Deponátní výpůjčky

Deponátní knihovny - co je to, pravidla pro deponátní knihovny

Deponátní fondy jsou majetkem 3. LF UK a jsou na pracoviště distribuovány formou deponátních výpůjček na konkrétního pracovníka. Evidovaný dokument nelze bez vědomí SVI vyřadit z fondu.


K půjčení deponátní výpůjčky je nutný Průkaz zaměstnance UK nebo studenta UK (v případě postgraduálního studenta). Délka výpůjční doby deponátního dokumentu - tzv. specifické výpůjčky je 1-2 roky. Vypůjčené knihy je možné si prodloužit přes Internet - přes elektronický katalog po přihlášení. Jako přihlašovací jméno slouží číslo pod fotografií - a heslo z CAS.


Jak zjistit své výpůjčky a prodloužit si je? - zjištění aktuálního stavu - návod

Co je to deponátní knihovna

Deponátní knihovny (dále jen DK) jsou na 3. LF zřizovány na pracovištích 3. LF za účelem přímého přístupu k tématicky specializovaným dokumentům pro vědecko-pedagogické pracovníky 3. LF dle jejich potřeb.


Deponátní knihovny na pracovištích jsou součástí SVI 3. LF UK a jejich fondy jsou majetkem SVI 3. LF, resp. 3. LF. Jako evidovaný majetek podléhají běžným účetním pravidlům, dle Zákona o účetnictví a směrnicí děkana 3. LF č. 1/2010 (platný Výpůjční řád SVI).

Financování nákupu dokumentů pro deponátní knihovny

Dokumenty pro DK jsou hrazeny z rozpočtu pro pracoviště, z grantových prostředků nebo získány darem či výměnou.

Objednávky dokumentů pro deponátní knihovny

Objednávky do fondu DK si mohou pracovníci realizovat samostatně u svých dodavatelů či knihkupců na základě řádně schvalené objednávky v ekonomickém sytému 3.LF. Pro objednávky a nákup přes SVI v souvislosti se zavedením elektronických objednávky v EIS - platí nově uveřejněná informace ve VNS 32/2011.

Evidence dokumentů

 • Každý dokument pro DK musí být zaevidován a zpracován v automatizovaném knihovnickém systému SVI 3. LF a zapsán v přírůstkovém seznamu SVI 3. LF (vyřizuje paní Jonáková).

 • Přednosta (vedoucí) pracoviště odpovídá za zajištění kompletní evidence deponátních dokumentů v SVI 3. LF, které jsou uloženy na pracovišti.

 • SVI v případě zájmu přednosty nebo vedoucího pracoviště může vytisknout katalogizační - kartotéční lístky jejich deponátní knihovny pro přehled a snazší evidenci evidovaných dokumentů deponovaných na jejich pracoviště.


 • Přednosta může pověřit vybraného pracovníka pracoviště, který zajišťuje pro pracoviště kontakt a komunikaci s SVI. Jeho úkolem je zejména:

  • předávat návrhy na objednávky do fondu DK nebo předávat schválené objednávky z fakultního rozpočtu k vyřízení

  • předkládat k evidenci v SVI všechny dokumenty získané na pracoviště

  • přebírat zaevidované dokumenty pro DK, zajistit podpis výpůjčních lístků nebo seznamů specifických výpůjček deponátními uživateli z pracoviště a vrátit je zpět do SVI

  • vést evidenci převzatých dokumentů podle uvážení přednosty či vedoucího pracoviště

  • předkládat SVI 3. LF UK návrhy na vyřazování neaktuálních dokumentů z fondu DK

  • zapůjčovat dokumenty uložené v DK pro potřeby MVS

  • spolupracovat při revizích fondu DK

Potvrzení účetních dokladů o nákupu

Každý doklad (faktura nebo paragon) o nákupu literatury pro pracoviště musí být pro účetní oddělení 3. LF potvrzen ještě před proplacením vedoucí SVI nebo pověřenou pracovníci SVI (paní Jonákovou) a kopie dokladu předána spolu se zakoupeným dokumentem k evidenci do SVI.

Deponátní uživatel

 • SVI formou specifických výpůjček distribuuje na pracoviště dokumenty určené pro deponátní knihovnu a to vždy na konkrétní jméno deponátního uživatele - na jméno pracovníka.

 • Registrace deponátního uživatele je provedena v automatizovaném knihovnickém systému na základě jím vyplněné přihlášky a podpisem prohlášení, že se seznámil s Výpůjčním řádem SVI, že souhlasí se zpracováním svých osobních dat v SVI a že souhlasí s bezdokladovým elektronickým půjčováním a vracením dokumentů. Platnost registrace pro deponátního čtenáře je na dobu 2 let.

 • Deponátním uživatelem může být podle Výpůjční řádu SVI 3. LF pouze uživatel kategorie A – tj. zaměstnanec 3. LF, ve zvláštních případech výjimečně i uživatel kategorie B a D (postgraduální student 3. LF či odborný pracovník z FNKV). Pro zaměstnance 3. LF a postgraduální studenty 3. LF k půjčování deponátních dokumentů slouží Průkaz UK (Průkaz zaměstnance UK - oranžové barvy, Průkaz studenta UK - zelené barvy, které jsou vydávány pouze ve Výdejních centrech UK). Pro odborné pracovníky FNKV slouží Personalizovaný průkaz externích uživatelů služeb UK - červené barvy, vydává Výdejní centrum UK.

