• O nás
 • Historie a současnost Střediska vědeckých informací

Historie a současnost Střediska vědeckých informací

Základním posláním Střediska vědeckých informací 3. LF UK je poskytovat odborné biomedicínské a zdravotnické informace pedagogům a studentům 3. lékařské fakulty a ostatní odborné veřejnosti, podporovat a podílet se na rozvoji v oblasti informačních technologií a jejich implementací na 3. LF UK.


Středisko vědeckých informací 3. LF UK vzniklo v r.1992 v nové budově na Ruské ulici v Praze 10. Zpočátku bylo koncipováno jako společné i pro Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Knihovna byla umístěna v budově děkanátu na Ruské ulici, ostatní pracoviště (bibliografické, rešeršní, grafické a kopírovací oddělení) v areálu nemocnice. V r. 1995 se rozdělilo na dva nezávislé subjekty - SVI FNKV a SVI 3. LF UK. Na konci roku 2007 se z SVI oddělilo samostatné Výpočetní středisko.


SVI je specializovanou knihovnou registrovanou na Ministerstvu kultury ČR pod čj. 1074/2003 jako součást Ústřední knihovny Univerzity Karlovy v Praze. SVI 3.LF zařazeno do sítě veřejných informačních služeb ve zdravotnictví s akreditací Ministerstva zdravotnictví ČR.

Proměny knihovny - studovny

 • Od roku 1995 je datována postupná a stále probíhající automatizace knihovnicko-informačních služeb, zavádění nových elektronických služeb a nových informačních technologií, které jsou z velké části výsledkem řešených grantových projektů. V letech 1995-2007 byl v SVI provozován automatizovaný knihovnický systém Tinlib - T-Series a to jak modul Katalog, tak i Výpůjční protokol, včetně nástavby pro webového rozhraní k systému. V roce 2007 se SVI 3. LF zapojilo do budovaného Informačního systému UK vstupem a přechodem na Centrální knihovnicko-informační systém (CKIS) Aleph.

 • V roce 1997 bylo inovováno prostorové řešení půjčovny a studovny. Veškerá studijní literatura, monografie a periodika je uložena ve veřejně přístupných prostorách knihovny formou volného výběru (sklady i studovna) a také na dílčích-deponátních knihovnách pracovišť 3. LFUK. Specializovaný fond dizertacího staršího data je uložen v ústředním depozitáři UK v Lešeticích

 • Na konci roku 1999 byly s podporou financí projektů z Veřejné mimořádné soutěže UK řešen mimo jiné i projekt, který se týkal zkvalitnění ochrany knihovního fondu. Byly zakoupeny elektromagnetické brány spolu s aktivačním a deaktivačním zařízením. Provoz studovny je díky technickému zabezpečení provozován bez stálé hlídací služby. V průběhu roku 2000-2001 byl řešen náročný projekt - vstupních turniketů propojených on-line s aktuálními daty s automatizovaným systémem T-Series. SVI 3. LF UK byla první knihovnou v ČR i ve světě, která tuto technologii začala používat. Systém byl prezentován na konferenci T-Series s mezinárodní účastí v Praze v červnu 2002 s velkým ohlasem. Obdobné technické řešení a propojení je zavedeno od roku 2007 i pro CKIS Aleph.

 • Na konci roku 2007 byla provedena stavební rekonstrukce prostor půjčovny a studovny, včetně interiérového vybavení. (Fotografie jsou zveřejněny ve fotogalerii SVI). Slavnostní otevření rekonstruované knihovny proběhlo dne 7.2.2008.


E-katalog SVI 3. LF

Centrální knihovnicko-informační systém Aleph na UK - zavedeno od roku 2007


Prostřednictvím elektronického katalogu v systému Aleph je možné vyhledat nejen veškeré dokumenty uložené v SVI 3. LF, ale i v ostatních knihovnách na UK. Přes E-katalog si může uživatel prodlužovat své výpůjčky nebo si knihy zarezervovat.


Výpůjční služby

 • Knihovna SVI 3. LF poskytuje výpůjční služby prezenční i absenční.

 • Meziknihovní výpůjční služby jsou poskytovány prostřednictvím elektronických formulářů. Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba je realizována prostřednictvím Národní knihovny ČR.


Bibliografické zdroje, e-zdroje, databáze, e-journals, e-knihy

 • SVI nabízí široké spektrum bibliografických, faktografických a elektronických zdrojů pro akademickou obec 3. LF. Většina zdrojů je financována formou konsorcionálních nákupů, účastí na celonárodních licencí a celouniverzitní licence UK k elektronickým zdrojům nebo vlastním předplatným. Nedílnou součástí získávání informací tvoří využívání dat ze sítě Internet.

 • Kromě čistě komerčních zdrojů vytváří a zpracovává SVI svoje vlastní zdroje či informační systémy pro různé specifické dokumentů (EZB, databáze publikační činnosti - OBD, e-knihy, aj.)

 • V roce 2003 byl zprovozněn portál elektronických zahraničních časopisů Elektronická knihovna časopisů (Elektronische Zeitschriftenbibliothek, dále EZB) v součinnosti s Univerzitní knihovnou v Regensburgu. EZB nabízí snadný přístup z jednoho místa ke všem plnotextovým odborným elektronickým časopisům, které má naše knihovna dostupné v rámci předplatných nebo které jsou k dispozici volně na internetu.

 • Od roku 2007 je pro akademickou obec zprovozněn vzdálený přístup k e-zdrojům (např. e-journals, databáze, e-books) formou služby EZProxy.

 • Od roku 2008 je zprovozněn jednotný Portál elektronických zdrojů na UK (obsahuje všechny přístupné databáze, elektronické časopisy a e-books na UK a 3. LF)

 • V roce 2008 byl spuštěn v ostrém provozu nový informační systém pro evidenci dat k vědě a výzkumu - VERSO-OBD (modul Granty a modul Publikace - OBD)


Reprografické a tiskové služby

Reprografické a tiskové služby SVI zajišťuje jako služby celofakultní:Ediční služby

Ediční činnost SVI se promítá:


 • v práci v ediční komisi 3. LF UK - ediční plány pro nakladatelství Karolinum

 • v pravidelném vydávání fakultních časopisů - týdeníků Vita Nostra Servis v české a anglické verzi a vydávání časopisu Vita Nostra Revue (ve čtvrtroční periodicitě)


Další vybrané aktivity

 • aktualizace webových stránek SVI

 • prezentace a indidviduální školení pro práci s elektronickými zdroji, informačními systémy, používanými na UK a 3. LF pro studenty a zaměstnance

 • pořádání prodejních výstav české zahraniční literatury pro studenty a akademickou obec

 • v součinnosti s ostatními pracovišti se podílí na evaluaci fakulty zpracováváním statistických ukazatelů, připravuje a podílí se na řešení svých vědecko-výzkumných projektů, či spolupracuje na jejich řešení v rámci ostatních pracovišť a spolupracuje i s ostatními pracovišti na UK a v ČR.


Poslední změna: 21. prosinec 2018 09:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Knihovna

půjčovna – vstup do volného výběru
půjčovna – vstup do volného výběru


Kontakty

Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta

Středisko vědeckých informací

Ruská 87

100 00 Praha 10


+420 267 102 103 (knihovna)

+420 267 102 181 (kancelář knihovny)

+420 267 102 178 (sekretariát)

+420 267 102 547 (vedoucí SVI)

,


Jak k nám