Economic Division

Dean's Office - Economic Division

+ Department description

Ekonomické oddělení zabezpečuje činnost fakulty zejména tím, že:
1.sestavuje rozpočet fakulty i rozpočet jednotlivých samostatných základních pracovišť a činností a trvale vyhodnocuje jejich plnění,
2.zpracovává finanční plány včetně jejich aktualizace a na jejich základě předkládá vedení fakulty návrhy zásad ekonomického řízení fakulty,
3.zpracovává finanční prognózy, analýzy, kalkulace a výkazy s ekonomickou problematikou,
4.kontroluje dodržování rozpočtové kázně, ostatních obecně závazných právních předpisů i účinnost fakultních ekonomických nástrojů,
5.zajišťuje plnění funkce účetní jednotky za fakultu,
6.vede evidenci majetku fakulty,
7.zajišťuje pokladní službu a platební styk,
8.vystavuje faktury pro odběratele,
9.projednává s bankami veškeré finanční záležitosti,
10.plní funkce hlavního účetního a správce rozpočtu ve smyslu zákona o finanční kontrole,
11.zpracovává návrhy a aktualizace interních předpisů 3.LF UK ve spravované oblasti a po schválení děkanem kontroluje jejich dodržování,
12.vyjadřuje se k investičním potřebám fakulty v rámci své kompetence,
13.připravuje, shromažďuje a zpracovává statistické údaje za spravovanou oblast
14.zodpovídá za problematiku z oblasti daňové, celní a cenové a jejich projednání s příslušnými orgány státní správy a Univerzity Karlovy v Praze.

Phone: 420 26710 2179
Address: Ruská 2411/87, Praha (hlavní město), Praha 10, PSČ: 10000

Head

Marta Koudelková 420 26710 2179 marta.koudelkova@lf3.cuni.cz

Accountant

Eva Dusilová 420 26710 2238 eva.dusilova@lf3.cuni.cz
Lucie Heltová, DiS. 420 26710 2269 lucie.heltova@lf3.cuni.cz
Bc. Libuše Krejcárková 420 26710 2236 libuse.krejcarkova@lf3.cuni.cz
Ivana Kunštárová 420 26710 2166 ivana.kunstarova@lf3.cuni.cz
Alena Mašková 420 26710 2164 alena.maskova@lf3.cuni.cz


Last change: February 21, 2018 22:26 
print
Share on: Facebook Share on: Twitter
Share on:  
Contacts

Third Faculty of Medicine

Charles University

Ruská 87, 100 00 Prague 10

Czech Republic


Phone.: +420 267 102 111


Data Box ID: piyj9b4

ID No.: 00216208, VAT No.: CZ00216208


How to reach us


Your opinion