• Služby SVI

Služby SVI

Základní knihovnické a bibliografické a nadstandartní specializované informační služby

Pracovníci SVI poskytují základní knihovnické a bibliografické služby v souladu s výpůjčním řádem podle platné registrace a kategorizace uživatelů.1. Výpůjční služby

https://www.lf3.cuni.cz/3LFSVI-12.html


 • prezenční výpůjčky (pouze v knihovně),

 • absenční výpůjčky (mimo prostory knihovny),

 • meziknihovní výpůjční služba – aktivní a pasivní (MVS) – vypůjčení dokumentů a kopie článků z jiných knihoven (pro zaměstnance 3. LF UK a aktivní postgraduální studenty) či jiným knihovnám v ČR .

 • zprostředkování mezinárodní meziknihovní výpůjční služby (MMVS) – vypůjčení dokumentů a kopie článků z jiných knihoven ze zahraničí - pro zaměstnance 3. LF UK a aktivní postgraduální studenty


2. Reprografické pro studenty a zaměstnance

https://www.lf3.cuni.cz/3LFSVI-36.html

3. Rešeršní a referenční služby

Rešeršní služby se poskytují z elektronických databází dostupných v knihovně nebo přístupných na internetu, z tištěných zdrojů a informačních pomůcek nebo zprostředkovaně z bází dat z jiných institucí. Rozsah rešeršních a referenčních služeb a event. jejich zpoplatnění je stanoven uživatelskou kategorií čtenáře. Do rešeršních a referenčních služeb se zahrnuje:

 • základní poradenská služba - informace o katalozích, bázích, fondech a využívání SVI a provozu SVI

 • bibliograficko-informační služba - informace bibliografického a faktografického charakteru, např. sestavování rešerší, zjišťování nově vydávaných titulů z různých oborů, vyhledávání relevantních zdrojů

 • lokačně-informační služba - zjišťování a informace o dostupnosti dokumentů.


4. Konzultační a poradenské služby

Konzultační a poradenské služby se poskytují všem uživatelům všech kategorií bez rozdílu dle individuálních potřeb a požadavků. Uspořádání speciálních odborných školení, kurzů může být zpoplatněno.


5. Elektronické služby

Do elektronických služeb SVI se řadí zejména:

 • zajišťování přístupu do elektronických informačních zdrojů (EIZ) – databáze, e-journals, e-books v rozsahu IP adres sítě 3. LF v souladu s licenčními podmínkami

 • elektronické zpracování fondu SVI a výpůjčního protokolu

 • www přístup do katalogu SVI, včetně přístupu k uživatelským výpůjčním účtům

 • elektronické objednávky služeb


6. Služba vzdáleného přístupu k EIZ

 • SVI zprostředkovává službu vzdáleného přístupu uživatelů k elektronickým informačním zdrojům i z počítačů mimo síť 3. LF, prostřednictvím portálu EZ Proxy Ústavu výpočetní techniky UK. Vzdálený přístup je umožněn pouze fakultním zaměstnancům a studentům 3. LF.

 • Přístup ke zdrojům pomocí vzdáleného přístupu se vždy řídí licenčními podmínkami a smlouvami s příslušnými vydavateli (poskytovateli).

 • Uživatelé jsou povinni i při tomto typu zpřístupnění zamezit zneužití elektronických dokumentů ve smyslu autorského zákona č. 121/2000 Sb. a pozdějších předpisů, tzn. mohou využít informace pouze pro svou osobní potřebu a nepřipustit další šíření dokumentu v jakékoli podobě.


7. Ediční služby

Ediční služby spočívají ve vydávání interního zpravodaje Vita Nostra Servis, vydávání časopisu Vita Nostra Revue a jejich distribuce, vydávání učebních textů, monografií v nakladatelství Karolinum.


8. Prezentační a propagační služby

Prostřednictvím webových stránek SVI informuje o službách, zdrojích a propaguje práci SVI.


9. Specializované informační služby

Vybraní pracovníci SVI mohou poskytnout i specializované informační služby, zvláště pro členy akademické obce, dle jejich individuálních potřeb a požadavků - kontaktujte vedoucí SVI. Některé z těchto služrb mohou být zpoplatněny.


 • školení a konzultace v oblasti informačních technologií, práce s PC

 • školení a konzultace v oblasti informačních systémů, používaných na UK a 3. LF

 • školení a konzultace pro oblast zpracování a vyhledávání informací, elektronických zdrojů, způsoby citování dokumentů, získání separátů, atp.

 • profesionální analytickou a rozborovou činnost v oblasti vědeckých informací - např. hodnocení publikací, zpracování podkladů k atestacím studia, zpracování H-index, citovanost , zjištění IF

 • zajištění ISBN a ISSN v rámci edičních aktivit

 • instruktáž pro vydavatele časopisu - povinnosti vyplývající z tiskového zákona

 • a další specializované služby podle zakázky - limitace časovými možnostmi pracovníkůPoslední změna: 16. červen 2022 08:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Knihovna

půjčovna – vstup do volného výběru
půjčovna – vstup do volného výběru


Kontakty

Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta

Středisko vědeckých informací

Ruská 87

100 00 Praha 10


+420 267 102 103 (knihovna)

+420 267 102 181 (kancelář knihovny)

+420 267 102 178 (sekretariát)

+420 267 102 547 (vedoucí SVI)

,


Jak k nám