Půjčení dokumentu

- převod deponátního dokumentu na deponátní knihovnu pro konkrétního deponátního uživatele, tzv. specifická výpůjčka


 • Specifickou výpůjčku lze zapůjčit pouze registrovanému deponátnímu uživateli, který vlastní Průkaz UK.

 • Po zpracování deponátního dokumentu jsou zaslány interní poštou na pracoviště konkrétnímu deponátnímu uživateli, pro kterého je dokument určen, předávací lístky k podpisu a knihy jsou ihned předány do půjčovny SVI (přízemí) k předání.

 • Pro vydání - půjčení knihy v půjčovně v přízemí je nutné mít s sebou Průkaz UK uživatele, kterému je výpůjčka určena a podepsané předávací lístky ke knize.

 • Specifická výpůjčka je provedena automatizovaně a je uzavřena ve chvíli, kdy se elektronicky zaznamenají počítačem identifikační údaje z Průkazu UK a identifikační údaje z deponátního dokumentu (čárový kód). Deponátní uživatel stvrzuje novou specifickou výpůjčku svým podpisem a datem na předávacím lístku deponátního dokumentu. Délka výpůjční doby specifické výpůjčky je stanovena na 2 roky, ev na 1 rok.

 • Za specifickou výpůjčku ručí pracovník, na kterého byla výpůjčka půjčena. Při ztrátě či poškození specifické výpůjčky je deponátní čtenář povinen škodu nahradit dle Výpůjčního řádu SVI čl. 15. (Výjimky z tohoto ustanovení může povolit pouze děkan fakulty na základě žádosti vedoucího SVI).


Kontroly výpůjček, prodlužování výpůjční lhůty

 • Deponátní čtenář má právo využívat internetový přístup ke svému uživatelskému kontu a kontrolovat stav svých výpůjček a prodlužovat si je. Systém automaticky upozorní na konec výpůjční lhůty. Prodlužování výpůjček je možné přes internetové konto, telefonicky, e-mailem nebo při osobní návštěvě knihovny.

 • Při prodlužování výpůjček si uživatel zkontroluje stav svých výpůjček, nepotřebné knihy vrátí nebo nahlásí ztráty. Nový seznam všech prodloužených vypůjček nahrazuje již dříve podepsané předávací lístky deponátním čtenářem, které se pak skartují. Seznamy specifických výpůjček jsou archivovány v půjčovně SVI 3. LF.

 • Deponátní knihy pro snazší vyhledávání bývají označeny žlutou lepenkou přes hřbet knihy.

 • Na vyžádání je možné vytisknout pro potřeby pracoviště kartotéční lístky kompletního fondu deponátní knihovny pracoviště.Ukončení pracovního poměru deponátního uživatele

Při ukončení pracovního poměru musí uživatel vyrovnat své specifické výpůjčky v SVI a to vždy v součinnosti s pracovníky SVI a to např. touto formou:


a) převodem specifických výpůjček na jiného pracovníka

b) vrácení všech výpůjček do fakultní knihovny

c) při ztrátě či poškození uhradit škody


Teprve po vyrovnání všech závazků mu může být potvrzen výstupní list.

Ztráta či poškození deponátní výpůjčky

 • Za specifickou výpůjčku ručí pracovník, kterému byla výpůjčka půjčena a který je uveden v automatizovaném výpůjčním systému SVI.

 • Při ztrátě či poškození specifické výpůjčky je tento deponátní uživatel povinen škodu nahradit dle Výpůjčního řádu SVI čl. 15. (Výjimky z tohoto ustanovení může povolit pouze děkan fakulty na základě žádosti vedoucí SVI).

Vyřazování dokumentů z deponátních knihoven

 • Na základě žádosti přednosty, jím pověřeného pracovníka nebo na základě výsledků pravidelných revizí je možné v součinnosti s vedoucí SVI provést vyřazení dokumentů z deponátní knihovny.

 • Navržené dokumenty k vyřazení z deponátní knihovny pracoviště se předávají vedoucí SVI.

 • Dokumenty k vyřazení se zapisují do úbytkového seznamu SVI, odpisy jsou schvalovány děkanem fakulty. Seznamy odepsané literatury z deponátních knihoven jsou přístupné z intranetu zde.

 • Vyřazené dokumenty se nabízejí ostatním knihovnám k dalšímu využití - dle platné směrnice MK.Poslední změna: 13. prosinec 2018 14:40 
Sdílet na:  
Katalog UK

Rychlé vyhledávání knih, časopisů, databází, elektronických zdrojů a vysokoškolských prací na jednom místě.
Rychlé vyhledávání knih, časopisů, databází, elektronických zdrojů a vysokoškolských prací na jednom místě.


Kontakty

Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta

Středisko vědeckých informací

Ruská 87

100 00 Praha 10


+420 267 102 103 (půjčovna)

+420 267 102 181 (kancelář knihovny)

+420 267 102 178 (sekretariát)

+420 267 102 547 (vedoucí SVI)

,


Jak k nám