - Profylaktické podávání antibiotik u plánovaných operačních výkonů

 • Veronika Žejdlová (Vedoucí práce: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.) - Monitoring hygieny rukou dle guidelines a doporučení WHO


Teoretická sekce - prezentace

 • Anna Šuláková, Bára Zapletalová (Vedoucí práce: MUDr. Jan Hrudka, Ph.D.) - Korelace nádorového buddingu s mutací genů KRAS u kolorektalního karcinomu a prognostický význam

 • Jiří Pavlacký (Vedoucí práce: RNDr. Robert Dobrovolný PhD.) - Optimalizace diferenciace IPSC-derivovaných kardiomyocytů pacientů s vzácnými dědičnými poruchami

 • Nikola Šotolová (Vedoucí práce: MUDr. Jan Hrudka, Ph.D.) - Morfologické změny myokardu oušek srdečních síní u pacientů s fibrilaci síní


Teoretická sekce - postery

 • Mgr. Jiří Gregor (Vedoucí práce: doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc., RNDr. Milan Kožíšek, Ph.D.) - Strukturní a termodynamická analýza vzniku rezistence influenza a viru k inhibitoru VX-787

 • Martin Klíma (Vedoucí práce: doc. RNDr. Ing. Petr Tůma, Ph.D.) - Počítačové simulace proudění v mikrofluidních analytických technikách

 • Dominik Gardáš (Vedoucí práce: Ing. Daniela Šimčíková, RNDr. Petr Heneberg, Ph.D.) - Příprava buněčných linií s přerušeným genem pro hexokinasu 1 pomocí technologie CRISPR/CAS9


Klinická sekce přednášky

 • Jan Mizner (Vedoucí práce: MUDr. Karol Čurila, Ph.D.) - Stimulace Hisova svazku – její úskalí a identifikace prediktorů úspěchu výkonu

 • Natalia Marhefková (Vedoucí práce: MUDr. Jan Gojda, Ph.D., doc. MUDr. Jan Trnka, Ph.D., Moustafa Gamal Eldin Mahmoud Elkalaf, M.B.B.Ch., Ph.D.) - Parametre mitochondriálnej respirácie leukocytov pred a po intervencii nízkosacharidovej stravy

 • Bc. Dávid Nahalka, Tomáš Bartes (Vedoucí práce: MUDr. Alžběta Blanková, MUDr. Jiří Karásek) - Problematika poranění v souvislosti s KPR


Klinická sekce postery

 • Tereza Pitašová, Andrea Doubková (Vedoucí práce: MUDr. Jiří Karásek, MUDr. Alžběta Blanková) - Poranění sdružená s mechanizovanou srdeční masáží v rámci rozšířené kardiopulmonální resuscitace

 • Tomáš Hráček, Zuzana Kohútová, Jan Daniel Klimeš (Vedoucí práce: MUDr. Jan Hajer, Ph.D.) - Endoscopická submucosální disekce a její role v terapii residuálních či rekurentních adenomů

 • Ester Trnková (Vedoucí práce: prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc.) - Cirkulující nádorové buňky (CTCS) adenokarcinomu pankreatu


Postgraduální sekce přednášky

 • MUDr. Ondřej Fabián (Vedoucí práce: prof. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D., doc. MUDr. Jiři Bronsky, Ph.D.) - Fekální hladiny kalprotektinu oproti tkáňovým lépe predikují komplikace u dětí s ulcerózní kolitidou

 • MUDr. Ľudmila Verešpejová (Vedoucí práce: doc. MUDr. Martin Chovanec, Ph.D., doc. Ing. Jan Mareš, Ph.D., Ing. Jan Kohout) - Funkce lícního nervu a chirurgie nádorů příušní žlázy

 • MUDr. David Šilhán (Vedoucí práce: doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.) - Vizuální škála atrofie hipokampů na magnetické rezonanci mozku pro diagnostiku Alzheimerovy nemoci


Postgraduální sekce postery

 • MUDr. Kateřina Trnková (Vedoucí práce: doc. MUDr. Martin Chovanec, Ph.D.) - Hodnocení vestibulární kompenzace při využití prehabituace při chirurgii vestibulárního Schwannomu

 • MUDr. Pavel Látal (Vedoucí práce: MUDr. Martin Kloub, Ph.D.) - Miniinvazivní odběr spongiózních štěpů v traumatologické indikaci-experimentální část studie

 • MUDr. Minh Duc Trinh (Vedoucí práce: doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D.) - Vliv setrvalé hypoxie na genovou expresi vápníkových kanálů v sarkoplazmatickém retikulu


Cena děkana

 • Eva Lieblová (Vedoucí práce: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.) - Profylaktické podávání antibiotik u plánovaných operačních výkonů


Cena diváka

 • MUDr. Jakub Fuksa (Vedoucí práce: doc. MUDr. Martin Chovanec, Ph.D.) - Klinická anatomie zvratného nervu v chirurgii štítné žlázy


Cena hlasujícího diváka

 • Oleksiy Antonov


Všem výhercům gratulujeme!


Stejně jako v předchozích letech se nám podařilo zásluhou PhDr. Martiny Hábové zajistit číslo ISBN pro náš sborník abstraktů (tištěná verze: ISBN 978-80-87878-38-5; elektronická verze ISBN 978-80-87878-39-2).


Chtěla bych touto cestou poděkovat všem studentům i absolventům, kteří se podíleli na organizaci konference i na jejím hladkém průběhu, jmenovitě pak MUDr. Josefu Fontanovi, Tomáši Sychrovi, Kateřině Grygarové, Radku Štefelovi, Jakubu Slezákovi a MUDr. Jakubu Fuksovi. Nicméně součástí organizačního týmu je mnoho dalších studentů, bez nichž by naše konference nebyla tak úspěšná.


Tak zase za rok!prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D

Proděkanka pro doktorské studium a studentskou vědeckou činnost

Koordinátorka SVK


Fotografie z akce


Poslední změna: 30. květen 2019 14:15 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor