• Pamětní medaile 3. LF UK putuje na Ústav ošetřovatelství a Neurochirurgickou kliniku

Pamětní medaile 3. LF UK putuje na Ústav ošetřovatelství a Neurochirurgickou kliniku


Ve čtvrtek 7. června 2018 bylo zasedání Vědecké rady 3. LF UK slavnostnější než jindy. Dva přednostové byli za práci pro fakultu oceněni pamětní medailí, kterou převzali z rukou spectabilis pana děkana prof. Widimského. Paní PhDr. Hana Svobodová, PhD., přednostka Ústavu ošetřovatelství, za významný přínos rozvoji výuky ošetřovatelství a dalších zdravotnických oborů, a pan prof. MUDr. Pavel Haninec, CSc., u příležitosti svého životního jubilea a za celoživotní přínos i dlouholetou práci pro 3. LF UK v oblasti neurochirurgie.


Paní Dr. Svobodová působí na fakultě od roku 2002, kdy nastoupila na pozici odborného asistenta Ústavu pro lékařskou etiku a ošetřovatelství a od roku je přednostkou Ústavu ošetřovatelství. Výuce mediků se věnovala již od roku 1993 ve výuce předmětu Péče o nemocné. Po vystudování SZŠ pracovala na interním oddělení jako sestra u lůžka a na JIP a v roce 1994 absolvovala magisterské studium pedagogiky a ošetřovatelství na Filosofické fakultě UK. Vzdělávání sester se věnovala od roku 1987 – 2002 na SZŠ Ruská, Praha 10 jako vyučující odborných předmětů a odborné praxe. Svoji odbornou a pedagogickou kvalifikaci si prohlubovala absolvováním řady vzdělávacích kurzů (Sociální dovednosti, Psychoterapeutické metody pro pedagogy, Základní kurz bazální stimulace, Komunikace s obtížným pacientem), v oboru Ošetřovatelství absolvovala rigorózní (2012) i doktorandské studium (2015).


Je členkou pedagogické sekce České asociace sester, členkou Společnosti lékařské etiky ČLS JEP a Sekce krizové asistence ČLS JEP, členka redakční rady časopisu pro nelékařské zdravotnické pracovníky Florence a v letech 2005 – 2007 byla šéfredaktorkou časopisu Diagnóza v ošetřovatelství, který založila. Je členka Akademického senátu a komise pro výuku a evaluaci výuky 3. LF UK. Spolupodílela se na řadě vzdělávacích programů, a to jak bakalářského studijního programu Ošetřovatelství, obor všeobecná sestra, tak nyní i navazujícího magisterského programu pro sestry v intenzivní péči a několika certifikovaných kurzů pro sestry (např. Mentor/-ka klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence, Prevence a kontrola infekcí ve zdravotnických zařízeních, Péče o nemocné s chronickým onemocněním ledvin léčené peritoneální dialýzou). Je spoluautorka společného projektu 3.LF UK, Decker School of Nursing Binghamton University New York, FN v Plzni a ČAS - “Certifikační kurz pro sestry pracující v intenzivní péči”. Absolvovala stáž na chirurgickém oddělení nemocnice v Leuven, Belgie a na University of Virginia a Virginia Commonwealth University v USA.


Není jí lhostejný vývoj vzdělávání sester v ČR, snaží se udržet co nejvyšší kvalitu výuky a přivádět do praxe co nejlépe připravené absolventy. A to se daří díky stabilnímu a skvělému týmu asistentek Ústavu ošetřovatelství a spoluprací s řadou špičkových zdravotnických zařízení.


Práce se studenty ji těší a radost s nimi sdílí i při mimoškolních aktivitách, jako je např. charitativní běh s organizací RWTTC s dětmi s postižením, u jehož zrodu s tehdejším studentem Scottem Keelem byla, na Dobronických soustředěních nebo s dětmi během Dětských univerzit.


Pokud najde chvíli, tak velmi ráda s přáteli cestuje, poznává kulturu a zvláště gastronomii, občas si zahraje na klavír, má ráda dobrou hudbu, zvláště tu klasickou, a pak Verdiho opery, něco si namaluje a dobrého přečte a když se vyskytne poblíž vody, tak ji prostě musí okusit.


Pan profesor Haninec se narodil 29. 3. 1958 a promoval v r. 1983. Průpravu pro vynikající neurochirurgii získal jako student na Anatomickém ústavu 1. LF UK a při roční stáží na univerzitě v Montpellier a na Neurochirurgické klinice 1. LF UK v ÚVN v letech 1989 - 1998 pod vedením prof. I. Fuska a prof. E. Zvěřiny. V r. 1989 atestoval z chirurgie a získal titul CSc., v r. 1994 atestoval z neurochirurgie, v r. 1997 habilitoval a v r. 2002 se stal nejmladším profesorem v oboru. Stal se vítězem konkurzu na přednostu neurochirurgie v ÚVN, ale nestal se jím. V r. 1998 založil ve FN Královské Vinohrady neurochirurgické oddělení, nynější kliniku 3. LF UK. Je členem řady institucí, zaručujících vysokou úroveň neurochirurgie v ČR.


Patří mezi naše výjimečné neurochirurgy, kteří překonali své učitele. Nejen, že zvládl současnou světovou neurochirurgii, ale přinesl do oboru původní poznatky. Již v letech 1983 se týkaly nových poznatků o vývojové anatomii periferních nervů a obalů míchy a embryonální regenerace. V 1995 vytvořil experimentální a klinický model rekonstrukčních operací brachiálního plexu, který posunul léčbu na novou úroveň. Přispěl k poznatku, že při end-to-side anastomóze nervů se musí udělat v perineuriu okno, jinak je metoda neúspěšná. Prof. Haninec tak rozvinul naši školu chirurgie poranění nervů a brachiálního plexu na světovou úroveň. Neurochirurgická klinika 3. LF UK se tak stala v ČR nezastupitelnou. Journal of Neurosurgery publikoval Hanincovu práci dokonce na svém obalu. Napsal přes 230 prací, 65 s IF, které byly víc než 410 x citovány, H index má 14. Je zván na nejprestižnější mezinárodní sjezdy a své výsledky nezištně poskytuje svým žákům, takže úspěšně obhajují vědecké hodnosti. Klinika pod jeho vedením rozvíjí celou nejmodernější neurochirurgii včetně vaskulární, onkologické, traumatologické a spondylochirurgické oblasti. Jako skvělý operatér se zaměřuje na operace v lební bazi a v složitých oblastech, zejména v mozkovém kmeni, zadní lební jámě a cervikokraniálním přechodu.


Pavel je nadšenec pro adrenalinové sporty. Svědčí o tom jeho dráha úspěšného lovce i na Africké safari, pilotování a fotografování.Připravila Doc. MUDr. Monika Arenbergerová, PhD.Poslední změna: 13. červen 2018 14:16 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor