Division of Science and Research Administration

Dean's Office - Science and Research Administration Division

+ Department description

   


Oddělení administrativy vědy a výzkumu zabezpečuje činnost 3. LF
UK zejména tím, že: • komplexně zajišťuje administrativu doktorského studia,
  habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem, organizaci a
  zasedání vědecké rady,

 • administrativně zajišťuje projekty VaV, zejména výzkumných
  záměrů a center, AZV ČR, rozvojových programů MŠMT, IP UK, GA
  ČR, GA UK a další tuzemské grantové aktivity, rezortní,
  mimorezortní, programy EU v oblasti VaV, zapojení do 7. RP,
  HORIZONT 2020,

 • vede administrativu patentů,

 • připravuje podklady pro akreditační řízení,

 • připravuje, shromažďuje a zpracovává statistické údaje v
  oblasti VaV,

 • koordinuje a kontroluje formální stránku předkládání návrhů,
  průběžných i závěrečných zpráv projektů VaV,

 • prověřuje a zajišťuje účetní správnost vykazování rozpočtových
  prostředků, zajišťuje realizaci rozpočtových změn v oblasti
  VaV,

 • ve spolupráci s právním oddělením připravuje návrhy smluv a
  interních dohod se spolupracujícími organizacemi v oblasti
  VaV,

 • podílí se na činnosti vědecké komise 3. LF UK.

Phone: 420 26710 2226 (Granty PROGRES, UNCE, GAUK, PRIMUS), 420 26710 2234 (Granty AZV ČR, GA ČR, TA ČR, RP MŠMT, IP UK), 420 26710 2230 (doktorské studium), 420 26710 2229 (doktorské studium), 420 26710 2363 (vědecká rada, habilitační a jmenovací řízení, ceny studentů a zaměstnanců)
Address: Ruská 2411/87, Praha (hlavní město), Praha 10, PSČ: 10000

Head

Mgr. Jaromír Chlapec 420 26710 2260 jaromir.chlapec@lf3.cuni.cz

Administrative

Mgr. Kateřina Cenkerová 420 26710 2234 katerina.cenkerova@lf3.cuni.cz
Tereza Jizbová, DiS. 420 26710 2229 tereza.jizbova@lf3.cuni.cz
Ing. Jitka Miškovská 420 26710 2223 jitka.miskovska@lf3.cuni.cz
Jana Skálová, DiS. 420 26710 2363 jana.skalova@lf3.cuni.cz
Kateřina Sojková 420 26710 2226 katerina.sojkova@lf3.cuni.cz
Hana Vlčková 420 26710 2230 hana.vlckova@lf3.cuni.cz


Last change: February 21, 2018 22:26 
print
Share on: Facebook Share on: Twitter
Share on:  
Contacts

Third Faculty of Medicine

Charles University

Ruská 87, 100 00 Prague 10

Czech Republic


Phone.: +420 267 102 111


Data Box ID: piyj9b4

ID No.: 00216208, VAT No.: CZ00216208


How to reach us


Your opinion