Nakladatelství Karolinum

Nakladatelství Karolinum nabízí fakultním autorům bezplatné vydávání učebních textů a monografií pro potřeby výuky na fakultách, které se řídí předem schválenými edičními plány a edičním řádem UK.


 

Ediční plán pro nakladatelství Karolinum za 3. LF - návrh ročního edičního plánu sestavuje ediční komise 3. LF podle požadavků fakulty. Kompletní návrh  je předáván ke schválení děkanovi fakulty a posléze jej schvaluje prorektor UK. Termín ukončení sběru dat je vždy ke konci října.  Návrhované tituly pro ediční plán posílejte pouze e-mailem, včetně všech níže uvedených údajů.


Požadované údaje pro nahlášení plánovaného titulu do edičního plánu: autor (autoři), předběžný název, pravděpodobný počet stran, pravděpodob. vybavenost - počet (obrázky, grafy, tabulky, barva, ČB), požadovaný náklad, pravděpodobodný termín odevzdání rukopisu do nakladatelství

Postup pro autory k vydání titulu

  1. Při psaní rukopisu se řiďte pokyny nakladatelství Karolinum. V případě nejasností či jiných požadavků na grafické úpravy Vašeho rukopisu kontaktujte pracovníky nakladatelství a domluvte se s ním o způsobu zpracování Vašeho rukopisu a způsobu předání rukopisu.

  2. Hotový rukopis v tištěné a elektronické podobě předejte spolu se všemi vyplněnými formuláři pro autory do SVI ediční komisi vedoucí SVI nebo hotový rukopis je možné předat přímo do nakladatelství. Vyplněné formuláře pro autory však vždy předejte ediční komisi, která zajiští nezbytné administrativní procedury.

  3. Autorský honorář nestanovuje ediční komise. Na základě objednávky nakladatelství Karolinum s autorem uzavře smlouvu, kterou podepisuje autor.

  4. Pro rychlé vydání rukopisu doporučuje nakladatelství Karolinum přiložit k hotovému rukopisu i 2 oponetní posudky (1 může být z Univerzity Karlovy, druhý z jiného pracoviště).

Autoři se mohou také obrátit přímo na kontaktní v osoby v nakladatelství Karolinum.Pro tvorbu a úpravu obrazových příloh lze využít program GIMP (ke stažení ZDE).
Poslední změna: 27. prosinec 2018 09:54 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Knihovna

půjčovna – vstup do volného výběru
půjčovna – vstup do volného výběru


Kontakty

Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta

Středisko vědeckých informací

Ruská 87

100 00 Praha 10


+420 267 102 103 (knihovna)

+420 267 102 181 (kancelář knihovny)

+420 267 102 178 (sekretariát)

+420 267 102 547 (vedoucí SVI)

,


Jak k nám