Evidence publikací

Informační systém OBD 3. LF 

Správce systému: PhDr. Martina Hábová

Pracovník pověřený evidencí publikační činnosti: PhDr.Vladimír Musil, Ph.D.


 • Pro evidenci publikací na 3. LF slouží pouze informační systém OBD 3. LF UK. Evidují se běžné publikace i publikace pro odevzdání do RIV (Registr informací o výsledcích vědy a výzkumu RVVI).

 • Publikace s fakultní afiliací pracovníci SVI 1x za týden importuji z WoS, Scopus a Pubmed sami do systému OBD 3. LF. 

 • Další publikace si vkládají sami autoři nebo pověření pracovníci za pracoviště 3. LF prostřednictvím přístupu pro přihlášené uživatele v průběhu kalendářního roku. 

 • Ukončení sběru za uplynulý kalendářní rok je vždy k 1.3.

 • Do centrální evidence publikací UK - UK IS Věda publikace z OBD 3. LF automaticky průběžně doplňujeme.


Povinná evidence se týká těchto typů publikací:


 1. odborné články z českých a zahraničních časopisů

 2. knihy a učebnice, kapitoly z knih a učebních textů, statě ze sborníků

 3. dizertační a habilitační práce

 4. aplikované výsledky (patenty, prototypy, užitné vzory, metodiky, léčebné postupy, software, atd.)


Ostatní typy dokumentů a publikací, např. abstrakta, přednášky a postery se neevidují. Evidence je zrušena.


Obecné pokyny k evidenci publikací:


 1. Do OBD 3. LF se zadávají vždy publikace s uvedenou afiliací autorů k 3. LF,

 2. Dále pro interní potřeby či jiné účely (habilitační a profesorská řízení, zpracování citačních ohlasů, plnění studijních plánů PGS studentů) mohou být do evidence zadány i zásadní publikace bez afiliace k 3. LF. Publikace bez afiliace k 3. LF jsou vedeny jen pod číslem osoby, nevstupují do žádných evaluací či RIV, avšak např. v případě PGS studentů propadávají do SIS 3. LF.

 3. SVI ověřuje a doplňuje každý záznam o publikaci. Publikace, je-li to možné, jsou kontrolovány podle plných textů.

 4. Lze evidovat i práce v tisku nebo přijaté do tisku - označuje se v OBD jako N - neuplatněný výsledek. Takovýto záznam pak sami průběžně kontrolujeme a doplníme po vytištění.

 5. Každý autor si samostatně určuje, jaké a kolik publikovaných prací do databáze publikační činnosti nahlásí.

 6. POUZE Z IS OBD 3. LF se zpracovávají podklady o publikacích pro fakultní evaluaci nebo pro odměny studentů PGS.


Z OBD 3. LF se data o publikacích a ke grantům, řešených na 3. LF v požadované úplnosti a formátu předávají přes poskytovatele do RIV.
Poslední změna: 16. listopad 2021 17:00 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Knihovna

půjčovna – vstup do volného výběru
půjčovna – vstup do volného výběru


Kontakty

Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta

Středisko vědeckých informací

Ruská 87

100 00 Praha 10


+420 267 102 103 (knihovna)

+420 267 102 181 (kancelář knihovny)

+420 267 102 178 (sekretariát)

+420 267 102 547 (vedoucí SVI)

,


Jak k nám