Division of Technical Works and Management

Dean's Office - Technical Works and Management Division

+ Department description

Provozně-technické oddělení zabezpečuje činnost fakulty zejména tím, že:
1.komplexně připravuje a zajišťuje investiční výstavbu, rekonstrukce, modernizace, opravy budov a zařízení včetně zabezpečení dokumentace, od přípravy investičního programu po vyhodnocení akcí,
2.zpracovává a projednává žádosti o přidělení finančních prostředků na pořízení investic, rekonstrukce, modernizace a opravy budov a zařízení,
3.ve spolupráci s právním oddělením organizuje výběrová řízení v rozsahu platných předpisů na veškeré dodávky zboží, služby a stavební práce pro 3.LF UK, které spadají do jeho kompetence,
4.ve spolupráci s právním oddělením připravuje návrhy smluv s dodavateli,
5.zpracovává podklady pro jednání kolegia děkana - návrhy koncepce výstavby, stavebních úprav, nákupy a opravy technologií včetně vyjádření finanční náročnosti a návratnosti,
6.zabezpečuje veškeré služby související s provozem budov tak, aby odpovídaly obecně závazným právním předpisům, zájmům a potřebám fakulty,
7.zodpovídá za dodávky medií pro elektrická, plynová, topná zařízení, osvětlení, klimatizaci a dodávku teplé a pitné vody,
8.zajišťuje dopravní službu včetně údržby vozového parku,
9.zabezpečuje funkce hlavního energetika, vodohospodáře, požárního technika, bezpečnostního technika,
10.zodpovídá za provedení veškerých technických, revizních a servisních prohlídek dle harmonogramu,
11.zpracovává statistická hlášení a přehledy v rámci své kompetence,
12.vede a udržuje pasportizaci objektů 3.LF UK,
13.zajišťuje dlouhodobé pronájmy nebytových prostor ve správě 3. LF UK,
14.zabezpečuje spisovou službu,

15.připravuje podklady pro naplňování příslušných ustanovení zákona o dani silniční a dani z nemovitosti za 3.LF UK,
16.připravuje, shromažďuje a zpracovává statistické údaje za spravovanou oblast,
17.zpracovává návrhy a aktualizace interních předpisů 3.LF UK ve spravované oblasti a po schválení děkanem kontroluje jejich dodržování.

Phone: 420 26710 2128 , 420 26710 2107 (podatelna)
Address: Ruská 2411/87, Praha (hlavní město), Praha 10, PSČ: 10000
Fax: 420 26710 2128

Head

Marek Tošovský 420 26710 2128 marek.tosovsky@lf3.cuni.cz

Maintenance

Vladimír Hokšár 420 26710 2160 vladimir.hoksar@lf3.cuni.cz

Cleaning maintenance

Zdeňka Sýkorová 420 26710 2212 zdenka.sykorova@lf3.cuni.cz

Investment technician

Ing. Jiří Michal 420 26710 2162 michal.jiri@lf3.cuni.cz

Janitor

Monika Kučerová 420 26710 2111 monika.kucerova@lf3.cuni.cz

Driver-maintenance worker

Milan Novák 420 26710 2150 milan.novak@lf3.cuni.cz


Last change: February 21, 2018 22:26 
print
Share on: Facebook Share on: Twitter
Share on:  
Contacts

Third Faculty of Medicine

Charles University

Ruská 87, 100 00 Prague 10

Czech Republic


Phone.: +420 267 102 111


Data Box ID: piyj9b4

ID No.: 00216208, VAT No.: CZ00216208


How to reach us


Your opinion